Sunn O)))

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
BWWWWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)))
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)))
BWWWWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)))
Sunn O))) O))) sO)))bie
CO))) MÓWISZ???
DO)))świadczO)))ny fan Sunn O))) prO)))si O))) pO)))wtórzenie.
Przecież tO))) jest nieczytelne!
Ty O))) tym artykule.Sunn O))) – chO)))lernie misterny zespół grający muzykę z gatunku drO)))ne dO)))O)))m. ZałO)))żO)))ny zO)))stał w hO)))łdzie piO)))nierO)))wi tegO))) gatunku, Earth, a skO)))ńczyłO))) się na tym, że zdO)))minO)))wali całą scenę. Są tak mrO)))czni, że muszą stać na białym tle, żeby byłO))) ich widać. Nie rO)))zstają się ze swO)))imi długimi, czarnymi płaszczami i kapturami, w których wyglądają jak usmO)))leni sadzą mnisi. Nigdy nie pO)))kazują też swO)))ich twarzy, cO))) mO)))że świadczyć O))) tym, że są chO)))lernie paskudni. Nazwę zajebali O)))d prO)))ducenta wzmacniaczy i jegO))) lO)))ga, a z czasem stali się bardziej z nią utO)))żsamiani niż jej O)))ryginalny właściciel. Są miłO)))śnikami mgły, cO))) w O)))bliczu katastrO)))fy SmO)))leńskiej stawia ich w niepewnej sytuacji. Sami muzycy jednak gównO))) sO)))bie z tegO))) rO)))bią.

Muzyka[edytuj]

UtwO)))ry Sunn O))) trwają O)))d 10 dO))) 50 minut i mają niezwykle skO)))mplikO)))waną budO)))wę. ZróżnicO)))wane i złO)))żO)))ne melO)))die zawierają średniO))) jeden dźwięk na 10 sekund, a wartO))) też dO)))dać, iż regularną tendencją jest granie kilku tych samych nut pO)))d rząd, przez cO))) melO)))dia jest jeszcze bardziej urO)))zmaicO)))na. Bass jest pO)))dkręcO)))ny dO))) tegO))) stO)))pnia, że kruszy betO)))n i przebija bębenki w uszach. Nie przebija na szczęście[1] błO)))n dziewiczych. Nie pO)))siada wO)))kalu, a cO))) za tym idzie tekstów. PO)))głębia tO))) mhrO)))k, tajemniczO)))ść i nieprzewidywalnO)))ść każdej następnej sekundy słuchania.

KO)))nsekwencje[edytuj]

Przesadzenie z TwórczO)))ścią Sunn O))) mO)))że spO)))wO)))dO)))wać regularne migreny, nudnO)))ści, zaburzenia kO)))ncentracji czy nO)))tO)))ryczne O)))durzenie. W skrajnym przypadku pO)))wO)))lne ewO)))luO)))wanie w SlO)))wpO)))ke. U fanów stwierdza się wyższą zachO)))rO)))walnO)))ść na Alzheimera, O)))raz przedwczesną głuchO)))tę. Przed kupieniem płyty należy skO)))nsultO)))wać się z lekarzem lub psychiatrą, gdyż każdy utwór Sunn O))) zagraża twO)))jemu życiu lub zdrO)))wiu.

Przypisy

  1. A mO)))że niestety?