Tytyna

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tytyna – w (baaardzo) dużym skrócie: C132983H211861N36149O40883S693. Oczywiście prawie nic to nam nie mówi.

Prawidłowa nazwa

metionylotreonylotreonyloglutaminyloalanyloprolilotreonylofenyloalanylotreonyloglutaminyloproliloleucyloglutaminyloseryl owalilowalilowaliloleucyloglutamyloglicyloserylotreonyloalanylotreonylofenyloalanyloglutamyloalanylohistydyloizoleucylos eryloglicylofenyloalanyloprolilowaliloproliloglutamylowaliloserylotryptofylofenyloalanyloarginyloaspartyloglicyloglutami nylowaliloizoleucyloserylotreonyloserylotreonyloleucyloproliloglicylowaliloglutaminyloizoleucyloserylofenyloalanyloseryl oaspartyloglicyloarginyloalanylolizyloleucylotreonyloizoleucyloproliloalanylowalilotreonylolizyloalanyloasparaginylosery loglicyloarginylotyrozyloseryloleucylolizyloalanylotreonyloasparaginyloglicyloseryloglicyloglutaminyloalanylotreonyloser ylotreonyloalanyloglutamyloleucyloleucylowalilolizyloalanyloglutamylotreonyloalanyloproliloproliloasparaginylofenyloalan ylowaliloglutaminyloarginyloleucyloglutaminyloserylometionylotreonylowaliloarginyloglutaminyloglicyloseryloglutaminylowa liloarginyloleucyloglutaminylowaliloarginylowalilotreonyloglicyloizoleucyloproliloasparaginyloprolilowalilowalilolizylof enyloalanylotyrozyloarginyloaspartyloglicyloalanyloglutamyloizoleucyloglutaminyloseryloseryloleucyloaspartylofenyloalany loglutaminyloizoleucyloseryloglutaminyloglutamyloglicyloaspartyloleucylotyrozyloseryloleucyloleucyloizoleucyloalanyloglu tamyloalanylotyrozyloproliloglutamyloaspartyloseryloglicylotreonylotyrozyloserylowaliloasparaginyloalanylotreonyloaspara ginyloserylowaliloglicyloarginyloalanylotreonyloserylotreonyloalanyloglutamyloleucyloleucylowaliloglutaminyloglicyloglut amyloglutamyloglutamylowaliloproliloalanylolizylolizylotreonylolizylotreonyloizoleucylowaliloserylotreonyloalanyloglutam inyloizoleucyloseryloglutamyloseryloarginyloglutaminylotreonyloarginyloizoleucyloglutamylolizylolizyloizoleucyloglutamyl oalanylohistydylofenyloalanyloaspartyloalanyloarginyloseryloizoleucyloalanylotreonylowaliloglutamylometionylowaliloizole ucyloaspartyloglicyloalanyloalanyloglicyloglutaminyloglutaminyloleucyloprolilohistydylolizylotreonyloproliloproliloargin yloizoleucyloproliloprolilolizyloprolilolizyloseryloarginyloseryloprolilotreonyloproliloproliloseryloizoleucyloalanyloal anylolizyloalanyloglutaminyloleucyloalanyloarginyloglutaminyloglutaminyloseryloproliloseryloproliloizoleucyloarginylohis tydyloseryloproliloseryloprolilowaliloarginylohistydylowaliloarginyloalanyloprolilotreonyloproliloseryloprolilowaliloarg inyloserylowaliloseryloproliloalanyloalanyloarginyloizoleucyloserylotreonyloseryloproliloizoleucyloarginyloserylowaliloa rginyloseryloproliloleucyloleucylometionyloarginylolizylotreonyloglutaminyloalanyloserylotreonylowaliloalanylotreonylogl icyloproliloglutamylowaliloproliloproliloprolilotryptofylolizyloglutaminyloglutamyloglicylotyrozylowaliloalanyloserylose ryloseryloglutamyloalanyloglutamylometionyloarginyloglutamylotreonylotreonyloleucylotreonylotreonyloserylotreonyloglutam inyloizoleucyloarginylotreonyloglutamyloglutamyloarginylotryptofyloglutamyloglicyloarginylotyrozyloglicylowaliloglutamin yloglutamyloglutaminylowalilotreonyloizoleucyloseryloglicyloalanyloalanyloglicyloalanyloalanyloalanyloserylowaliloserylo alanyloseryloalanyloserylotyrozyloalanyloalanyloglutamyloalanylowaliloalanylotreonyloglicyloalanylolizyloglutamylowalilo lizyloglutaminyloaspartyloalanyloaspartylolizyloseryloalanyloalanylowaliloalanylotreonylowalilowaliloalanyloalanylowalil oaspartylometionyloalanyloarginylowaliloarginyloglutamyloprolilowaliloizoleucyloseryloalanylowaliloglutamyloglutaminylot reonyloalanyloglutaminyloarginylotreonylotreonylotreonylotreonyloalanylowalilohistydyloizoleucyloglutaminyloproliloalany loglutaminyloglutamyloglutaminylowaliloarginylolizyloglutamyloalanyloglutamylolizylotreonyloalanylowalilotreonylolizylow alilowalilowaliloalanyloalanyloaspartylolizyloalanylolizyloglutamyloglutaminyloglutamyloleucylolizyloseryloarginylotreon ylolizyloglutamyloizoleucyloizoleucylotreonylotreonylolizyloglutaminyloglutamyloglutaminylometionylohistydylowalilotreon ylohistydyloglutamyloglutaminyloizoleucyloarginylolizyloglutamylotreonyloglutamylolizylotreonylofenyloalanylowaliloproli lolizylowalilowaliloizoleucyloseryloalanyloalanylolizyloalanylolizyloglutamyloglutaminyloglutamylotreonyloarginyloizoleu cyloseryloglutamyloglutamyloizoleucylotreonylolizylolizyloglutaminylolizyloglutaminylowalilotreonyloglutaminyloglutamylo alanyloizoleucylometionylolizyloglutamylotreonyloarginylolizylotreonylowalilowaliloprolilolizylowaliloizoleucylowaliloal anylotreonyloprolilolizylowalilolizyloglutamyloglutaminyloaspartyloleucylowaliloseryloarginyloglicyloarginyloglutamylogl icyloizoleucylotreonylotreonylolizyloarginyloglutamyloglutaminylowaliloglutaminyloizoleucylotreonyloglutaminyloglutamylo lizylometionyloarginylolizyloglutamyloalanyloglutamylolizylotreonyloalanyloleucyloserylotreonyloizoleucyloalanylowaliloa lanylotreonyloalanylolizyloalanylolizyloglutamyloglutaminyloglutamylotreonyloizoleucyloleucyloarginylotreonyloarginylogl utamylotreonylometionyloalanylotreonyloarginyloglutaminyloglutamyloglutaminyloizoleucyloglutaminylowalilotreonylohistydy loglicylolizylowaliloaspartylowaliloglicylolizylolizyloalanyloglutamyloalanylowaliloalanylotreonylowalilowaliloalanyloal anylowaliloaspartyloglutaminyloalanyloarginylowaliloarginyloglutamyloproliloarginyloglutamyloproliloglicylohistydyloleuc yloglutamyloglutamyloserylotyrozyloalanyloglutaminyloglutaminylotreonylotreonyloleucyloglutamylotyrozyloglicylotyrozylol izyloglutamyloarginyloizoleucyloseryloalanyloalanylolizylowaliloalanyloglutamyloproliloproliloglutaminyloarginyloprolilo alanyloseryloglutamyloprolilohistydylowalilowaliloprolilolizyloalanylowalilolizyloproliloarginylowaliloizoleucyloglutami nyloalanyloproliloseryloglutamylotreonylohistydyloizoleucylolizylotreonylotreonyloaspartyloglutaminylolizyloglicylometio nylohistydyloizoleucyloseryloseryloglutaminyloizoleucylolizylolizylotreonylotreonyloaspartyloleucylotreonylotreonyloglut amyloarginyloleucylowalilohistydylowaliloaspartylolizyloarginyloproliloarginylotreonyloalanyloseryloprolilohistydylofeny loalanylotreonylowaliloserylolizyloizoleucyloserylowaliloprolilolizylotreonyloglutamylohistydyloglicylotyrozyloglutamylo alanyloseryloizoleucyloalanyloglicyloseryloalanyloizoleucyloalanylotreonyloleucyloglutaminylolizyloglutamyloleucyloseryl oalanylotreonyloseryloseryloalanyloglutaminylolizyloizoleucylotreonylolizyloserylowalilolizyloalanyloprolilotreonylowali lolizyloproliloseryloglutamylotreonyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloprolilotreonyloproliloleucyloproliloglutamin ylofenyloalanyloprolilofenyloalanyloalanyloaspartylotreonyloproliloaspartylotreonylotyrozylolizyloseryloglutamyloalanylo glicylowaliloglutamylowalilolizylolizyloglutamylowaliloglicylowaliloseryloizoleucylotreonyloglicylotreonylotreonylowalil oarginyloglutamyloglutamyloarginylofenyloalanyloglutamylowaliloleucylohistydyloglicyloarginyloglutamyloalanylolizylowali lotreonyloglutamylotreonyloalanyloarginylowaliloproliloalanyloprolilowaliloglutamyloizoleucyloprolilowalilotreonyloproli loprolilotreonyloleucylowaliloseryloglicyloleucylolizyloasparaginylowalilotreonylowaliloizoleucyloglutamyloglicyloglutam yloserylowalilotreonyloleucyloglutamylocysteinylohistydyloizoleucyloseryloglicylotyrozyloproliloseryloprolilotreonylowal ilotreonylotryptofylotyrozyloarginyloglutamyloaspartylotyrozyloglutaminyloizoleucyloglutamyloseryloseryloizoleucyloaspar tylofenyloalanyloglutaminyloizoleucylotreonylofenyloalanyloglutaminyloseryloglicyloizoleucyloalanyloarginyloleucylometio nyloizoleucyloarginyloglutamyloalanylofenyloalanyloalanyloglutamyloaspartyloseryloglicyloarginylofenyloalanylotreonylocy steinyloseryloalanylowaliloasparaginyloglutamyloalanyloglicylotreonylowaliloserylotreonyloserylocysteinylotyrozyloleucyl oalanylowaliloglutaminylowaliloseryloglutamyloglutamylofenyloalanyloglutamylolizyloglutamylotreonylotreonyloalanylowalil otreonyloglutamylolizylofenyloalanylotreonylotreonyloglutamyloglutamylolizyloarginylofenyloalanylowaliloglutamyloseryloa rginyloaspartylowalilowalilometionylotreonyloaspartylotreonyloseryloleucylotreonyloglutamyloglutamyloglutaminyloalanylog licyloproliloglicyloglutamyloproliloalanyloalanyloprolilotyrozylofenyloalanyloizoleucylotreonylolizyloprolilowalilowalil oglutaminylolizyloleucylowaliloglutamyloglicyloglicyloserylowalilowalilofenyloalanyloglicylocysteinyloglutaminylowalilog licyloglicyloasparaginyloprolilolizyloprolilohistydylowalilotyrozylotryptofylolizylolizyloseryloglicylowaliloproliloleuc ylotreonylotreonyloglicylotyrozyloarginylotyrozylolizylowaliloserylotyrozyloasparaginylolizyloglutaminylotreonyloglicylo glutamylocysteinylolizyloleucylowaliloizoleucyloserylometionylotreonylofenyloalanyloalanyloaspartyloaspartyloalanyloglic yloglutamylotyrozylotreonyloizoleucylowalilowaliloarginyloasparaginylolizylohistydyloglicyloglutamylotreonyloseryloalany loseryloalanyloseryloleucyloleucyloglutamyloglutamyloalanyloaspartylotyrozyloglutamyloleucyloleucylometionylolizyloseryl oglutaminyloglutaminyloglutamylometionyloleucylotyrozyloglutaminylotreonyloglutaminylowalilotreonyloalanylofenyloalanylo waliloglutaminyloglutamyloproliloglutamylowaliloglicyloglutamylotreonyloalanyloproliloglicylofenyloalanylowalilotyrozylo seryloglutamylotyrozyloglutamylolizyloglutamylotyrozyloglutamylolizyloglutamyloglutaminyloalanyloleucyloizoleucyloarginy lolizylolizylometionyloalanylolizyloaspartylotreonylowalilowalilowaliloarginylotreonylotyrozylowaliloglutamyloaspartylog lutaminyloglutamylofenyloalanylohistydyloizoleucyloseryloserylofenyloalanyloglutamyloglutamyloarginyloleucyloizoleucylol izyloglutamyloizoleucyloglutamylotyrozyloarginyloizoleucyloizoleucylolizylotreonylotreonyloleucyloglutamyloglutamyloleuc yloleucyloglutamyloglutamyloaspartyloglicyloglutamyloglutamylolizylometionyloalanylowaliloaspartyloizoleucyloserylogluta myloseryloglutamyloalanylowaliloglutamyloseryloglicylofenyloalanyloaspartyloleucyloarginyloizoleucylolizyloasparaginylot yrozyloarginyloizoleucyloleucyloglutamyloglicylometionyloglicylowalilotreonylofenyloalanylohistydylocysteinylolizylometi onyloseryloglicylotyrozyloproliloleucyloprolilolizyloizoleucyloalanylotryptofylotyrozylolizyloaspartyloglicylolizyloargi nyloizoleucylolizylohistydyloglicyloglutamyloarginylotyrozyloglutaminylometionyloaspartylofenyloalanyloleucyloglutaminyl oaspartyloglicyloarginyloalanyloseryloleucyloarginyloizoleucyloprolilowalilowaliloleucyloproliloglutamyloaspartyloglutam yloglicyloizoleucylotyrozylotreonyloalanylofenyloalanyloalanyloseryloasparaginyloizoleucylolizyloglicyloasparaginyloalan yloizoleucylocysteinyloseryloglicylolizyloleucylotyrozylowaliloglutamyloproliloalanyloalanyloproliloleucyloglicyloalanyl oprolilotreonylotyrozyloizoleucyloprolilotreonyloleucyloglutamyloprolilowaliloseryloarginyloizoleucyloarginyloseryloleuc yloseryloproliloarginyloserylowaliloseryloarginyloseryloproliloizoleucyloarginylometionyloseryloproliloalanyloarginylome tionyloseryloproliloalanyloarginylometionyloseryloproliloalanyloarginylometionyloseryloproliloalanyloarginylometionylose ryloproliloglicyloarginyloarginyloleucyloglutamyloglutamylotreonyloaspartyloglutamyloseryloglutaminyloleucyloglutamyloar ginyloleucylotyrozylolizyloprolilowalilofenyloalanylowaliloleucylolizyloprolilowaliloserylofenyloalanylolizylocysteinylo leucyloglutamyloglicyloalanyloasparaginylocysteinyloarginylofenyloalanyloaspartyloleucylolizylowalilowaliloglicyloarginy loprolilometionyloproliloglutamylotreonylofenyloalanylotryptofylofenyloalanylohistydyloaspartyloglicyloglutaminyloglutam inyloizoleucylowaliloasparaginyloaspartylotyrozylotreonylohistydylolizylowalilowaliloizoleucylolizyloglutamyloaspartylog licylotreonyloglutaminyloseryloleucyloizoleucyloizoleucylowaliloproliloalanylotreonyloproliloseryloaspartyloseryloglicyl oglutamylotryptofylotreonylowalilowaliloalanyloglutaminyloasparaginyloarginyloalanyloglicyloarginyloseryloseryloizoleucy loserylowaliloizoleucyloleucylotreonylowaliloglutamyloalanylowaliloglutamylohistydyloglutaminylowalilolizyloprolilometio nylofenyloalanylowaliloglutamylolizyloleucylolizyloasparaginylowaliloasparaginyloizoleucylolizyloglutamyloglicyloseryloa rginyloleucyloglutamylometionylolizylowaliloarginyloalanylotreonyloglicyloasparaginyloproliloasparaginyloproliloaspartyl oizoleucylowalilotryptofyloleucylolizyloasparaginyloseryloaspartyloizoleucyloizoleucylowaliloprolilohistydylolizylotyroz yloprolilolizyloizoleucyloarginyloizoleucyloglutamyloglicylotreonylolizyloglicyloglutamyloalanyloalanyloleucylolizyloizo leucyloaspartyloserylotreonylowaliloseryloglutaminyloaspartyloseryloalanylotryptofylotyrozylotreonyloalanylotreonyloalan yloizoleucyloasparaginylolizyloalanyloglicyloarginyloaspartylotreonylotreonyloarginylocysteinylolizylowaliloasparaginylo waliloglutamylowaliloglutamylofenyloalanyloalanyloglutamyloproliloglutamyloproliloglutamyloarginylolizyloleucyloizoleucy loizoleucyloproliloarginyloglicylotreonylotyrozyloarginyloalanylolizyloglutamyloizoleucyloalanyloalanyloproliloglutamylo leucyloglutamyloproliloleucylohistydyloleucyloarginylotyrozyloglicyloglutaminyloglutamyloglutaminylotryptofyloglutamylog lutamyloglicyloaspartyloleucylotyrozyloaspartylolizyloglutamylolizyloglutaminyloglutaminylolizyloprolilofenyloalanylofen yloalanylolizylolizylolizyloleucylotreonyloseryloleucyloarginyloleucylolizyloarginylofenyloalanyloglicyloproliloalanyloh istydylofenyloalanyloglutamylocysteinyloarginyloleucylotreonyloproliloizoleucyloseryloaspartyloprolilotreonylometionylow alilowaliloglutamylotryptofyloleucylohistydyloaspartyloglicylolizyloproliloleucyloglutamyloalanyloalanyloasparaginyloarg inyloleucyloarginylometionyloizoleucyloasparaginyloglutamylofenyloalanyloglicylotyrozylocysteinyloseryloleucyloaspartylo tyrozyloglicylowaliloalanylotyrozyloseryloarginyloaspartyloseryloglicyloizoleucyloizoleucylotreonylocysteinyloarginyloal anylotreonyloasparaginylolizylotyrozyloglicylotreonyloaspartylohistydylotreonyloseryloalanylotreonyloleucyloizoleucylowa lilolizyloaspartyloglutamylolizyloseryloleucylowaliloglutamyloglutamyloseryloglutaminyloleucyloproliloglutamyloglicyloar ginylolizyloglicyloleucyloglutaminyloarginyloizoleucyloglutamyloglutamyloleucyloglutamyloarginylometionyloalanylohistydy loglutamyloglicyloalanyloleucylotreonyloglicylowalilotreonylotreonyloaspartyloglutaminylolizyloglutamylolizyloglutaminyl olizyloproliloaspartyloizoleucylowaliloleucylotyrozyloproliloglutamyloprolilowaliloarginylowaliloleucyloglutamyloglicylo glutamylotreonyloalanyloarginylofenyloalanyloarginylocysteinyloarginylowalilotreonyloglicylotyrozyloproliloglutaminylopr olilolizylowaliloasparaginylotryptofylotyrozyloleucyloasparaginyloglicyloglutaminyloleucyloizoleucyloarginylolizyloseryl olizyloarginylofenyloalanyloarginylowaliloarginylotyrozyloaspartyloglicyloizoleucylohistydylotyrozyloleucyloaspartyloizo leucylowaliloaspartylocysteinylolizyloserylotyrozyloaspartylotreonyloglicyloglutamylowalilolizylowalilotreonyloalanylogl utamyloasparaginyloproliloglutamyloglicylowaliloizoleucyloglutamylohistydylolizylowalilolizyloleucyloglutamyloizoleucylo glutaminyloglutaminyloarginyloglutamyloaspartylofenyloalanyloarginyloserylowaliloleucyloarginyloarginyloalanyloprolilogl utamyloproliloarginyloproliloglutamylofenyloalanylohistydylowalilohistydyloglutamyloproliloglicylolizyloleucyloglutaminy lofenyloalanyloglutamylowaliloglutaminylolizylowaliloaspartyloarginyloprolilowaliloaspartylotreonylotreonyloglutamylotre onylolizyloglutamylowalilowalilolizyloleucylolizyloarginyloalanyloglutamyloarginyloizoleucylotreonylohistydyloglutamylol izylowaliloproliloglutamyloglutamyloseryloglutamyloglutamyloleucyloarginyloserylolizylofenyloalanylolizyloarginyloarginy lotreonyloglutamyloglutamyloglicylotyrozylotyrozyloglutamyloalanyloizoleucylotreonyloalanylowaliloglutamyloleucylolizylo seryloarginylolizylolizyloaspartyloglutamyloserylotyrozyloglutamyloglutamyloleucyloleucyloarginylolizylotreonylolizyloas partyloglutamyloleucyloleucylohistydylotryptofylotreonylolizyloglutamyloleucylotreonyloglutamyloglutamyloglutamylolizylo lizyloalanyloleucyloalanyloglutamyloglutamyloglicylolizyloizoleucylotreonyloizoleucyloprolilotreonylofenyloalanylolizylo proliloaspartylolizyloizoleucyloglutamyloleucyloseryloproliloserylometionyloglutamyloalanyloprolilolizyloizoleucylofenyl oalanyloglutamyloarginyloizoleucyloglutaminyloseryloglutaminylotreonylowaliloglicyloglutaminyloglicyloseryloaspartyloala nylohistydylofenyloalanyloarginylowaliloarginylowalilowaliloglicylolizyloproliloaspartyloproliloglutamylocysteinylogluta mylotryptofylotyrozylolizyloasparaginyloglicylowalilolizyloizoleucyloglutamyloarginyloseryloaspartyloarginyloizoleucylot yrozylotryptofylotyrozylotryptofyloproliloglutamyloaspartyloasparaginylowalilocysteinyloglutamyloleucylowaliloizoleucylo arginyloaspartylowalilotreonyloalanyloglutamyloaspartyloseryloalanyloseryloizoleucylometionylowalilolizyloalanyloizoleuc yloasparaginyloizoleucyloalanyloglicyloglutamylotreonyloseryloserylohistydyloalanylofenyloalanyloleucyloleucylowaliloglu taminyloalanylolizyloglutaminyloleucyloizoleucylotreonylofenyloalanylotreonyloglutaminyloglutamyloleucyloglutaminyloaspa rtylowalilowaliloalanylolizyloglutamylolizyloaspartylotreonylometionyloalanylotreonylofenyloalanyloglutamylocysteinylogl utamylotreonyloseryloglutamyloprolilofenyloalanylowalilolizylowalilolizylotryptofylotyrozylolizyloaspartyloglicylometion yloglutamylowalilohistydyloglutamyloglicyloaspartylolizylotyrozyloarginylometionylohistydyloseryloaspartyloarginylolizyl owalilohistydylofenyloalanyloleucyloseryloizoleucyloleucylotreonyloizoleucyloaspartylotreonyloseryloaspartyloalanyloglut amyloaspartylotyrozyloserylocysteinylowaliloleucylowaliloglutamyloaspartyloglutamyloasparaginylowalilolizylotreonylotreo nyloalanylolizyloleucyloizoleucylowaliloglutamyloglicyloalanylowalilowaliloglutamylofenyloalanylowalilolizyloglutamylole ucyloglutaminyloaspartyloizoleucyloglutamylowaliloproliloglutamyloserylotyrozyloseryloglicyloglutamyloleucyloglutamylocy steinyloizoleucylowaliloseryloproliloglutamyloasparaginyloizoleucyloglutamyloglicylolizylotryptofylotyrozylohistydyloasp araginyloaspartylowaliloglutamyloleucylolizyloseryloasparaginyloglicylolizylotyrozylotreonyloizoleucylotreonyloseryloarg inyloarginyloglicyloarginyloglutaminyloasparaginyloleucylotreonylowalilolizyloaspartylowalilotreonylolizyloglutamyloaspa rtyloglutaminyloglicyloglutamylotyrozyloserylofenyloalanylowaliloizoleucyloaspartyloglicylolizylolizylotreonylotreonyloc ysteinylolizyloleucylolizylometionylolizyloproliloarginyloproliloizoleucyloalanyloizoleucyloleucyloglutaminyloglicyloleu cyloseryloaspartyloglutaminylolizylowalilocysteinyloglutamyloglicyloaspartyloizoleucylowaliloglutaminyloleucyloglutamylo walilolizylowaliloseryloleucyloglutamyloserylowaliloglutamyloglicylowalilotryptofylometionylolizyloaspartyloglicylogluta minyloglutamylowaliloglutaminyloproliloseryloaspartyloarginylowalilohistydyloizoleucylowaliloizoleucyloaspartylolizylogl utaminyloserylohistydylometionyloleucyloleucyloizoleucyloglutamyloaspartylometionylotreonylolizyloglutamyloaspartyloalan yloglicyloasparaginylotyrozyloserylofenyloalanylotreonyloizoleucyloproliloalanyloleucyloglicyloleucyloserylotreonylosery loglicyloarginylowaliloserylowalilotyrozyloserylowaliloaspartylowaliloizoleucylotreonyloproliloleucylolizyloaspartylowal iloasparaginylowaliloizoleucyloglutamyloglicylotreonylolizyloalanylowaliloleucyloglutamylocysteinylolizylowaliloserylowa liloproliloaspartylowalilotreonyloserylowalilolizylotryptofylotyrozyloleucyloasparaginyloaspartyloglutamyloglutaminyloiz oleucylolizyloproliloaspartyloaspartyloarginylowaliloglutaminyloalanyloizoleucylowalilolizyloglicylotreonylolizyloglutam inyloarginyloleucylowaliloizoleucyloasparaginyloarginylotreonylohistydyloalanyloseryloaspartyloglutamyloglicyloproliloty rozylolizyloleucyloizoleucylowaliloglicyloarginylowaliloglutamylotreonyloasparaginylocysteinyloasparaginyloleucyloserylo waliloglutamylolizyloizoleucylolizyloizoleucyloizoleucyloarginyloglicyloleucyloarginyloaspartyloleucylotreonylocysteinyl otreonyloglutamylotreonyloglutaminyloasparaginylowalilowalilofenyloalanyloglutamylowaliloglutamyloleucyloserylohistydylo seryloglicyloizoleucyloaspartylowaliloleucylotryptofyloasparaginylofenyloalanylolizyloaspartylolizyloglutamyloizoleucylo lizyloproliloseryloserylolizylotyrozylolizyloizoleucyloglutamyloalanylohistydyloglicylolizyloizoleucylotyrozylolizyloleu cylotreonylowaliloleucyloasparaginylometionylometionylolizyloaspartyloaspartyloglutamyloglicylolizylotyrozylotreonylofen yloalanylotyrozyloalanyloglicyloglutamyloasparaginylometionylotreonyloseryloglicylolizyloleucylotreonylowaliloalanylogli cyloglicyloalanyloizoleucyloserylolizyloproliloleucylotreonyloaspartyloglutaminylotreonylowaliloalanyloglutamyloserylogl utaminyloglutamyloalanylowalilofenyloalanyloglutamylocysteinyloglutamylowaliloalanyloasparaginyloproliloaspartyloserylol izyloglicyloglutamylotryptofyloleucyloarginyloaspartyloglicylolizylohistydyloleucyloproliloleucylotreonyloasparaginyloas paraginyloizoleucyloarginyloseryloglutamyloseryloaspartyloglicylohistydylolizyloarginyloarginyloleucyloizoleucyloizoleuc yloalanyloalanylotreonylolizyloleucyloaspartyloaspartyloizoleucyloglicyloglutamylotyrozylotreonylotyrozylolizylowaliloal anylotreonyloserylolizylotreonyloseryloalanylolizyloleucylolizylowaliloglutamyloalanylowalilolizyloizoleucylolizylolizyl otreonyloleucylolizyloasparaginyloleucylotreonylowalilotreonyloglutamylotreonyloglutaminyloaspartyloalanylowalilofenyloa lanylotreonylowaliloglutamyloleucylotreonylohistydyloproliloasparaginylowalilolizyloglicylowaliloglutaminylotryptofyloiz oleucylolizyloasparaginyloglicylowalilowaliloleucyloglutamyloseryloasparaginyloglutamylolizylotyrozyloalanyloizoleucylos erylowalilolizyloglicylotreonyloizoleucylotyrozyloseryloleucyloarginyloizoleucylolizyloasparaginylocysteinyloalanyloizol eucylowaliloaspartyloglutamyloserylowalilotyrozyloglicylofenyloalanyloarginyloleucyloglicyloarginyloleucyloglicyloalanyl oseryloalanyloarginyloleucylohistydylowaliloglutamylotreonylowalilolizyloizoleucyloizoleucylolizylolizyloprolilolizyloas partylowalilotreonyloalanyloleucyloglutamyloasparaginyloalanylotreonylowaliloalanylofenyloalanyloglutamylowaliloserylowa liloserylohistydyloaspartylotreonylowaliloprolilowalilolizylotryptofylofenyloalanylohistydylolizyloserylowaliloglutamylo izoleucylolizyloproliloseryloaspartylolizylohistydyloarginyloleucylowaliloseryloglutamyloarginylolizylowalilohistydyloli zyloleucylometionyloleucyloglutaminyloasparaginyloizoleucyloseryloproliloseryloaspartyloalanyloglicyloglutamylotyrozylot reonyloalanylowalilowaliloglicyloglutaminyloleucyloglutamylocysteinylolizyloalanylolizyloleucylofenyloalanylowalilogluta mylotreonyloleucylohistydyloizoleucylotreonylolizylotreonylometionylolizyloasparaginyloizoleucyloglutamylowaliloprolilog lutamylotreonylolizylotreonyloalanyloserylofenyloalanyloglutamylocysteinyloglutamylowaliloserylohistydylofenyloalanyloas paraginylowaliloproliloserylometionylotryptofyloleucylolizyloasparaginyloglicylowaliloglutamyloizoleucyloglutamylometion yloseryloglutamylolizylofenyloalanylolizyloizoleucylowalilowaliloglutaminyloglicylolizyloleucylohistydyloglutaminyloleuc yloizoleucyloizoleucylometionyloasparaginylotreonyloserylotreonyloglutamyloaspartyloseryloalanyloglutamylotyrozylotreony lofenyloalanylowalilocysteinyloglicyloasparaginyloaspartyloglutaminylowaliloseryloalanylotreonyloleucylotreonylowalilotr eonyloproliloizoleucylometionyloizoleucylotreonyloserylometionyloleucylolizyloaspartyloizoleucyloasparaginyloalanyloglut amyloglutamylolizyloaspartylotreonyloizoleucylotreonylofenyloalanyloglutamylowalilotreonylowaliloasparaginylotyrozyloglu tamyloglicyloizoleucyloserylotyrozylolizylotryptofyloleucylolizyloasparaginyloglicylowaliloglutamyloizoleucylolizylosery lotreonyloaspartylolizylocysteinyloglutaminylometionyloarginylotreonylolizylolizyloleucylotreonylohistydyloseryloleucylo asparaginyloizoleucyloarginyloasparaginylowalilohistydylofenyloalanyloglicyloaspartyloalanyloalanyloaspartylotyrozylotre onylofenyloalanylowaliloalanyloglicylolizyloalanylotreonyloserylotreonyloalanylotreonyloleucylotyrozylowaliloglutamyloal anyloarginylohistydyloizoleucyloglutamylofenyloalanyloarginylolizylohistydyloizoleucylolizyloaspartyloizoleucylolizylowa liloleucyloglutamylolizylolizyloarginyloalanylometionylofenyloalanyloglutamylocysteinyloglutamylowaliloseryloglutamylopr oliloaspartyloizoleucylotreonylowaliloglutaminylotryptofylometionylolizyloaspartyloaspartyloglutaminyloglutamyloleucylog lutaminyloizoleucylotreonyloaspartyloarginyloizoleucylolizyloizoleucyloglutaminylolizyloglutamylolizylotyrozylowalilohis tydyloarginyloleucyloleucyloizoleucyloproliloserylotreonyloarginylometionyloseryloaspartyloalanyloglicylolizylotyrozylot reonylowalilowaliloalanyloglicyloglicyloasparaginylowaliloserylotreonyloalanylolizyloleucylofenyloalanylowaliloglutamylo glicyloarginyloaspartylowaliloarginyloizoleucyloarginyloseryloizoleucylolizylolizyloglutamylowaliloglutaminylowaliloizol eucyloglutamylolizyloglutaminyloarginyloalanylowalilowaliloglutamylofenyloalanyloglutamylowaliloasparaginyloglutamyloasp artyloaspartylowaliloaspartyloalanylohistydylotryptofylotyrozylolizyloaspartyloglicyloizoleucyloglutamyloizoleucyloaspar aginylofenyloalanyloglutaminylowaliloglutaminyloglutamyloarginylohistydylolizylotyrozylowalilowaliloglutamyloarginyloarg inyloizoleucylohistydyloarginylometionylofenyloalanyloizoleucyloseryloglutamylotreonyloarginyloglutaminyloseryloaspartyl oalanyloglicyloglutamylotyrozylotreonylofenyloalanylowaliloalanyloglicyloarginyloasparaginyloarginyloseryloserylowalilot reonyloleucylotyrozylowaliloasparaginyloalanyloproliloglutamyloproliloproliloglutaminylowaliloleucyloglutaminyloglutamyl oleucyloglutaminyloprolilowalilotreonylowaliloglutaminyloseryloglicylolizyloproliloalanyloarginylofenyloalanylocysteinyl oalanylometionyloizoleucyloseryloglicyloarginyloproliloglutaminyloprolilolizyloizoleucyloserylotryptofylotyrozylolizylog lutamyloglutamyloglutaminyloleucyloleucyloserylotreonyloglicylofenyloalanylolizylocysteinylolizylofenyloalanyloleucylohi stydyloaspartyloglicyloglutaminyloglutamylotyrozylotreonyloleucyloleucyloleucyloizoleucyloglutamyloalanylofenyloalanylop roliloglutamyloaspartyloalanyloalanylowalilotyrozylotreonylocysteinyloglutamyloalanylolizyloasparaginyloaspartylotyrozyl oglicylowaliloalanylotreonylotreonyloseryloalanyloseryloleucyloserylowaliloglutamylowaliloproliloglutamylowalilowalilose ryloproliloaspartyloglutaminyloglutamylometionyloprolilowalilotyrozyloproliloproliloalanyloizoleucyloizoleucylotreonylop roliloleucyloglutaminyloaspartylotreonylowalilotreonyloseryloglutamyloglicyloglutaminyloproliloalanyloarginylofenyloalan yloglutaminylocysteinyloarginylowaliloseryloglicylotreonyloaspartyloleucylolizylowaliloserylotryptofylotyrozyloseryloliz yloaspartylolizylolizyloizoleucylolizyloproliloseryloarginylofenyloalanylofenyloalanyloarginylometionylotreonyloglutamin ylofenyloalanyloglutamyloaspartylotreonylotyrozyloglutaminyloleucyloglutamyloizoleucyloalanyloglutamyloalanylotyrozylopr oliloglutamyloaspartyloglutamyloglicylotreonylotyrozylotreonylofenyloalanylowaliloalanyloasparaginyloasparaginyloalanylo waliloglicyloglutaminylowaliloseryloserylotreonyloalanyloasparaginyloleucyloseryloleucyloglutamyloalanyloproliloglutamyl oseryloizoleucyloleucylohistydyloglutamyloarginyloizoleucyloglutamyloglutaminyloglutamyloizoleucyloglutamylometionyloglu tamylometionylolizyloglutamylofenyloalanyloseryloseryloserylofenyloalanyloleucyloseryloalanyloglutamyloglutamyloglutamyl oglicyloleucylohistydyloseryloalanyloglutamyloleucyloglutaminyloleucyloserylolizyloizoleucyloasparaginyloglutamylotreony loleucyloglutamyloleucyloleucyloseryloglutamyloseryloprolilowalilotyrozyloprolilotreonylolizylofenyloalanyloaspartyloser yloglutamylolizyloglutamyloglicylotreonyloglicyloproliloizoleucylofenyloalanyloizoleucylolizyloglutamylowaliloseryloaspa raginyloalanyloaspartyloizoleucyloserylometionyloglicyloaspartylowaliloalanylotreonyloleucyloserylowalilotreonylowaliloi zoleucyloglicyloizoleucyloprolilolizyloprolilolizyloizoleucyloglutaminylotryptofylofenyloalanylofenyloalanyloasparaginyl oglicylowaliloleucyloleucylotreonyloproliloseryloalanyloaspartylotyrozylolizylofenyloalanylowalilofenyloalanyloaspartylo glicyloaspartyloaspartylohistydyloseryloleucyloizoleucyloizoleucyloleucylofenyloalanylotreonylolizyloleucyloglutamyloasp artyloglutamyloglicyloglutamylotyrozylotreonylocysteinylometionyloalanyloseryloasparaginyloaspartylotyrozyloglicylolizyl otreonyloizoleucylocysteinyloseryloalanylotyrozyloleucylolizyloizoleucyloasparaginyloserylolizyloglicyloglutamyloglicylo histydylolizyloaspartylotreonyloglutamylotreonyloglutamyloseryloalanylowaliloalanylolizyloseryloleucyloglutamylolizylole ucyloglicyloglicyloprolilocysteinyloproliloprolilohistydylofenyloalanyloleucylolizyloglutamyloleucylolizyloproliloizoleu cyloarginylocysteinyloalanyloglutaminyloglicyloleucyloproliloalanyloizoleucylofenyloalanyloglutamylotyrozylotreonylowali lowaliloglicyloglutamyloproliloalanyloprolilotreonylowalilotreonylotryptofylofenyloalanylolizyloglutamyloasparaginyloliz yloglutaminyloleucylocysteinylotreonyloserylowalilotyrozylotyrozylotreonyloizoleucyloizoleucylohistydyloasparaginyloprol iloasparaginyloglicyloseryloglicylotreonylofenyloalanyloizoleucylowaliloasparaginyloaspartyloproliloglutaminyloarginylog lutamyloaspartyloseryloglicyloleucylotyrozyloizoleucylocysteinylolizyloalanyloglutamyloasparaginylometionyloleucyloglicy loglutamyloserylotreonylocysteinyloalanyloalanyloglutamyloleucyloleucylowaliloleucyloleucyloglutamyloaspartylotreonyloas partylometionylotreonyloaspartylotreonyloprolilocysteinylolizyloalanylolizyloserylotreonyloproliloglutamyloalanyloprolil oglutamyloaspartylofenyloalanyloproliloglutaminylotreonyloproliloleucylolizyloglicyloproliloalanylowaliloglutamyloalanyl oleucyloaspartyloseryloglutamyloglutaminyloglutamyloizoleucyloalanylotreonylofenyloalanylowalilolizyloaspartylotreonyloi zoleucyloleucylolizyloalanyloalanyloleucyloizoleucylotreonyloglutamyloglutamyloasparaginyloglutaminyloglutaminyloleucylo serylotyrozyloglutamylohistydyloizoleucyloalanylolizyloalanyloasparaginyloglutamyloleucyloseryloseryloglutaminyloleucylo proliloleucyloglicyloalanyloglutaminyloglutamyloleucyloglutaminyloseryloizoleucyloleucyloglutamyloglutaminyloaspartyloli zyloleucylotreonyloproliloglutamyloserylotreonyloarginyloglutamylofenyloalanyloleucylocysteinyloizoleucyloasparaginylogl icyloseryloizoleucylohistydylofenyloalanyloglutaminyloproliloleucylolizyloglutamyloproliloseryloproliloasparaginyloleucy loglutaminyloleucyloglutaminyloizoleucylowaliloglutaminyloseryloglutaminylolizylotreonylofenyloalanyloserylolizyloglutam yloglicyloizoleucyloleucylometionyloproliloglutamyloglutamyloproliloglutamylotreonyloglutaminyloalanylowaliloleucylosery loaspartylotreonyloglutamylolizyloizoleucylofenyloalanyloproliloseryloalanylometionyloseryloizoleucyloglutamyloglutaminy loizoleucyloasparaginyloseryloleucylotreonylowaliloglutamyloproliloleucylolizylotreonyloleucyloleucyloalanyloglutamylopr oliloglutamyloglicyloasparaginylotyrozyloproliloglutaminyloseryloseryloizoleucyloglutamyloproliloprolilometionylohistydy loserylotyrozyloleucylotreonyloserylowaliloalanyloglutamyloglutamylowaliloleucyloseryloleucylolizyloglutamylolizylotreon ylowaliloseryloaspartylotreonyloasparaginyloarginyloglutamyloglutaminyloarginylowalilotreonyloleucyloglutaminylolizylogl utaminyloglutamyloalanyloglutaminyloseryloalanyloleucyloizoleucyloleucyloseryloglutaminyloseryloleucyloalanyloglutamylog licylohistydylowaliloglutamyloseryloleucyloglutaminyloseryloproliloaspartylowalilometionyloizoleucyloseryloglutaminylowa liloasparaginylotyrozyloglutamyloproliloleucylowaliloproliloseryloglutamylohistydyloserylocysteinylotreonyloglutamylogli cyloglicylolizyloizoleucyloleucyloizoleucyloglutamyloseryloalanyloasparaginyloproliloleucyloglutamyloasparaginyloalanylo glicyloglutaminyloaspartyloseryloalanylowaliloarginyloizoleucyloglutamyloglutamyloglicylolizyloseryloleucyloarginylofeny loalanyloproliloleucyloalanyloleucyloglutamyloglutamylolizyloglutaminylowaliloleucyloleucylolizyloglutamyloglutamylohist ydyloseryloaspartyloasparaginylowalilowalilometionyloproliloproliloaspartyloglutaminyloizoleucyloizoleucyloglutamylosery lolizyloarginyloglutamyloprolilowaliloalanyloizoleucylolizylolizylowaliloglutaminyloglutamylowaliloglutaminyloglicyloarg inyloaspartyloleucyloleucyloserylolizyloglutamyloseryloleucyloleucyloseryloglicyloizoleucyloproliloglutamyloglutamyloglu taminyloarginyloleucyloasparaginyloleucylolizyloizoleucyloglutaminyloizoleucylocysteinyloarginyloalanyloleucyloglutaminy loalanyloalanylowaliloalanyloseryloglutamyloglutaminyloproliloglicyloleucylofenyloalanyloseryloglutamylotryptofyloleucyl oarginyloasparaginyloizoleucyloglutamylolizylowaliloglutamylowaliloglutamyloalanylowaliloasparaginyloizoleucylotreonylog lutaminyloglutamyloproliloarginylohistydyloizoleucylometionylocysteinylometionylotyrozyloleucylowalilotreonyloseryloalan ylolizyloserylowalilotreonyloglutamyloglutamylowalilotreonyloizoleucyloizoleucyloizoleucyloglutamyloaspartylowaliloaspa rtyloproliloglutaminylometionyloalanyloasparaginyloleucylolizylometionyloglutamyloleucyloarginyloaspartyloalanyloleucylo cysteinyloalanyloizoleucyloizoleucylotyrozyloglutamyloglutamyloizoleucyloaspartyloizoleucyloleucylotreonyloalanyloglutam yloglicyloproliloarginyloizoleucyloglutaminyloglutaminyloglicyloalanylolizylotreonyloseryloleucyloglutaminyloglutamylogl utamylometionyloaspartyloserylofenyloalanyloseryloglicyloseryloglutaminylolizylowaliloglutamyloproliloizoleucylotreonylo glutamyloproliloglutamylowaliloglutamyloserylolizylotyrozyloleucyloizoleucyloserylotreonyloglutamyloglutamylowaliloseryl otyrozylofenyloalanyloasparaginylowaliloglutaminyloseryloarginylowalilolizylotyrozyloleucyloaspartyloalanylotreonyloprol ilowalilotreonylolizyloglicylowaliloalanyloseryloalanylowalilowaliloseryloaspartyloglutamylolizyloglutaminyloaspartylogl utamyloseryloleucylolizyloproliloseryloglutamyloglutamylolizyloglutamyloglutamyloseryloseryloseryloglutamyloseryloglicyl otreonyloglutamyloglutamylowaliloalanylotreonylowalilolizyloizoleucyloglutaminyloglutamyloalanyloglutamyloglicyloglicylo leucyloizoleucylolizyloglutamyloaspartyloglicyloprolilometionyloizoleucylohistydylotreonyloproliloleucylowaliloaspartylo treonylowaliloseryloglutamyloglutamyloglicyloaspartyloizoleucylowalilohistydyloleucylotreonylotreonyloseryloizoleucylotr eonyloasparaginyloalanylolizyloglutamylowaliloasparaginylotryptofylotyrozylofenyloalanyloglutamyloasparaginylolizyloleuc ylowaliloproliloseryloaspartyloglutamylolizylofenyloalanylolizylocysteinyloleucyloglutaminyloaspartyloglutaminyloasparag inylotreonylotyrozylotreonyloleucylowaliloizoleucyloaspartylolizylowaliloasparaginylotreonyloglutamyloaspartylohistydylo glutaminyloglicyloglutamylotyrozylowalilocysteinyloglutamyloalanyloleucyloasparaginyloaspartyloseryloglicylolizylotreony loalanylotreonyloseryloalanylolizyloleucylotreonylowalilowalilolizyloarginyloalanyloalanyloprolilowaliloizoleucylolizylo arginylolizyloizoleucyloglutamyloproliloleucyloglutamylowaliloalanyloleucyloglicylohistydyloleucyloalanylolizylofenyloal anylotreonylocysteinyloglutamyloizoleucyloglutaminyloseryloalanyloproliloasparaginylowaliloarginylofenyloalanyloglutamin ylotryptofylofenyloalanylolizyloalanyloglicyloarginyloglutamyloizoleucylotyrozyloglutamyloseryloaspartylolizylocysteinyl oseryloizoleucyloarginyloseryloserylolizylotyrozyloizoleucyloseryloseryloleucyloglutamyloizoleucyloleucyloarginylotreony loglutaminylowalilowaliloaspartylocysteinyloglicyloglutamylotyrozylotreonylocysteinylolizyloalanyloseryloasparaginyloglu tamylotyrozyloglicyloserylowaliloserylocysteinylotreonyloalanylotreonyloleucylotreonylowalilotreonylowaliloproliloglicyl oglicyloglutamylolizylolizylowaliloarginylolizyloleucyloleucyloproliloglutamyloarginylolizyloproliloglutamyloprolilolizy loglutamyloglutamylowalilowaliloleucylolizyloserylowaliloleucyloarginylolizyloarginyloproliloglutamyloglutamyloglutamylo glutamyloprolilolizylowaliloglutamyloprolilolizylolizyloleucyloglutamylolizylowalilolizylolizyloproliloalanylowaliloprol iloglutamyloproliloproliloproliloprolilolizyloprolilowaliloglutamyloglutamylowaliloglutamylowaliloprolilotreonylowalilot reonylolizyloarginyloglutamyloarginylolizyloizoleucyloproliloglutamyloprolilotreonylolizylowaliloproliloglutamyloizoleuc ylolizyloproliloalanyloizoleucyloproliloleucyloproliloalanyloproliloglutamyloprolilolizyloprolilolizyloproliloglutamyloa lanyloglutamylowalilolizylotreonyloizoleucylolizyloproliloproliloprolilowaliloglutamyloproliloglutamyloprolilotreonylopr oliloizoleucyloalanyloalanyloprolilowalilotreonylowaliloprolilowalilowaliloglicylolizylolizyloalanyloglutamyloalanyloliz yloalanyloprolilolizyloglutamyloglutamyloalanyloalanylolizyloprolilolizyloglicyloproliloizoleucylolizyloglicylowalilopro lilolizylolizylotreonyloproliloseryloproliloizoleucyloglutamyloalanyloglutamyloarginyloarginylolizyloleucyloarginyloprol iloglicyloseryloglicyloglicyloglutamylolizyloproliloproliloaspartyloglutamyloalanyloprolilofenyloalanylotreonylotyrozylo glutaminyloleucylolizyloalanylowaliloproliloleucylolizylofenyloalanylowalilolizyloglutamyloizoleucylolizyloaspartyloizol eucyloizoleucyloleucylotreonyloglutamyloseryloglutamylofenyloalanylowaliloglicyloseryloseryloalanyloizoleucylofenyloalan yloglutamylocysteinyloleucylowaliloseryloproliloserylotreonyloalanyloizoleucylotreonylotreonylotryptofylometionylolizylo aspartyloglicyloseryloasparaginyloizoleucyloarginyloglutamyloseryloprolilolizylohistydyloarginylofenyloalanyloizoleucylo alanyloaspartyloglicylolizyloaspartyloarginylolizyloleucylohistydyloizoleucyloizoleucyloaspartylowaliloglutaminyloleucyl oseryloaspartyloalanyloglicyloglutamylotyrozylotreonylocysteinylowaliloleucyloarginyloleucyloglicyloasparaginylolizylogl utamylolizylotreonyloserylotreonyloalanylolizyloleucylowalilowaliloglutamyloglutamyloleucyloprolilowaliloarginylofenyloa lanylowalilolizylotreonyloleucyloglutamyloglutamyloglutamylowalilotreonylowalilowalilolizyloglicyloglutaminyloproliloleu cylotyrozyloleucyloserylocysteinyloglutamyloleucyloasparaginylolizyloglutamyloarginyloaspartylowalilowalilotryptofyloarg inylolizyloaspartyloglicylolizyloizoleucylowalilowaliloglutamylolizyloproliloglicyloarginyloizoleucylowaliloproliloglicy lowaliloizoleucyloglicyloleucylometionyloarginyloalanyloleucylotreonyloizoleucyloasparaginyloaspartyloalanyloaspartyloas partylotreonyloaspartyloalanyloglicylotreonylotyrozylotreonylowalilotreonylowaliloglutamyloasparaginyloalanyloasparaginy loasparaginyloleucyloglutamylocysteinyloseryloserylocysteinylowalilolizylowalilowaliloglutamylowaliloizoleucyloarginyloa spartylotryptofyloleucylowalilolizyloproliloizoleucyloarginyloaspartyloglutaminylohistydylowalilolizyloprolilolizyloglic ylotreonyloalanyloizoleucylofenyloalanyloalanylocysteinyloaspartyloizoleucyloalanylolizyloaspartylotreonyloproliloaspara ginyloizoleucylolizylotryptofylofenyloalanylolizyloglicylotyrozyloaspartyloglutamyloizoleucyloproliloalanyloglutamylopro liloasparaginyloaspartylolizylotreonyloglutamyloizoleucyloleucyloarginyloaspartyloglicyloasparaginylohistydyloleucylotyr ozyloleucylolizyloizoleucylolizyloasparaginyloalanylometionyloproliloglutamyloaspartyloizoleucyloalanyloglutamylotyrozyl oalanylowaliloglutamyloizoleucyloglutamyloglicylolizyloarginylotyrozyloproliloalanylolizyloleucylotreonyloleucyloglicylo glutamyloarginyloglutamylowaliloglutamyloleucyloleucylolizyloproliloizoleucyloglutamyloaspartylowalilotreonyloizoleucylo tyrozyloglutamylolizyloglutamyloseryloalanyloserylofenyloalanyloaspartyloalanyloglutamyloizoleucyloseryloglutamyloalanyl oaspartyloizoleucyloproliloglicyloglutaminylotryptofylolizyloleucylolizyloglicyloglutamyloleucyloleucyloarginyloprolilos eryloprolilotreonylocysteinyloglutamyloizoleucylolizyloalanyloglutamyloglicyloglicylolizyloarginylofenyloalanyloleucylot reonyloleucylohistydylolizylowalilolizyloleucyloaspartyloglutaminyloalanyloglicyloglutamylowaliloleucylotyrozyloglutamin yloalanyloleucyloasparaginyloalanyloizoleucylotreonylotreonyloalanyloizoleucyloleucylotreonylowalilolizyloglutamyloizole ucyloglutamyloleucyloaspartylofenyloalanyloalanylowaliloproliloleucylolizyloaspartylowalilotreonylowaliloproliloglutamyl oarginyloarginyloglutaminyloalanyloarginylofenyloalanyloglutamylocysteinylowaliloleucylotreonyloarginyloglutamyloalanylo asparaginylowaliloizoleucylotryptofyloserylolizyloglicyloproliloaspartyloizoleucyloizoleucylolizyloseryloseryloaspartylo lizylofenyloalanyloaspartyloizoleucyloizoleucyloalanyloaspartyloglicylolizylolizylohistydyloizoleucyloleucylowaliloizole ucyloasparaginyloaspartyloseryloglutaminylofenyloalanyloaspartyloaspartyloglutamyloglicylowalilotyrozylotreonyloalanylog lutamylowaliloglutamyloglicylolizylolizylotreonyloseryloalanyloarginyloleucylofenyloalanylowalilotreonyloglicyloizoleucy loarginyloleucylolizylofenyloalanylometionyloseryloproliloleucyloglutamyloaspartyloglutaminylotreonylowalilolizyloglutam yloglicyloglutamylotreonyloalanylotreonylofenyloalanylowalilocysteinyloglutamyloleucyloserylohistydyloglutamylolizylomet ionylohistydylowalilowalilotryptofylofenyloalanylolizyloasparaginyloaspartyloalanylolizyloleucylohistydylotreonyloserylo arginylotreonylowaliloleucyloizoleucyloseryloseryloglutamyloglicylolizylotreonylohistydylolizyloleucyloglutamylometionyl olizyloglutamylowalilotreonyloleucyloaspartyloaspartyloizoleucyloseryloglutaminyloizoleucylolizyloalanyloglutaminylowali lolizyloglutamyloleucyloseryloserylotreonyloalanyloglutaminyloleucylolizylowaliloleucyloglutamyloalanyloaspartyloprolilo tyrozylofenyloalanylotreonylowalilolizyloleucylohistydyloaspartylolizylotreonyloalanylowaliloglutamylolizyloaspartyloglu tamyloizoleucylotreonyloleucylolizylocysteinyloglutamylowaliloserylolizyloaspartylowaliloprolilowalilolizylotryptofylofe nyloalanylolizyloaspartyloglicyloglutamyloglutamyloizoleucylowaliloproliloseryloprolilolizylotyrozyloseryloizoleucyloliz yloalanyloaspartyloglicyloleucyloarginyloarginyloizoleucyloleucylolizyloizoleucylolizylolizyloalanyloaspartyloleucyloliz yloaspartylolizyloglicyloglutamylotyrozylowalilocysteinyloaspartylocysteinyloglicylotreonyloaspartylolizylotreonylolizyl oalanyloasparaginylowalilotreonylowaliloglutamyloalanyloarginyloleucyloizoleucyloglutamylowaliloglutamylolizyloprolilole ucylotyrozyloglicylowaliloglutamylowalilofenyloalanylowaliloglicyloglutamylotreonyloalanylohistydylofenyloalanyloglutamy loizoleucyloglutamyloleucyloseryloglutamyloproliloaspartylowalilohistydyloglicyloglutaminylotryptofylolizyloleucylolizyl oglicyloglutaminyloproliloleucylotreonyloalanyloseryloproliloaspartylocysteinyloglutamyloizoleucyloizoleucyloglutamyloas partyloglicylolizylolizylohistydyloizoleucyloleucyloizoleucyloleucylohistydyloasparaginylocysteinyloglutaminyloleucylogl icylometionylotreonyloglicyloglutamylowaliloserylofenyloalanyloglutaminyloalanyloalanyloasparaginyloalanylolizyloseryloa lanyloalanyloasparaginyloleucylolizylowalilolizyloglutamyloleucyloproliloleucyloizoleucylofenyloalanyloizoleucylotreonyl oproliloleucyloseryloaspartylowalilolizylowalilofenyloalanyloglutamylolizyloaspartyloglutamyloalanylolizylofenyloalanylo glutamylocysteinyloglutamylowaliloseryloarginyloglutamyloprolilolizylotreonylofenyloalanyloarginylotryptofyloleucylolizy loglicylotreonyloglutaminyloglutamyloizoleucylotreonyloglicyloaspartyloaspartyloarginylofenyloalanyloglutamyloleucyloizo leucylolizyloaspartyloglicylotreonylolizylohistydyloserylometionylowaliloizoleucylolizyloseryloalanyloalanylofenyloalany loglutamyloaspartyloglutamyloalanylolizylotyrozylometionylofenyloalanyloglutamyloalanyloglutamyloaspartylolizylohistydyl otreonyloseryloglicylolizyloleucyloizoleucyloizoleucyloglutamyloglicyloizoleucyloarginyloleucylolizylofenyloalanyloleucy lotreonyloproliloleucylolizyloaspartylowalilotreonyloalanylolizyloglutamylolizyloglutamyloseryloalanylowalilofenyloalany lotreonylowaliloglutamyloleucyloserylohistydyloaspartyloasparaginyloizoleucyloarginylowalilolizylotryptofylofenyloalanyl olizyloasparaginyloaspartyloglutaminyloarginyloleucylohistydylotreonylotreonyloarginyloserylowaliloserylometionyloglutam inyloaspartyloglutamyloglicylolizylotreonylohistydyloseryloizoleucylotreonylofenyloalanylolizyloaspartyloleucyloseryloiz oleucyloaspartyloaspartylotreonyloseryloglutaminyloizoleucyloarginylowaliloglutamyloalanylometionyloglicylometionylosery loseryloglutamyloalanylolizyloleucylotreonylowaliloleucyloglutamyloglicyloaspartyloprolilotyrozylofenyloalanylotreonylog licylolizyloleucyloglutaminyloaspartylotyrozylotreonyloglicylowaliloglutamylolizyloaspartyloglutamylowaliloizoleucyloleu cyloglutaminylocysteinyloglutamyloizoleucyloserylolizyloalanyloaspartyloalanyloprolilowalilolizylotryptofylofenyloalanyl olizyloaspartyloglicylolizyloglutamyloizoleucylolizyloproliloserylolizyloasparaginyloalanylowaliloizoleucylolizylotreony loaspartyloglicylolizylolizyloarginylometionyloleucyloizoleucyloleucylolizylolizyloalanyloleucylolizyloseryloaspartyloiz oleucyloglicyloglutaminylotyrozylotreonylocysteinyloaspartylocysteinyloglicylotreonyloaspartylolizylotreonyloseryloglicy lolizyloleucyloaspartyloizoleucyloglutamyloaspartyloarginyloglutamyloizoleucylolizyloleucylowaliloarginyloproliloleucylo histydyloserylowaliloglutamylowalilometionyloglutamylotreonyloglutamylotreonyloalanyloarginylofenyloalanyloglutamylotreo nyloglutamyloizoleucyloseryloglutamyloaspartyloaspartyloizoleucylohistydyloalanyloasparaginylotryptofylolizyloleucyloliz yloglicyloglutamyloalanyloleucyloleucyloglutaminylotreonyloproliloaspartylocysteinyloglutamyloizoleucylolizyloglutamylog lutamyloglicylolizyloizoleucylohistydyloseryloleucylowaliloleucylohistydyloasparaginylocysteinyloarginyloleucyloaspartyl oglutaminylotreonyloglicyloglicylowaliloaspartylofenyloalanyloglutaminyloalanyloalanyloasparaginylowalilolizyloseryloser yloalanylohistydyloleucyloarginylowalilolizyloproliloarginylowaliloizoleucyloglicyloleucyloleucyloarginyloproliloleucylo lizyloaspartylowalilotreonylowalilotreonyloalanyloglicyloglutamylotreonyloalanylotreonylofenyloalanyloaspartylocysteinyl oglutamyloleucyloserylotyrozyloglutamyloaspartyloizoleucyloprolilowaliloglutamylotryptofylotyrozyloleucylolizyloglicylol izylolizyloleucyloglutamyloproliloseryloaspartylolizylowalilowaliloproliloarginyloseryloglutamyloglicylolizylowalilohist ydylotreonyloleucylotreonyloleucyloarginyloaspartylowalilolizyloleucyloglutamyloaspartyloalanyloglicyloglutamylowalilogl utaminyloleucylotreonyloalanylolizyloaspartylofenyloalanylolizylotreonylohistydyloalanyloasparaginyloleucylofenyloalanyl owalilolizyloglutamyloproliloprolilowaliloglutamylofenyloalanylotreonylolizyloproliloleucyloglutamyloaspartyloglutaminyl otreonylowaliloglutamyloglutamyloglicyloalanylotreonyloalanylowaliloleucyloglutamylocysteinyloglutamylowaliloseryloargin yloglutamyloasparaginyloalanylolizylowalilolizylotryptofylofenyloalanylolizyloasparaginyloglicylotreonyloglutamyloizoleu cyloleucylolizyloserylolizylolizylotyrozyloglutamyloizoleucylowaliloalanyloaspartyloglicyloarginylowaliloarginylolizylol eucylowaliloizoleucylohistydyloaspartylocysteinylotreonyloproliloglutamyloaspartyloizoleucylolizylotreonylotyrozylotreon ylocysteinyloaspartyloalanylolizyloaspartylofenyloalanylolizylotreonyloserylocysteinyloasparaginyloleucyloasparaginylowa lilowaliloproliloprolilohistydylowaliloglutamylofenyloalanyloleucyloarginyloproliloleucylotreonyloaspartyloleucyloglutam inylowaliloarginyloglutamylolizyloglutamylometionyloalanyloarginylofenyloalanyloglutamylocysteinyloglutamyloleucyloseryl oarginyloglutamyloasparaginyloalanylolizylowalilolizylotryptofylofenyloalanylolizyloaspartyloglicyloalanyloglutamyloizol eucylolizylolizyloglicylolizylolizylotyrozyloaspartyloizoleucyloizoleucyloserylolizyloglicyloalanylowaliloarginyloizoleu cyloleucylowaliloizoleucyloasparaginylolizylocysteinyloleucyloleucyloaspartyloaspartyloglutamyloalanyloglutamylotyrozylo serylocysteinyloglutamylowaliloarginylotreonyloalanyloarginylotreonyloseryloglicylometionyloleucylotreonylowaliloleucylo glutamyloglutamyloglutamyloalanylowalilofenyloalanylotreonylolizyloasparaginyloleucyloalanyloasparaginyloizoleucylogluta mylowaliloseryloglutamylotreonyloaspartylotreonyloizoleucylolizyloleucylowalilocysteinyloglutamylowaliloserylolizyloprol iloglicyloalanyloglutamylowaliloizoleucylotryptofylotyrozylolizyloglicyloaspartyloglutamyloglutamyloizoleucyloizoleucylo glutamylotreonyloglicyloarginylotyrozyloglutamyloizoleucyloleucylotreonyloglutamyloglicyloarginylolizyloarginyloizoleucy loleucylowaliloizoleucyloglutaminyloasparaginyloalanylohistydyloleucyloglutamyloaspartyloalanyloglicyloasparaginylotyroz yloasparaginylocysteinyloarginyloleucyloproliloseryloseryloarginylotreonyloaspartyloglicylolizylowalilolizylowalilohisty dyloglutamyloleucyloalanyloalanyloglutamylofenyloalanyloizoleucyloserylolizyloproliloglutaminyloasparaginyloleucylogluta myloizoleucyloleucyloglutamyloglicyloglutamylolizyloalanyloglutamylofenyloalanylowalilocysteinyloseryloizoleucyloserylol izyloglutamyloserylofenyloalanyloprolilowaliloglutaminylotryptofylolizyloarginyloaspartyloaspartylolizylotreonyloleucylo glutamyloseryloglicyloaspartylolizylotyrozyloaspartylowaliloizoleucyloalanyloaspartyloglicylolizylolizyloarginylowalilol eucylowalilowalilolizyloaspartyloalanylotreonyloleucyloglutaminyloaspartylometionyloglicylotreonylotyrozylowalilowalilom etionylowaliloglicyloalanyloalanyloarginyloalanyloalanyloalanylohistydyloleucylotreonylowaliloizoleucyloglutamylolizylol eucyloarginyloizoleucylowalilowaliloproliloleucylolizyloaspartylotreonyloarginylowalilolizyloglutamyloglutaminyloglutami nyloglutamylowalilowalilofenyloalanyloasparaginylocysteinyloglutamylowaliloasparaginylotreonyloglutamyloglicyloalanyloli zyloalanylolizylotryptofylofenyloalanyloarginyloasparaginyloglutamyloglutamyloalanyloizoleucylofenyloalanyloaspartyloser yloserylolizylotyrozyloizoleucyloizoleucyloleucyloglutaminylolizyloaspartyloleucylowalilotyrozylotreonyloleucyloarginylo izoleucyloarginyloaspartyloalanylohistydyloleucyloaspartyloaspartyloglutaminyloalanyloasparaginylotyrozyloasparaginylowa liloseryloleucylotreonyloasparaginylohistydyloarginyloglicyloglutamyloasparaginylowalilolizyloseryloalanyloalanyloaspara ginyloleucyloizoleucylowaliloglutamyloglutamyloglutamyloaspartyloleucyloarginyloizoleucylowaliloglutamyloproliloleucylol izyloaspartyloizoleucyloglutamylotreonylometionyloglutamylolizylolizyloserylowalilotreonylofenyloalanylotryptofylocystei nylolizylowaliloasparaginyloarginyloleucyloasparaginylowalilotreonyloleucylolizylotryptofylotreonylolizyloasparaginylogl icyloglutamyloglutamylowaliloprolilofenyloalanyloaspartyloasparaginyloarginylowaliloserylotyrozyloarginylowaliloaspartyl olizylotyrozylolizylohistydylometionyloleucylotreonyloizoleucylolizyloaspartylocysteinyloglicylofenyloalanyloproliloaspa rtyloglutamyloglicyloglutamylotyrozyloizoleucylowalilotreonyloalanyloglicyloglutaminyloaspartylolizyloserylowaliloalanyl oglutamyloleucyloleucyloizoleucyloizoleucyloglutamyloalanyloprolilotreonyloglutamylofenyloalanylowaliloglutamylohistydyl oleucyloglutamyloaspartyloglutaminylotreonylowalilotreonyloglutamylofenyloalanyloaspartyloaspartyloalanylowalilofenyloal anyloserylocysteinyloglutaminyloleucyloseryloarginyloglutamylolizyloalanyloasparaginylowalilolizylotryptofylotyrozyloarg inyloasparaginyloglicyloarginyloglutamyloizoleucylolizyloglutamyloglicylolizylolizylotyrozylolizylofenyloalanyloglutamyl olizyloaspartyloglicyloseryloizoleucylohistydyloarginyloleucyloizoleucyloizoleucylolizyloaspartylocysteinyloarginyloleuc yloaspartyloaspartyloglutamylocysteinyloglutamylotyrozyloalanylocysteinyloglicylowaliloglutamyloaspartyloarginylolizylos eryloarginyloalanyloarginyloleucylofenyloalanylowaliloglutamyloglutamyloizoleucyloprolilowaliloglutamyloizoleucyloizoleu cyloarginyloproliloproliloglutaminyloaspartyloizoleucyloleucyloglutamyloalanyloproliloglicyloalanyloaspartylowalilowalil ofenyloalanyloleucyloalanyloglutamyloleucyloasparaginylolizyloaspartylolizylowaliloglutamylowaliloglutaminylotryptofylol eucyloarginyloasparaginyloasparaginylometionylowalilowalilowaliloglutaminyloglicyloaspartylolizylohistydyloglutaminylome tionylometionyloseryloglutamyloglicylolizyloizoleucylohistydyloarginyloleucyloglutaminyloizoleucylocysteinyloaspartyloiz oleucylolizyloproliloarginyloaspartyloglutaminyloglicyloglutamylotyrozyloarginylofenyloalanyloizoleucyloalanylolizyloasp artylolizyloglutamyloalanyloarginyloalanylolizyloleucyloglutamyloleucyloalanyloalanyloalanyloprolilolizyloizoleucylolizy lotreonyloalanyloaspartyloglutaminyloaspartyloleucylowalilowaliloaspartylowaliloglicylolizyloproliloleucylotreonylometio nylowalilowaliloprolilotyrozyloaspartyloalanylotyrozyloprolilolizyloalanyloglutamyloalanyloglutamylotryptofylofenyloalan ylolizyloglutamyloasparaginyloglutamyloproliloleucyloserylotreonylolizylotreonyloizoleucyloaspartylotreonylotreonyloalan yloglutamyloglutaminylotreonyloserylofenyloalanyloarginyloizoleucyloleucyloglutamyloalanylolizylolizyloglicyloaspartylol izyloglicyloarginylotyrozylolizyloizoleucylowaliloleucyloglutaminyloasparaginylolizylohistydyloglicylolizyloalanylogluta myloglicylofenyloalanyloizoleucyloasparaginyloleucylolizylowaliloizoleucyloaspartylowaliloproliloglicyloprolilowaliloarg inyloasparaginyloleucyloglutamylowalilotreonyloglutamylotreonylofenyloalanyloaspartyloglicyloglutamylowaliloseryloleucyl oalanylotryptofyloglutamyloglutamyloproliloleucylotreonyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucyloizoleucyloglicylo tyrozylowalilowaliloglutamyloarginyloarginyloaspartyloizoleucylolizyloarginylolizylotreonylotryptofylowaliloleucyloalany lotreonyloaspartyloarginyloalanyloglutamyloserylocysteinyloglutamylofenyloalanylotreonylowalilotreonyloglicyloleucyloglu taminylolizyloglicyloglicylowaliloglutamylotyrozyloleucylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanyloarginyloasparaginyloar ginylowaliloglicylotreonyloglicyloglutamyloprolilowaliloglutamylotreonyloaspartyloasparaginyloprolilowaliloglutamyloalan yloarginyloserylolizylotyrozyloaspartylowaliloproliloglicyloproliloproliloleucyloasparaginylowalilotreonyloizoleucylotre onyloaspartylowaliloasparaginyloarginylofenyloalanyloglicylowaliloseryloleucylotreonylotryptofyloglutamyloproliloprolilo glutamylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloalanyloglutamyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozylowaliloizoleucyloglutamylol eucyloarginyloaspartylolizylotreonyloseryloizoleucyloarginylotryptofyloaspartylotreonyloalanylometionylotreonylowaliloar ginyloalanyloglutamyloaspartyloleucyloseryloalanylotreonylowalilotreonyloaspartylowalilowaliloglutamyloglicyloglutaminyl oglutamylotyrozyloserylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutaminyloasparaginyloarginyloizoleucyloglicylowalilo glicylolizyloproliloseryloalanyloalanylotreonyloprolilofenyloalanylowalilolizylowaliloalanyloaspartyloproliloizoleucylog lutamyloarginyloproliloseryloproliloprolilowaliloasparaginyloleucylotreonyloseryloseryloaspartyloglutaminylotreonyloglut aminyloseryloserylowaliloglutaminyloleucylolizylotryptofyloglutamyloproliloproliloleucylolizyloaspartyloglicyloglicylose ryloproliloizoleucyloleucyloglicylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamyloarginylocysteinyloglutamyloglutamyloglicylolizyl oaspartyloasparaginylotryptofyloizoleucyloarginylocysteinyloasparaginylometionylolizyloleucylowaliloproliloglutamyloleuc ylotreonylotyrozylolizylowalilotreonyloglicyloleucyloglutamylolizyloglicyloasparaginylolizylotyrozyloleucylotyrozyloargi nylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginylolizyloalanyloglicylowaliloseryloaspartyloproliloseryloglutamyloizoleucyloleu cyloglicyloproliloleucylotreonyloalanyloaspartyloaspartyloalanylofenyloalanylowaliloglutamyloprolilotreonylometionyloasp artyloleucyloseryloalanylofenyloalanylolizyloaspartyloglicyloleucyloglutamylowaliloizoleucylowaliloproliloasparaginylopr oliloizoleucylotreonyloizoleucyloleucylowaliloproliloserylotreonyloglicylotyrozyloproliloarginyloprolilotreonyloalanylot reonylotryptofylocysteinylofenyloalanyloglicyloaspartylolizylowaliloleucyloglutamylotreonyloglicyloaspartyloarginylowali lolizylometionylolizylotreonyloleucyloseryloalanylotyrozyloalanyloglutamyloleucylowaliloizoleucyloseryloproliloseryloglu tamyloarginyloseryloaspartylolizyloglicyloizoleucylotyrozylotreonyloleucylolizyloleucyloglutamyloasparaginyloarginylowal ilolizylotreonyloizoleucyloseryloglicyloglutamyloizoleucyloaspartylowaliloasparaginylowaliloizoleucyloalanyloarginylopro liloseryloalanyloprolilolizyloglutamyloleucylolizylofenyloalanyloglicyloaspartyloizoleucylotreonylolizyloaspartyloserylo walilohistydyloleucylotreonylotryptofyloglutamyloproliloproliloaspartyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloleu cylotreonyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamylolizyloarginyloglutamylowaliloseryloarginylolizylotreonylotryptofylotreon ylolizylowalilometionyloaspartylofenyloalanylowalilotreonyloaspartyloleucyloglutamylofenyloalanylotreonylowaliloproliloa spartyloleucylowaliloglutaminyloglicylolizyloglutamylotyrozyloleucylofenyloalanylolizylowalilocysteinyloalanyloarginyloa sparaginylolizylocysteinyloglicyloproliloglicyloglutamyloproliloalanylotyrozylowaliloaspartyloglutamyloprolilowaliloaspa raginylometionyloserylotreonyloproliloalanylotreonylowaliloproliloaspartyloproliloproliloglutamyloasparaginylowalilolizy lotryptofyloarginyloaspartyloarginylotreonyloalanyloasparaginyloseryloizoleucylofenyloalanyloleucylotreonylotryptofyloas partyloproliloprolilolizyloasparaginyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginyloizoleucylolizyloglicylotyrozyloizoleucylowal iloglutamyloarginylocysteinyloproliloarginyloglicyloseryloaspartylolizylotryptofylowaliloalanylocysteinyloglicyloglutamy loprolilowaliloalanyloglutamylotreonylolizylometionyloglutamylowalilotreonyloglicyloleucyloglutamyloglutamyloglicylolizy lotryptofylotyrozyloalanylotyrozyloarginylowalilolizylotreonyloleucyloasparaginyloarginyloglutaminyloglicyloalanyloseryl olizyloproliloseryloarginyloprolilotreonyloglutamyloglutamyloizoleucyloglutaminyloalanylowaliloaspartylotreonyloglutamin yloglutamyloalanyloproliloglutamyloizoleucylofenyloalanyloleucyloaspartylowalilolizyloleucyloleucyloalanyloglicyloleucyl otreonylowalilolizyloalanyloglicylotreonylolizyloizoleucyloglutamyloleucyloproliloalanylotreonylowalilotreonyloglicyloli zyloproliloglutamyloprolilolizyloizoleucylotreonylotryptofylotreonylolizyloalanyloaspartylometionyloizoleucyloleucyloliz yloglutaminyloaspartylolizyloarginyloizoleucylotreonyloizoleucyloglutamyloasparaginylowaliloprolilolizylolizyloserylotre onylowalilotreonyloizoleucylowaliloaspartyloserylolizyloarginyloseryloaspartylotreonyloglicylotreonylotyrozyloizoleucylo izoleucyloglutamyloalanylowaliloasparaginylowalilocysteinyloglicyloarginyloalanylotreonyloalanylowalilowaliloglutamylowa liloasparaginylowaliloleucyloaspartylolizyloproliloglicyloproliloproliloalanyloalanylofenyloalanyloaspartyloizoleucylotr eonyloaspartylowalilotreonyloasparaginyloglutamyloserylocysteinyloleucyloleucylotreonylotryptofyloasparaginyloprolilopro liloarginyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozylowalilowaliloglutamyloargin yloarginyloalanylotreonyloaspartyloseryloglutamylowalilotryptofylohistydylolizyloleucyloseryloserylotreonylowalilolizylo aspartylotreonyloasparaginylofenyloalanylolizyloalanylotreonylolizyloleucyloizoleucyloproliloasparaginylolizyloglutamylo tyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginylowaliloalanyloalanyloglutamyloasparaginylometionylotyrozyloglicyloalanyloglicylogl utamyloprolilowaliloglutaminyloalanyloseryloproliloizoleucylotreonyloalanylolizylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloaspart yloproliloproliloglicyloproliloprolilotreonyloarginyloleucyloglutamyloproliloseryloaspartyloizoleucylotreonylolizyloaspa rtyloalanylowalilotreonyloleucylotreonylotryptofylocysteinyloglutamyloproliloaspartyloaspartyloaspartyloglicyloglicylose ryloproliloizoleucylotreonyloglicylotyrozylotryptofylowaliloglutamyloarginyloleucyloaspartyloproliloaspartylotreonyloasp artylolizylotryptofylowaliloarginylocysteinyloasparaginylolizylometionyloprolilowalilolizyloaspartylotreonylotreonylotyr ozyloarginylowalilolizyloglicyloleucylotreonyloasparaginylolizylolizylolizylotyrozyloarginylofenyloalanyloarginylowalilo leucyloalanyloglutamyloasparaginyloleucyloalanyloglicyloproliloglicylolizyloproliloserylolizyloserylotreonyloglutamylopr oliloizoleucyloleucyloizoleucylolizyloaspartyloproliloizoleucyloaspartyloproliloprolilotryptofyloproliloproliloglicyloli zyloprolilotreonylowalilolizyloaspartylowaliloglicylolizylotreonyloserylowaliloarginyloleucyloasparaginylotryptofylotreo nylolizyloproliloglutamylohistydyloaspartyloglicyloglicyloalanylolizyloizoleucyloglutamyloserylotyrozylowaliloizoleucylo glutamylometionyloleucylolizylotreonyloglicylotreonyloaspartyloglutamylotryptofylowaliloarginylowaliloalanyloglutamylogl icylowaliloprolilotreonylotreonyloglutaminylohistydyloleucyloleucyloproliloglicyloleucylometionyloglutamyloglicyloglutam inyloglutamylotyrozyloserylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanylowaliloasparaginylolizyloalanyloglicyloglutamyloser yloglutamyloproliloseryloglutamyloproliloseryloaspartyloprolilowaliloleucylocysteinyloarginyloglutamylolizyloleucylotyro zyloproliloproliloseryloproliloproliloarginylotryptofyloleucyloglutamylowaliloizoleucyloasparaginyloizoleucylotreonyloli zyloasparaginylotreonyloalanyloaspartyloleucylolizylotryptofylotreonylowaliloproliloglutamylolizyloaspartyloglicyloglicy loseryloproliloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloaspartylowaliloarginyloargin ylolizyloglicylotryptofyloglutaminylotreonylowaliloaspartylotreonylotreonylowalilolizyloaspartylotreonylolizylocysteinyl otreonylowalilotreonyloproliloleucylotreonyloglutamyloglicyloseryloleucylotyrozylowalilofenyloalanyloarginylowaliloalany loalanyloglutamyloasparaginyloalanyloizoleucyloglicyloglutaminyloseryloaspartylotyrozylotreonyloglutamyloizoleucylogluta myloaspartyloserylowaliloleucyloalanylolizyloaspartylotreonylofenyloalanylotreonylotreonyloproliloglicyloproliloprolilot yrozyloalanyloleucyloalanylowalilowaliloaspartylowalilotreonylolizyloarginylohistydylowaliloaspartyloleucylolizylotrypto fyloglutamyloproliloprolilolizyloasparaginyloaspartyloglicyloglicyloarginyloproliloizoleucyloglutaminyloarginylotyrozylo waliloizoleucyloglutamylolizylolizyloglutamyloarginyloleucyloglicylotreonyloarginylotryptofylowalilolizyloalanyloglicylo lizylotreonyloalanyloglicyloproliloaspartylocysteinyloasparaginylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloaspartylowaliloizol eucyloglutamyloglicylotreonyloglutamylowaliloglutaminylofenyloalanyloglutaminylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginy loglutamyloalanyloglicylowaliloglicylohistydyloproliloseryloglutamyloprolilotreonyloglutamyloizoleucyloleucyloseryloizol eucyloglutamyloaspartyloprolilotreonyloseryloproliloproliloseryloproliloproliloleucyloaspartyloleucylohistydylowalilotre onyloaspartyloalanyloglicyloarginylolizylohistydyloizoleucyloalanyloizoleucyloalanylotryptofylolizyloproliloprolilogluta mylolizyloasparaginyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozylohistydylowaliloglutamylometionylocys teinyloprolilowaliloglicylotreonyloglutamylolizylotryptofylometionyloarginylowaliloasparaginyloseryloarginyloproliloizol eucylolizyloaspartyloleucylolizylofenyloalanylolizylowaliloglutamyloglutamyloglicylowalilowaliloproliloaspartylolizylogl utamylotyrozylowaliloleucyloarginylowaliloarginyloalanylowaliloasparaginyloalanyloizoleucyloglicylowaliloseryloglutamylo proliloseryloglutamyloizoleucyloseryloglutamyloasparaginylowalilowaliloalanylolizyloaspartyloproliloaspartylocysteinylol izyloprolilotreonyloizoleucyloaspartyloleucyloglutamylotreonylohistydyloaspartyloizoleucyloizoleucylowaliloizoleucyloglu tamyloglicyloglutamylolizyloleucyloseryloizoleucyloprolilowaliloprolilofenyloalanyloarginyloalanylowaliloprolilowalilopr olilotreonylowaliloserylotryptofylohistydylolizyloaspartyloglicylolizyloglutamylowalilolizyloalanyloseryloaspartyloargin yloleucylotreonylometionylolizyloasparaginyloaspartylohistydyloizoleucyloseryloalanylohistydyloleucyloglutamylowalilopro lilolizyloserylowaliloarginyloalanyloaspartyloalanyloglicyloizoleucylotyrozylotreonyloizoleucylotreonyloleucyloglutamylo asparaginylolizyloleucyloglicyloseryloalanylotreonyloalanyloseryloizoleucyloasparaginylowalilolizylowaliloizoleucyloglic yloleucyloproliloglicyloprolilocysteinylolizyloaspartyloizoleucylolizyloalanyloseryloaspartyloizoleucylotreonylolizylose ryloserylocysteinylolizyloleucylotreonylotryptofyloglutamyloproliloproliloglutamylofenyloalanyloaspartyloglicyloglicylot reonyloproliloizoleucyloleucylohistydylotyrozylowaliloleucyloglutamyloarginyloarginyloglutamyloalanyloglicyloarginyloarg inylotreonylotyrozyloizoleucyloprolilowalilometionyloseryloglicyloglutamyloasparaginylolizyloleucyloserylotryptofylotreo nylowalilolizyloaspartyloleucyloizoleucyloproliloasparaginyloglicyloglutamylotyrozylofenyloalanylofenyloalanyloarginylow alilolizyloalanylowaliloasparaginylolizylowaliloglicyloglicyloglicyloglutamylotyrozyloizoleucyloglutamyloleucylolizyloas paraginyloprolilowaliloizoleucyloalanyloglutaminyloaspartyloprolilolizyloglutaminyloproliloproliloaspartyloproliloprolil owaliloaspartylowaliloglutamylowalilohistydyloasparaginyloprolilotreonyloalanyloglutamyloalanylometionylotreonyloizoleuc ylotreonylotryptofylolizyloproliloproliloleucylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylometionyloglicylotyr ozyloizoleucyloizoleucyloglutamylolizyloizoleucyloalanylolizyloglicyloglutamyloglutamyloarginylotryptofylolizyloarginylo cysteinyloasparaginyloglutamylohistydyloleucylowaliloproliloizoleucyloleucylotreonylotyrozylotreonyloalanylolizyloglicyl oleucyloglutamyloglutamyloglicylolizyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloas paraginyloalanyloalanyloglicyloizoleucyloseryloglutamyloproliloseryloarginyloalanylotreonyloproliloprolilotreonylolizylo alanylowaliloaspartyloproliloizoleucyloaspartyloalanyloprolilolizylowaliloizoleucyloleucyloarginylotreonyloseryloleucylo glutamylowalilolizyloarginyloglicyloaspartyloglutamyloizoleucyloalanyloleucyloaspartyloalanyloseryloizoleucyloseryloglic yloseryloprolilotyrozyloprolilotreonyloizoleucylotreonylotryptofyloizoleucylolizyloaspartyloglutamyloasparaginylowalilo izoleucylowaliloproliloglutamyloglutamyloizoleucylolizylolizyloarginyloalanyloalanyloproliloleucylowaliloarginyloarginyl oarginylolizyloglicyloglutamylowaliloglutaminyloglutamyloglutamyloglutamyloprolilofenyloalanylowaliloleucyloproliloleucy lotreonyloglutaminyloarginyloleucyloseryloizoleucyloaspartyloasparaginyloserylolizylolizyloglicyloglutamyloseryloglutami nyloleucyloarginylowaliloarginyloaspartyloseryloleucyloarginyloproliloaspartylohistydyloglicyloleucylotyrozylometionyloi zoleucylolizylowaliloglutamyloasparaginyloaspartylohistydyloglicyloizoleucyloalanylolizyloalanyloprolilocysteinylotreony lowaliloserylowaliloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloproliloproliloizoleucyloasparaginylofenyloalanylowalilofenyloa lanyloglutamyloaspartyloizoleucyloarginylolizylotreonyloserylowaliloleucylocysteinylolizylotryptofyloglutamyloprolilopro liloleucyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucyloizoleucyloasparaginylotyrozylotreonyloleucyloglutamy lolizylolizyloaspartylolizylotreonylolizyloproliloaspartyloseryloglutamylotryptofyloizoleucylowalilowalilotreonyloserylo treonyloleucyloarginylohistydylocysteinylolizylotyrozyloserylowalilotreonylolizyloleucyloizoleucyloglutamyloglicylolizyl oglutamylotyrozyloleucylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginyloarginylofenyloalanyloglicyloprol iloglicyloproliloprolilocysteinylowaliloserylolizyloproliloleucylowaliloalanylolizyloaspartyloprolilofenyloalanyloglicyl oproliloproliloaspartyloalanyloproliloaspartylolizyloproliloizoleucylowaliloglutamyloaspartylowalilotreonyloseryloaspara ginyloserylometionyloleucylowalilolizylotryptofyloasparaginyloglutamyloprolilolizyloaspartyloasparaginyloglicyloserylopr oliloizoleucyloleucyloglicylotyrozylotryptofyloleucyloglutamylolizyloarginyloglutamylowaliloasparaginyloserylotreonylohi stydylotryptofyloseryloarginylowaliloasparaginylolizyloseryloleucyloleucyloasparaginyloalanyloleucylolizyloalanyloaspara ginylowaliloaspartyloglicyloleucyloleucyloglutamyloglicyloleucylotreonylotyrozylowalilofenyloalanyloarginylowalilocystei nyloalanyloglutamyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloproliloglicylolizylofenyloalanyloseryloproliloproliloseryloaspartyl oprolilolizylotreonyloalanylohistydyloaspartyloproliloizoleucyloseryloproliloproliloglicyloproliloproliloizoleucyloproli loarginylowalilotreonyloaspartylotreonyloseryloserylotreonylotreonyloizoleucyloglutamyloleucyloglutamylotryptofyloglutam yloproliloproliloalanylofenyloalanyloasparaginyloglicyloglicyloglicyloglutamyloizoleucylowaliloglicylotyrozylofenyloalan ylowaliloaspartylolizyloglutaminyloleucylowaliloglicylotreonyloasparaginylolizylotryptofyloseryloarginylocysteinylotreon yloglutamylolizylometionyloizoleucylolizylowaliloarginyloglutaminylotyrozylotreonylowalilolizyloglutamyloizoleucyloargin yloglutamyloglicyloalanyloaspartylotyrozylolizyloleucyloarginylowaliloseryloalanylowaliloasparaginyloalanyloalanyloglicy loglutamyloglicyloproliloproliloglicyloglutamylotreonyloglutaminyloprolilowalilotreonylowaliloalanyloglutamyloproliloglu taminyloglutamyloproliloproliloalanylowaliloglutamyloleucyloaspartylowaliloserylowalilolizyloglicyloglicyloizoleucyloglu taminyloizoleucylometionyloalanyloglicylolizylotreonyloleucyloarginyloizoleucyloproliloalanylowalilowalilotreonyloglicyl oarginyloprolilowaliloprolilotreonylolizylowalilotryptofylotreonylolizyloglutamyloglutamyloglicyloglutamyloleucyloaspart ylolizyloaspartyloarginylowalilowaliloizoleucyloaspartyloasparaginylowaliloglicylotreonylolizyloseryloglutamyloleucyloiz oleucyloizoleucylolizyloaspartyloalanyloleucyloarginylolizyloaspartylohistydyloglicyloarginylotyrozylowaliloizoleucylotr eonyloalanylotreonyloasparaginyloserylocysteinyloglicyloserylolizylofenyloalanyloalanyloalanyloalanyloarginylowaliloglut amylowalilofenyloalanyloaspartylowaliloproliloglicyloprolilowaliloleucyloaspartyloleucylolizyloprolilowalilowalilotreony loasparaginyloarginylolizylometionylocysteinyloleucyloleucyloasparaginylotryptofyloseryloaspartyloproliloglutamyloaspart yloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucylotreonyloglicylofenyloalanyloizoleucyloizoleucyloglutamyloarginylolizy loaspartyloalanylolizylometionylohistydylotreonylotryptofyloarginyloglutaminyloproliloizoleucyloglutamylotreonyloglutamy loarginyloserylolizylocysteinyloaspartyloizoleucylotreonyloglicyloleucyloleucyloglutamyloglicyloglutaminyloglutamylotyro zylolizylofenyloalanyloarginylowaliloizoleucyloalanylolizyloasparaginylolizylofenyloalanyloglicylocysteinyloglicyloproli loprolilowaliloglutamyloizoleucyloglicyloproliloizoleucyloleucyloalanylowaliloaspartyloproliloleucyloglicyloproliloproli lotreonyloseryloproliloglutamyloarginyloleucylotreonylotyrozylotreonyloglutamyloarginyloglutaminyloarginyloserylotreonyl oizoleucylotreonyloleucyloaspartylotryptofylolizyloglutamyloproliloarginyloseryloasparaginyloglicyloglicyloseryloprolilo izoleucyloglutaminyloglicylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamylolizyloarginyloarginylohistydyloaspartylolizyloproliloas partylofenyloalanyloglutamyloarginylowaliloasparaginylolizyloarginyloleucylocysteinyloprolilotreonylotreonyloserylofenyl oalanyloleucylowaliloglutamyloasparaginyloleucyloaspartyloglutamylohistydyloglutaminylometionylotyrozyloglutamylofenyloa lanyloarginylowalilolizyloalanylowaliloasparaginyloglutamyloizoleucyloglicyloglutamyloseryloglutamyloproliloseryloleucyl oproliloleucyloasparaginylowalilowaliloizoleucyloglutaminyloaspartyloaspartyloglutamylowaliloproliloprolilotreonyloizole ucylolizyloleucyloarginyloleucyloserylowaliloarginyloglicyloaspartylotreonyloizoleucylolizylowalilolizyloalanyloglicylog lutamyloprolilowalilohistydyloizoleucyloproliloalanyloaspartylowalilotreonyloglicyloleucyloprolilometionyloprolilolizylo izoleucyloglutamylotryptofyloserylolizyloasparaginyloglutamylotreonylowaliloizoleucyloglutamylolizyloprolilotreonyloaspa rtyloalanyloleucyloglutaminyloizoleucylotreonylolizyloglutamyloglutamylowaliloseryloarginyloseryloglutamyloalanylolizylo treonyloglutamyloleucyloseryloizoleucyloprolilolizyloalanylowaliloarginyloglutamyloaspartylolizyloglicylotreonylotyrozyl otreonylowalilotreonyloalanyloseryloasparaginyloarginyloleucyloglicyloserylowalilofenyloalanyloarginyloasparaginylowalil ohistydylowaliloglutamylowalilotyrozyloaspartyloarginyloproliloseryloproliloproliloarginyloasparaginyloleucyloalanylowal ilotreonyloaspartyloizoleucylolizyloalanyloglutamyloserylocysteinylotyrozyloleucylotreonylotryptofyloaspartyloalanylopro liloleucyloaspartyloasparaginyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucylotreonylohistydylotyrozylowaliloizoleucyloaspartyl olizyloarginyloaspartyloalanyloseryloarginylolizylolizyloalanyloglutamylotryptofyloglutamyloglutamylowalilotreonyloaspar aginylotreonyloalanylowaliloglutamylolizyloarginylotyrozyloglicyloizoleucylotryptofylolizyloleucyloizoleucyloproliloaspa raginyloglicyloglutaminylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanylowaliloasparaginylolizylotyrozylogli cyloizoleucyloseryloaspartyloglutamylocysteinylolizyloseryloaspartylolizylowalilowaliloizoleucyloglutaminyloaspartylopro lilotyrozyloarginyloleucyloproliloglicyloproliloproliloglicylolizyloprolilolizylowaliloleucyloalanyloarginylotreonyloliz yloglicyloserylometionyloleucylowaliloserylotryptofylotreonyloproliloproliloleucyloaspartyloasparaginyloglicyloglicylose ryloproliloizoleucylotreonyloglicylotyrozylotryptofyloleucyloglutamylolizyloarginyloglutamyloglutamyloglicyloseryloproli lotyrozylotryptofyloseryloarginylowaliloseryloarginyloalanyloproliloizoleucylotreonylolizylowaliloglicyloleucylolizylogl icylowaliloglutamylofenyloalanyloasparaginylowaliloproliloarginyloleucyloleucyloglutamyloglicylowalilolizylotyrozyloglut aminylofenyloalanyloarginyloalanylometionyloalanyloizoleucyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloizoleucyloglicyloprolilopr oliloseryloglutamyloproliloseryloaspartyloproliloglutamylowaliloalanyloglicyloaspartyloproliloizoleucylofenyloalanylopro liloproliloglicyloproliloproliloserylocysteinyloproliloglutamylowalilolizyloaspartylolizylotreonylolizyloseryloseryloizo leucyloseryloleucyloglicylotryptofylolizyloproliloproliloalanylolizyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucylolizy loglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylometionyloglutaminyloglutamyloglutamyloglicylotreonylotreonyloaspartylotryptofy lolizyloarginylowaliloasparaginyloglutamyloproliloaspartylolizyloleucyloizoleucylotreonylotreonylocysteinyloglutamylocys teinylowalilowaliloproliloasparaginyloleucylolizyloglutamyloleucyloarginylolizylotyrozyloarginylofenyloalanyloarginylowa lilolizyloalanylowaliloasparaginyloglutamyloalanyloglicyloglutamyloseryloglutamyloproliloseryloaspartylotreonylotreonylo glicyloglutamyloizoleucyloproliloalanylotreonyloaspartyloizoleucyloglutaminyloglutamyloglutamyloproliloglutamylowalilofe nyloalanyloizoleucyloaspartyloizoleucyloglicyloalanyloglutaminyloaspartylocysteinyloleucylowalilocysteinylolizyloalanylo glicyloseryloglutaminyloizoleucyloarginyloizoleucyloproliloalanylowaliloizoleucylolizyloglicyloarginyloprolilotreonylopr olilolizyloseryloserylotryptofyloglutamylofenyloalanyloaspartyloglicylolizyloalanylolizylolizyloalanylometionylolizyloas partyloglicylowalilohistydyloaspartyloizoleucyloproliloglutamyloaspartyloalanyloglutaminyloleucyloglutamylotreonyloalany loglutamyloasparaginyloseryloserylowaliloizoleucyloizoleucyloizoleucyloproliloglutamylocysteinylolizyloarginyloserylohis tydylotreonyloglicylolizylotyrozyloseryloizoleucylotreonyloalanylolizyloasparaginylolizyloalanyloglicyloglutaminylolizyl otreonyloalanyloasparaginylocysteinyloarginylowalilolizylowalilometionyloaspartylowaliloproliloglicyloproliloprolilolizy loaspartyloleucylolizylowaliloseryloaspartyloizoleucylotreonyloarginyloglicyloserylocysteinyloarginyloleucyloserylotrypt ofylolizylometionyloproliloaspartyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloaspartyloarginyloizoleucylolizyloglicylotyrozylowali loizoleucyloglutamylolizyloarginylotreonyloizoleucyloaspartyloglicylolizyloalanylotryptofylotreonylolizylowaliloasparagi nyloproliloaspartylocysteinyloglicyloserylotreonylotreonylofenyloalanylowalilowaliloproliloaspartyloleucyloleucyloserylo glutamyloglutaminyloglutaminylotyrozylofenyloalanylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginyloargin ylofenyloalanyloglicyloizoleucyloglicyloproliloprolilowaliloglutamylotreonyloizoleucyloglutaminyloarginylotreonylotreony loalanyloarginyloaspartyloproliloizoleucylotyrozyloproliloproliloaspartyloproliloproliloizoleucylolizyloleucylolizyloizo leucyloglicyloleucyloizoleucylotreonylolizyloasparaginylotreonylowalilohistydyloleucyloserylotryptofylolizyloproliloprol ilolizyloasparaginyloaspartyloglicyloglicyloseryloprolilowalilotreonylohistydylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylocystein yloleucyloalanylotryptofyloaspartyloprolilotreonyloglicylotreonylolizylolizyloglutamyloalanylotryptofyloarginyloglutamin ylocysteinyloasparaginylolizyloarginyloaspartylowaliloglutamyloglutamyloleucyloglutaminylofenyloalanylotreonylowaliloglu tamyloaspartyloleucylowaliloglutamyloglicyloglicyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilolizyloalanylowal iloasparaginyloalanyloalanyloglicylowaliloserylolizyloproliloseryloalanylotreonylowaliloglicyloprolilocysteinyloaspartyl ocysteinyloglutaminyloarginyloproliloaspartylometionyloproliloproliloseryloizoleucyloaspartyloleucylolizyloglutamylofeny loalanylometionyloglutamylowaliloglutamyloglutamyloglicylotreonyloasparaginylowaliloasparaginyloizoleucylowaliloalanylol izyloizoleucylolizyloglicylowaliloprolilofenyloalanyloprolilotreonyloleucylotreonylotryptofylofenyloalanylolizyloalanylo proliloprolilolizylolizyloproliloaspartyloasparaginylolizyloglutamyloprolilowaliloleucylotyrozyloaspartylotreonylohistyd ylowaliloasparaginylolizyloleucylowalilowaliloaspartyloaspartylotreonylocysteinylotreonyloleucylowaliloizoleucyloprolilo glutaminyloseryloarginyloarginyloseryloaspartylotreonyloglicyloleucylotyrozylotreonyloizoleucylotreonyloalanylowaliloasp araginyloasparaginyloleucyloglicylotreonyloalanyloserylolizyloglutamylometionyloarginyloleucyloasparaginylowaliloleucylo glicyloarginyloproliloglicyloproliloprolilowaliloglicyloproliloizoleucylolizylofenyloalanyloglutamyloserylowaliloseryloa lanyloaspartyloglutaminylometionylotreonyloleucyloserylotryptofylofenyloalanyloproliloprolilolizyloaspartyloaspartylogli cyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozylowaliloizoleucyloglutamylolizyloarginyloglutamyloalanyloaspa raginyloarginylolizylotreonylotryptofylowalilohistydylowaliloseryloseryloglutamyloprolilolizyloglutamylocysteinylotreony lotyrozylotreonyloizoleucyloprolilolizyloleucyloleucyloglutamyloglicylohistydyloglutamylotyrozylowalilofenyloalanyloargi nyloizoleucylometionyloalanyloglutaminyloasparaginylolizylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloproliloleucyloaspart yloseryloglutamyloproliloglutamylotreonyloalanyloarginyloasparaginyloleucylofenyloalanyloserylowaliloproliloglicyloalany loproliloaspartylolizyloprolilotreonylowaliloseryloserylowalilotreonyloarginyloasparaginyloserylometionylotreonylowalilo asparaginylotryptofyloglutamyloglutamyloproliloglutamylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryloprolilowalilotreonyloglicyl otyrozylotryptofyloleucyloglutamylometionylolizyloaspartylotreonylotreonyloserylolizyloarginylotryptofylolizyloarginylow aliloasparaginyloarginyloaspartyloproliloizoleucylolizyloalanylometionylotreonyloleucyloglicylowaliloserylotyrozylolizyl owalilotreonyloglicyloleucyloizoleucyloglutamyloglicyloseryloaspartylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowalilotyro zyloalanyloizoleucyloasparaginyloalanyloalanyloglicylowaliloglicyloproliloalanyloseryloleucyloproliloseryloaspartyloprol iloalanylotreonyloalanyloarginyloaspartyloproliloizoleucyloalanyloproliloproliloglicyloproliloprolilofenyloalanyloprolil olizylowalilotreonyloaspartylotryptofylotreonylolizyloseryloseryloalanyloaspartyloleucyloglutamylotryptofyloseryloprolil oproliloleucylolizyloaspartyloglicyloglicyloserylolizylowalilotreonyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylotyrozyloli zyloglutamyloglutamyloglicylolizyloglutamyloglutamylotryptofyloglutamylolizyloglicylolizyloaspartylolizyloglutamylowalil oarginyloglicylotreonylolizyloleucylowalilowalilotreonyloglicyloleucylolizyloglutamyloglicyloalanylofenyloalanylotyrozyl olizylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanylowaliloasparaginyloizoleucyloalanyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloproli loglicyloglutamylowalilotreonyloaspartylowaliloizoleucyloglutamylometionylolizyloaspartyloarginyloleucylowaliloserylopro liloaspartyloleucyloglutaminyloleucyloaspartyloalanyloserylowaliloarginyloaspartyloarginyloizoleucylowalilowalilohistydy loalanyloglicyloglicylowaliloizoleucyloarginyloizoleucyloizoleucyloalanylotyrozylowaliloseryloglicylolizyloproliloprolil oprolilotreonylowalilotreonylotryptofyloasparaginylometionyloasparaginyloglutamyloarginylotreonyloleucyloproliloglutamin yloglutamyloalanylotreonyloizoleucyloglutamylotreonylotreonyloalanyloizoleucyloseryloseryloserylometionylowaliloizoleucy lolizyloasparaginylocysteinyloglutaminyloarginyloserylohistydyloglutaminyloglicylowalilotyrozyloseryloleucyloleucyloalan ylolizyloasparaginyloglutamyloalanyloglicyloglutamyloarginylolizylolizylotreonyloizoleucyloizoleucylowaliloaspartylowali loleucyloaspartylowaliloproliloglicyloprolilowaliloglicylotreonyloprolilofenyloalanyloleucyloalanylohistydyloasparaginyl oleucylotreonyloasparaginyloglutamyloserylocysteinylolizyloleucylotreonylotryptofylofenyloalanyloseryloproliloglutamyloa spartyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozylowaliloizoleucyloglutamylolizyloarginyl oglutamyloseryloaspartyloarginyloarginyloalanylotryptofylotreonyloprolilowalilotreonylotyrozylotreonylowalilotreonyloarg inyloglutaminyloasparaginyloalanylotreonylowaliloglutaminyloglicyloleucyloizoleucyloglutaminyloglicylolizyloalanylotyroz ylofenyloalanylofenyloalanyloarginyloizoleucyloalanyloalanyloglutamyloasparaginyloseryloizoleucyloglicylometionyloglicyl oprolilofenyloalanylowaliloglutamylotreonyloseryloglutamyloalanyloleucylowaliloizoleucyloarginyloglutamyloproliloizoleuc ylotreonylowaliloproliloglutamyloarginyloproliloglutamyloaspartyloleucyloglutamylowalilolizyloglutamylowalilotreonyloliz yloasparaginylotreonylowalilotreonyloleucylotreonylotryptofyloasparaginyloproliloprolilolizylotyrozyloaspartyloglicylogl icyloseryloglutamyloizoleucyloizoleucyloasparaginylotyrozylowaliloleucyloglutamyloseryloarginyloleucyloizoleucyloglicylo treonyloglutamylolizylofenyloalanylohistydylolizylowalilotreonyloasparaginyloaspartyloasparaginyloleucyloleucyloseryloar ginylolizylotyrozylotreonylowalilolizyloglicyloleucylolizyloglutamyloglicyloaspartylotreonylotyrozyloglutamylotyrozyloar ginylowaliloseryloalanylowaliloasparaginyloizoleucylowaliloglicyloglutaminyloglicylolizyloproliloserylofenyloalanylocyst einylotreonylolizyloproliloizoleucylotreonylocysteinylolizyloaspartyloglutamyloleucyloalanyloproliloprolilotreonyloleucy lohistydyloleucyloaspartylofenyloalanyloarginyloaspartylolizyloleucylotreonyloizoleucyloarginylowaliloglicyloglutamyloal anylofenyloalanyloalanyloleucylotreonyloglicyloarginylotyrozyloseryloglicylolizyloprolilolizyloprolilolizylowaliloserylo tryptofylofenyloalanylolizyloaspartyloglutamyloalanyloaspartylowaliloleucyloglutamyloaspartyloaspartyloarginylotreonyloh istydyloizoleucylolizylotreonylotreonyloproliloalanylotreonyloleucyloalanyloleucyloglutamylolizyloizoleucylolizyloalanyl olizyloarginyloseryloaspartyloseryloglicylolizylotyrozylocysteinylowalilowalilowaliloglutamyloasparaginyloserylotreonylo glicyloseryloarginylolizyloglicylofenyloalanylocysteinyloglutaminylowaliloasparaginylowalilowaliloaspartylohistydyloprol iloglicyloproliloprolilowaliloglicyloprolilowaliloserylofenyloalanyloaspartyloglutamylowalilotreonylolizyloaspartylotyro zylometionylowaliloizoleucyloserylotryptofylolizyloproliloproliloleucyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizol eucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamylolizylolizyloglutamylowaliloglicylolizyloaspartylowalilotr yptofylometionyloprolilowalilotreonyloseryloalanyloseryloalanylolizylotreonylotreonylocysteinylolizylowaliloserylolizylo leucyloleucyloglutamyloglicylolizyloaspartylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginyloizoleucylohistydyloalanyloglutamyloa sparaginyloleucylotyrozyloglicyloizoleucyloseryloaspartyloproliloleucylowaliloseryloaspartyloserylometionylolizyloalanyl olizyloaspartyloarginylofenyloalanyloarginylowaliloproliloaspartyloalanyloproliloaspartyloglutaminyloproliloizoleucylowa lilotreonyloglutamylowalilotreonylolizyloaspartyloseryloalanyloleucylowalilotreonylotryptofyloasparaginylolizyloproliloh istydyloaspartyloglicyloglicylolizyloproliloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucyloleucyloglutamylolizyloarginy loglutamylotreonylometionyloserylolizyloarginylotryptofyloalanyloarginylowalilotreonylolizyloaspartyloproliloizoleucyloh istydyloprolilotyrozylotreonylolizylofenyloalanyloarginylowaliloproliloaspartyloleucyloleucyloglutamyloglicylocysteinylo glutaminylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloglutamyloizoleucyloglicyloizole ucyloglicyloaspartyloproliloseryloproliloproliloserylolizyloprolilowalilofenyloalanyloalanylolizyloaspartyloproliloizole ucyloalanylolizyloproliloseryloproliloprolilowaliloasparaginyloproliloglutamyloalanyloizoleucyloaspartylotreonylotreonyl ocysteinyloasparaginyloserylowaliloaspartyloleucylotreonylotryptofyloglutaminyloproliloproliloarginylohistydyloaspartylo glicyloglicyloserylolizyloizoleucyloleucyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylotyrozyloglutaminylolizylowaliloglicyl oaspartyloglutamyloglutamylotryptofyloarginyloarginyloalanyloasparaginylohistydylotreonyloproliloglutamyloserylocysteiny loproliloglutamylotreonylolizylotyrozylolizylowalilotreonyloglicyloleucyloarginyloaspartyloglicyloglutaminylotreonylotyr ozylolizylofenyloalanyloarginylowaliloleucyloalanylowaliloasparaginyloalanyloalanyloglicyloglutamyloseryloaspartyloproli loalanylohistydylowaliloproliloglutamyloprolilowaliloleucylowalilolizyloaspartyloarginyloleucyloglutamyloproliloprolilog lutamyloleucyloizoleucyloleucyloaspartyloalanyloasparaginylometionyloalanyloarginyloglutamyloglutaminylohistydyloizoleuc ylolizylowaliloglicyloaspartylotreonyloleucyloarginyloleucyloseryloalanyloizoleucyloizoleucylolizyloglicylowaliloprolilo fenyloalanyloprolilolizylowalilotreonylotryptofylolizylolizyloglutamyloaspartyloarginyloaspartyloalanyloprolilotreonylol izyloalanyloarginyloizoleucyloaspartylowalilotreonyloprolilowaliloglicyloserylolizyloleucyloglutamyloizoleucyloarginyloa sparaginyloalanyloalanylohistydyloglutamyloaspartyloglicyloglicyloizoleucylotyrozyloseryloleucylotreonylowaliloglutamylo asparaginyloproliloalanyloglicyloserylolizylotreonylowaliloserylowalilolizylowaliloleucylowaliloleucyloaspartylolizylopr oliloglicyloproliloproliloarginyloaspartyloleucyloglutamylowaliloseryloglutamyloizoleucyloarginylolizyloaspartyloseryloc ysteinylotyrozyloleucylotreonylotryptofylolizyloglutamyloproliloleucyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloserylowaliloizole ucylotreonyloasparaginylotyrozylowalilowaliloglutamyloarginyloarginyloaspartylowaliloalanyloseryloalanyloglutaminylotryp tofyloseryloproliloleucyloseryloalanylotreonyloserylolizylolizylolizyloserylohistydylofenyloalanyloalanylolizylohistydyl oleucyloasparaginyloglutamyloglicyloasparaginyloglutaminylotyrozyloleucylofenyloalanyloarginylowaliloalanyloalanylogluta myloasparaginyloglutaminylotyrozyloglicyloarginyloglicyloprolilofenyloalanylowaliloglutamylotreonyloprolilolizyloprolilo izoleucylolizyloalanyloleucyloaspartyloproliloleucylohistydyloproliloproliloglicyloproliloprolilolizyloaspartyloleucyloh istydylohistydylowaliloaspartylowaliloaspartylolizylotreonyloglutamylowaliloseryloleucylowalilotryptofyloasparaginyloliz yloproliloaspartyloarginyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloleucylowaliloglutamyloty rozyloglutaminyloglutamyloglutamyloglicylotreonyloglutaminyloaspartylotryptofyloizoleucylolizylofenyloalanylolizylotreon ylowalilotreonyloasparaginyloleucyloglutamylocysteinylowalilowalilotreonyloglicyloleucyloglutaminyloglutaminyloglicyloli zylotreonylotyrozyloarginylofenyloalanyloarginylowalilolizyloalanyloglutamyloasparaginyloizoleucylowaliloglicyloleucylog licyloleucyloproliloaspartylotreonylotreonyloizoleucyloproliloizoleucyloglutamylocysteinyloglutaminyloglutamylolizyloleu cylowaliloproliloproliloserylowaliloglutamyloleucyloaspartylowalilolizyloleucyloizoleucyloglutamyloglicyloleucylowalilow alilolizyloalanyloglicylotreonylotreonylowaliloarginylofenyloalanyloproliloalanyloizoleucyloizoleucyloarginyloglicylowal iloprolilowaliloprolilotreonyloalanylolizylotryptofylotreonylotreonyloaspartyloglicyloseryloglutamyloizoleucylolizylotre onyloaspartyloglutamylohistydylotyrozylotreonylowaliloglutamylotreonyloaspartyloasparaginylofenyloalanyloseryloserylowal iloleucylotreonyloizoleucylolizyloasparaginylocysteinyloleucyloarginyloarginyloaspartylotreonyloglicyloglutamylotyrozylo glutaminyloizoleucylotreonylowaliloseryloasparaginyloalanyloalanyloglicyloserylolizylotreonylowaliloalanylowalilohistydy loleucylotreonylowaliloleucyloaspartylowaliloproliloglicyloproliloprolilotreonyloglicyloproliloizoleucyloasparaginyloizo leucyloleucyloaspartylowalilotreonyloproliloglutamylohistydylometionylotreonyloizoleucyloserylotryptofyloglutaminyloprol iloprolilolizyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloprolilowaliloizoleucyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamy lolizyloglutaminyloaspartylotreonyloarginylolizyloaspartylotreonylotryptofyloglicylowalilowaliloseryloseryloglicyloseryl oserylolizylotreonylolizyloleucylolizyloizoleucyloprolilohistydyloleucyloglutaminylolizyloglicylocysteinyloglutamylotyro zylowalilofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginylolizyloizoleucyloglicylowaliloglicyloproliloprol iloleucyloaspartyloserylotreonyloprolilotreonylowaliloalanylolizylohistydylolizylofenyloalanyloseryloproliloproliloseryl oproliloproliloglicylolizyloprolilowalilowalilotreonyloaspartyloizoleucylotreonyloglutamyloasparaginyloalanyloalanylotre onylowaliloserylotryptofylotreonyloleucyloprolilolizyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucylotreonyloglicy lotyrozylotyrozylometionyloglutamyloarginyloarginyloglutamylowalilotreonyloglicylolizylotryptofylowaliloarginylowaliloas paraginylolizylotreonyloproliloizoleucyloalanyloaspartyloleucylolizylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloglicyloleucylot yrozyloglutamyloglicyloasparaginylotreonylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilofenyloalanyloalanyloglutamyloaspa raginyloleucyloalanyloglicyloleucyloserylolizyloproliloseryloproliloseryloseryloaspartyloproliloizoleucylolizyloalanyloc ysteinyloarginyloproliloizoleucylolizyloproliloproliloglicyloproliloproliloizoleucyloasparaginyloprolilolizyloleucyloliz yloaspartylolizyloseryloarginyloglutamylotreonyloalanyloaspartyloleucylowalilotryptofylotreonylolizyloproliloleucylosery loaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucyloleucyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamylocysteinyloglutaminylolizylopr oliloglicylotreonyloalanyloglutaminylotryptofyloasparaginyloarginyloizoleucyloasparaginylolizyloaspartyloglutamyloleucyl oizoleucyloarginyloglutaminylocysteinyloalanylofenyloalanyloarginylowaliloproliloglicyloleucyloizoleucyloglutamyloglicyl oasparaginyloglutamylotyrozyloarginylofenyloalanyloarginyloizoleucylolizyloalanyloalanyloasparaginyloizoleucylowalilogli cyloglutamyloglicyloglutamyloproliloarginyloglutamyloleucyloalanyloglutamyloserylowaliloizoleucyloalanylolizyloaspartylo izoleucyloleucylohistydyloproliloproliloglutamylowaliloglutamyloleucyloaspartylowalilotreonylocysteinyloarginyloaspartyl owaliloizoleucylotreonylowaliloarginylowaliloglicyloglutaminylotreonyloizoleucyloarginyloizoleucyloleucyloalanyloarginyl owalilolizyloglicyloarginyloproliloglutamyloproliloaspartyloizoleucylotreonylotryptofylotreonylolizyloglutamyloglicyloli zylowaliloleucylowaliloarginyloglutamylolizyloarginylowaliloaspartyloleucyloizoleucyloglutaminyloaspartyloleucyloprolilo arginylowaliloglutamyloleucyloglutaminyloizoleucylolizyloglutamyloalanylowaliloarginyloalanyloaspartylohistydyloglicylol izylotyrozyloizoleucyloizoleucyloseryloalanylolizyloasparaginyloseryloseryloglicylohistydyloalanyloglutaminyloglicyloser yloalanyloizoleucylowaliloasparaginylowaliloleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloprolilocysteinyloglutaminyloasparaginy loleucylolizylowalilotreonyloasparaginylowalilotreonylolizyloglutamyloasparaginylocysteinylotreonyloizoleucyloserylotryp tofyloglutamyloasparaginyloproliloleucyloaspartyloasparaginyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucylotreonyloasparaginyl ofenyloalanyloizoleucylowaliloglutamylotyrozyloarginylolizyloproliloasparaginyloglutaminylolizyloglicylotryptofyloserylo izoleucylowaliloalanyloseryloaspartylowalilotreonylolizyloarginyloleucyloizoleucylolizyloalanyloasparaginyloleucyloleucy loalanyloasparaginyloasparaginyloglutamylotyrozylotyrozylofenyloalanyloarginylowalilocysteinyloalanyloglutamyloasparagin ylolizylowaliloglicylowaliloglicyloprolilotreonyloizoleucyloglutamylotreonylolizylotreonyloproliloizoleucyloleucyloalany loizoleucyloasparaginyloproliloizoleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloglutamyloproliloglutamyloasparaginyloleucylohist ydyloizoleucyloalanyloaspartylolizyloglicylolizylotreonylofenyloalanylowalilotyrozyloleucylolizylotryptofyloarginyloargi nyloproliloaspartylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloasparaginyloleucyloserylotyrozylohistydylowaliloglutamyl oarginyloarginyloleucylolizyloglicyloseryloaspartyloaspartylotryptofyloglutamyloarginylowalilohistydylolizyloglicylosery loizoleucylolizyloglutamylotreonylohistydylotyrozylometionylowaliloaspartyloarginylocysteinylowaliloglutamyloasparaginyl oglutaminyloizoleucylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloglutaminylotreonylolizyloasparaginyloglutamyloglicylog licyloglutamyloseryloaspartylotryptofylowalilolizylotreonyloglutamyloglutamylowalilowalilowalilolizyloglutamyloaspartylo leucyloglutaminylolizyloprolilowaliloleucyloaspartyloleucylolizyloleucyloseryloglicylowaliloleucylotreonylowalilolizyloa lanyloglicyloaspartylotreonyloizoleucyloarginyloleucyloglutamyloalanyloglicylowaliloarginyloglicylolizyloprolilofenyloal anyloproliloglutamylowaliloalanylotryptofylotreonylolizyloaspartylolizyloaspartyloalanylotreonyloaspartyloleucylotreonyl oarginyloseryloproliloarginylowalilolizyloizoleucyloaspartylotreonyloarginyloalanyloaspartyloseryloserylolizylofenyloala nyloseryloleucylotreonylolizyloalanylolizyloarginyloseryloaspartyloglicyloglicylolizylotyrozylowalilowalilotreonyloalany lotreonyloasparaginylotreonyloalanyloglicyloserylofenyloalanylowaliloalanylotyrozyloalanylotreonylowaliloasparaginylowal iloleucyloaspartylolizyloproliloglicyloprolilowaliloarginyloasparaginyloleucylolizyloizoleucylowaliloaspartylowalilosery loseryloaspartyloarginylocysteinylotreonylowalilocysteinylotryptofyloaspartyloproliloproliloglutamyloaspartyloaspartylog licyloglicylocysteinyloglutamyloizoleucyloglutaminyloasparaginylotyrozyloizoleucyloleucyloglutamylolizylocysteinylogluta mylotreonylolizyloarginylometionylowalilotryptofyloserylotreonylotyrozyloseryloalanylotreonylowaliloleucylotreonyloproli loglicylotreonylotreonylowalilotreonyloarginyloleucyloizoleucyloglutamyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloizoleucylof enyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginylolizyloizoleucyloglicylotreonyloglicyloproliloprolilotreony loglutamyloserylolizyloprolilowaliloizoleucyloalanylolizylotreonylolizylotyrozyloaspartylolizyloproliloglicyloarginylopr oliloaspartyloproliloproliloglutamylowalilotreonylolizylowaliloserylolizyloglutamyloglutamylometionylotreonylowalilowali lotryptofyloasparaginyloproliloproliloglutamylotyrozyloaspartyloglicyloglicylolizyloseryloizoleucylotreonyloglicylotyroz ylofenyloalanyloleucyloglutamylolizylolizyloglutamylolizylohistydyloserylotreonyloarginylotryptofylowaliloprolilowaliloa sparaginylolizyloseryloalanyloizoleucyloproliloglutamyloarginyloarginylometionylolizylowaliloglutaminyloasparaginyloleuc yloleucyloproliloaspartylohistydyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowalilolizyloalanyloglutamyloasparagi nyloglutamyloizoleucyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloproliloseryloleucyloproliloseryloarginyloprolilowalilowaliloalan ylolizyloaspartyloproliloizoleucyloglutamyloproliloproliloglicyloproliloprolilotreonyloasparaginylofenyloalanyloarginylo walilowaliloaspartylotreonylotreonylolizylohistydyloseryloizoleucylotreonyloleucyloglicylotryptofyloglicylolizyloprolilo walilotyrozyloaspartyloglicyloglicyloalanyloproliloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamylometionyloargi nyloprolilolizyloizoleucyloalanyloaspartyloalanyloseryloproliloaspartyloglutamyloglicylotryptofylolizyloarginylocysteiny loasparaginyloalanyloalanyloalanyloglutaminyloleucylowaliloarginylolizyloglutamylofenyloalanylotreonylowalilotreonyloser yloleucyloaspartyloglutamyloasparaginyloglutaminyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilocysteinyloalanyl oglutaminyloasparaginyloglutaminylowaliloglicyloizoleucyloglicyloarginyloproliloalanyloglutamyloleucylolizyloglutamyloal anyloizoleucylolizyloprolilolizyloglutamyloizoleucyloleucyloglutamyloproliloproliloglutamyloizoleucyloaspartyloleucyloas partyloalanyloserylometionyloarginylolizyloleucylowaliloizoleucylowaliloarginyloalanyloglicylocysteinyloproliloizoleucyl oarginyloleucylofenyloalanyloalanyloizoleucylowaliloarginyloglicyloarginyloproliloalanyloprolilolizylowalilotreonylotryp tofyloarginylolizylowaliloglicyloizoleucyloaspartyloasparaginylowalilowaliloarginylolizyloglicyloglutaminylowaliloaspart yloleucylowaliloaspartylotreonylometionyloalanylofenyloalanyloleucylowaliloizoleucyloproliloasparaginyloserylotreonyloar ginyloaspartyloaspartyloseryloglicylolizylotyrozyloseryloleucylotreonyloleucylowaliloasparaginyloproliloalanyloglicylogl utamylolizyloalanylowalilofenyloalanylowaliloasparaginylowaliloarginylowaliloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloproli lowaliloseryloaspartyloleucylolizylowaliloseryloaspartylowalilotreonylolizylotreonyloserylocysteinylohistydylowalilosery lotryptofyloalanyloproliloproliloglutamyloasparaginyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutaminylowalilotreonylohistydylotyr ozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloglutamyloalanyloaspartyloarginylolizylotreonylotryptofyloserylotreonylowalil otreonyloproliloglutamylowalilolizylolizylotreonyloserylofenyloalanylohistydylowalilotreonyloasparaginyloleucylowalilopr oliloglicyloasparaginyloglutamylotyrozylotyrozylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloalanylowaliloasparaginyloglutamyloty rozyloglicyloproliloglicylowaliloprolilotreonyloaspartylowaliloprolilolizyloprolilowaliloleucyloalanyloseryloaspartylopr oliloleucyloseryloglutamyloproliloaspartyloproliloproliloarginylolizyloleucyloglutamyloalanylotreonyloglutamylometionylo treonylolizyloasparaginyloseryloalanylotreonyloleucyloalanylotryptofyloleucyloproliloproliloleucyloarginyloaspartyloglic yloglicyloalanylolizyloizoleucyloaspartyloglicylotyrozyloizoleucyloizoleucyloserylotyrozyloarginyloglutamyloglutamyloglu tamyloglutaminyloproliloalanyloaspartyloarginylotryptofylotreonyloglutamylotyrozyloserylowalilowalilolizyloaspartyloleu cyloseryloleucylowalilowalilotreonyloglicyloleucylolizyloglutamyloglicylolizylolizylotyrozylolizylofenyloalanyloarginylo waliloalanyloalanyloarginyloasparaginyloalanylowaliloglicylowaliloseryloleucyloproliloarginyloglutamyloalanyloglutamylog licylowalilotyrozyloglutamyloalanylolizyloglutamyloglutaminyloleucyloleucyloproliloprolilolizyloizoleucyloleucylometiony loproliloglutamyloglutaminyloizoleucylotreonyloizoleucylolizyloalanyloglicylolizylolizyloleucyloarginyloizoleucyloglutam yloalanylohistydylowalilotyrozyloglicylolizyloprolilohistydyloprolilotreonylocysteinylolizylotryptofylolizylolizyloglicy loglutamyloaspartyloglutamylowalilowalilotreonyloseryloserylohistydyloleucyloalanylowalilohistydylolizyloalanyloaspartyl oseryloseryloseryloizoleucyloleucyloizoleucyloizoleucylolizyloaspartylowalilotreonyloarginylolizyloaspartyloseryloglicyl otyrozylotyrozyloseryloleucylotreonyloalanyloglutamyloasparaginyloseryloseryloglicylotreonyloaspartylotreonyloglutaminyl olizyloizoleucylolizylowalilowalilowalilometionyloaspartyloalanyloproliloglicyloproliloproliloglutaminyloproliloprolilof enyloalanyloaspartyloizoleucyloseryloaspartyloizoleucyloaspartyloalanyloaspartyloalanylocysteinyloseryloleucyloserylotry ptofylohistydyloizoleucyloproliloleucyloglutamyloaspartyloglicyloglicyloseryloasparaginyloizoleucylotreonyloasparaginylo tyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizylocysteinyloaspartylowaliloseryloarginyloglicyloaspartylotryptofylowalilotreonyloal anyloleucyloalanyloserylowalilotreonylolizylotreonyloserylocysteinyloarginylowaliloglicylolizyloleucyloizoleucyloprolilo glicyloglutaminyloglutamylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginyloarginylofeny loalanyloglicyloizoleucyloseryloglutamyloproliloleucylotreonyloseryloprolilolizylometionylowaliloalanyloglutaminylofenyl oalanyloprolilofenyloalanyloglicylowaliloproliloseryloglutamyloprolilolizyloasparaginyloalanyloarginylowalilotreonyloliz ylowaliloasparaginylolizyloaspartylocysteinyloizoleucylofenyloalanylowaliloalanylotryptofyloaspartyloarginyloproliloaspa rtyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozyloleucyloizoleucyloglutamyloarginylolizy loglutamyloarginyloasparaginyloseryloleucyloleucylotryptofylowalilolizyloalanyloasparaginyloaspartylotreonyloleucylowali loarginyloserylotreonyloglutamylotyrozyloprolilocysteinyloalanyloglicyloleucylowaliloglutamyloglicyloleucyloglutamylotyr ozyloserylofenyloalanyloarginyloizoleucylotyrozyloalanyloleucyloasparaginylolizyloalanyloglicyloseryloseryloproliloproli loserylolizyloprolilotreonyloglutamylotyrozylowalilotreonyloalanyloarginylometionyloprolilowaliloaspartyloproliloprolilo glicylolizyloproliloglutamylowaliloizoleucyloaspartylowalilotreonylolizyloserylotreonylowaliloseryloleucyloizoleucylotry ptofyloalanyloarginyloprolilolizylohistydyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozylofenylo alanylowaliloglutamyloalanylocysteinylolizyloleucyloproliloglicyloaspartylolizylotryptofylowaliloarginylocysteinyloaspar aginylotreonyloalanyloprolilohistydyloglutaminyloizoleucyloproliloglutaminyloglutamyloglutamylotyrozylotreonyloalanylotr eonyloglicyloleucyloglutamyloglutamylolizyloalanyloglutaminylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginyloalanyloizoleucyloa lanyloarginylotreonyloalanylowaliloasparaginyloizoleucyloseryloproliloproliloseryloglutamyloproliloseryloaspartyloprolil owalilotreonyloizoleucyloleucyloalanyloglutamyloasparaginylowaliloproliloproliloarginyloizoleucyloaspartyloleucyloserylo waliloalanylometionylolizyloseryloleucyloleucylotreonylowalilolizyloalanyloglicylotreonyloasparaginylowalilocysteinylole ucyloaspartyloalanylotreonylowalilofenyloalanyloglicylolizyloprolilometionyloprolilotreonylowaliloserylotryptofylolizylo lizyloaspartyloglicylotreonyloleucyloleucylolizyloproliloalanyloglutamyloglicyloizoleucylolizylometionyloalanylometionyl oglutaminyloarginyloasparaginyloleucylocysteinylotreonyloleucyloglutamyloleucylofenyloalanyloserylowaliloasparaginyloarg inylolizyloaspartyloseryloglicyloaspartylotyrozylotreonyloizoleucylotreonyloalanyloglutamyloasparaginyloseryloseryloglic yloserylolizyloseryloalanylotreonyloizoleucylolizyloleucylolizylowaliloleucyloaspartylolizyloproliloglicyloproliloprolil oalanyloserylowalilolizyloizoleucyloasparaginylolizylometionylotyrozyloseryloaspartyloarginyloalanylometionyloleucyloser ylotryptofyloglutamyloproliloproliloleucyloglutamyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucylotreonyloasparaginylo tyrozyloizoleucylowaliloaspartylolizyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginyloproliloasparaginylotryptofyloalanyloglutam inylowaliloseryloalanylotreonylowaliloproliloizoleucylotreonyloserylocysteinyloserylowaliloglutamylolizyloleucyloizoleuc yloglutamyloglicylohistydyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginyloizoleucylocysteinyloalanyloglutamyloasparag inylolizylotyrozyloglicylowaliloglicyloaspartyloprolilowalilofenyloalanylotreonyloglutamyloproliloalanyloizoleucyloalany lolizyloasparaginyloprolilotyrozyloaspartyloproliloproliloglicyloarginylocysteinyloaspartyloproliloprolilowaliloizoleucy loseryloasparaginyloizoleucylotreonylolizyloaspartylohistydylometionylotreonylowaliloserylotryptofylolizyloproliloprolil oalanyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloleucyloleucyloglutamylolizyloargin yloglutamylotreonyloglutaminyloalanylowaliloasparaginylotryptofylotreonylolizylowaliloasparaginyloarginylolizyloproliloi zoleucyloizoleucyloglutamyloarginylotreonyloleucylolizyloalanylotreonyloglicyloleucyloglutaminyloglutamyloglicylotreonyl oglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloalanyloizoleucyloasparaginylolizyloalanyloglicyloprolilogl icylolizyloproliloseryloaspartyloalanyloserylolizyloalanyloalanylotyrozyloalanyloarginyloaspartyloproliloglutaminylotyro zyloproliloproliloalanyloproliloproliloalanylofenyloalanyloprolilolizylowalilotyrozyloaspartylotreonylotreonyloarginylos eryloserylowaliloseryloleucyloserylotryptofyloglicylolizyloproliloalanylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizo leucyloizoleucyloglicylotyrozyloleucylowaliloglutamylowalilolizyloarginyloalanyloaspartyloseryloaspartyloasparaginylotry ptofylowaliloarginylocysteinyloasparaginyloleucyloproliloglutaminyloasparaginyloleucyloglutaminylolizylotreonyloarginylo fenyloalanyloglutamylowalilotreonyloglicyloleucylometionyloglutamyloaspartylotreonyloglutaminylotyrozyloglutaminylofenyl oalanyloarginylowalilotyrozyloalanylowaliloasparaginylolizyloizoleucyloglicylotyrozyloseryloaspartyloproliloseryloaspart ylowaliloproliloaspartylolizylohistydylotyrozyloprolilolizyloaspartyloizoleucyloleucyloizoleucyloproliloproliloglutamylo glicyloglutamylohistydyloaspartyloalanyloaspartyloleucyloarginylolizylotreonyloleucyloizoleucyloleucyloarginyloalanylogl icylowalilotreonylometionyloarginyloleucylotyrozylowaliloprolilowalilolizyloglicyloarginyloproliloproliloprolilolizyloiz oleucylotreonylotryptofyloserylolizyloproliloasparaginylowaliloasparaginyloleucyloarginyloaspartyloarginyloizoleucylogli cyloleucyloaspartyloizoleucylolizyloserylotreonyloaspartylofenyloalanyloaspartylotreonylofenyloalanyloleucyloarginylocys teinyloglutamyloasparaginylowaliloasparaginylolizylotyrozyloaspartyloalanyloglicylolizylotyrozyloizoleucyloleucylotreony loleucyloglutamyloasparaginyloserylocysteinyloglicylolizylolizyloglutamylotyrozylotreonyloizoleucylowalilowalilolizylowa liloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloproliloproliloizoleucyloasparaginylowalilotreonylowalilolizyloglutamyloizoleuc yloserylolizyloaspartyloseryloalanylotyrozylowalilotreonylotryptofyloglutamyloproliloproliloizoleucyloizoleucyloaspartyl oglicyloglicyloseryloproliloizoleucyloizoleucyloasparaginylotyrozylowalilowaliloglutaminylolizyloarginyloaspartyloalanyl oglutamyloarginylolizyloserylotryptofyloserylotreonylowalilotreonylotreonyloglutamylocysteinyloserylolizylotreonyloseryl ofenyloalanyloarginylowaliloproliloasparaginyloleucyloglutamyloglutamyloglicylolizyloserylotyrozylofenyloalanylofenyloal anyloarginylowalilofenyloalanyloalanyloglutamyloasparaginyloglutamylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloaspartyloprolilogli cyloglutamylotreonyloarginyloaspartyloalanylowalilolizyloalanyloseryloglutaminylotreonyloproliloglicyloprolilowalilowali loaspartyloleucylolizylowaliloarginyloserylowaliloserylolizyloseryloserylocysteinyloseryloizoleucyloglicylotryptofyloliz ylolizyloprolilohistydyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloarginyloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozylowalilowaliloaspar tylofenyloalanyloleucylotreonyloglutamyloglutamyloasparaginylolizylotryptofyloglutaminyloarginylowalilometionylolizylose ryloleucyloseryloleucyloglutaminylotyrozyloseryloalanylolizyloaspartyloleucylotreonyloglutamyloglicylolizyloglutamylotyr ozylotreonylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloglutamyloasparaginyloglicyloglutamyloglicylotr eonyloproliloseryloglutamyloizoleucylotreonylowalilowaliloalanyloarginyloaspartyloaspartylowalilowaliloalanyloproliloasp artyloleucyloaspartyloleucylolizyloglicyloleucyloproliloaspartyloleucylocysteinylotyrozyloleucyloalanylolizyloglutamyloa sparaginyloseryloasparaginylofenyloalanyloarginyloleucylolizyloizoleucyloproliloizoleucylolizyloglicylolizyloproliloalan yloproliloserylowaliloserylotryptofylolizylolizyloglicyloglutamyloaspartyloproliloleucyloalanylotreonyloaspartylotreonyl oarginylowaliloserylowaliloglutamyloseryloseryloalanylowaliloasparaginylotreonylotreonyloleucyloizoleucylowalilotyrozylo aspartylocysteinyloglutaminylolizyloseryloaspartyloalanyloglicylolizylotyrozylotreonyloizoleucylotreonyloleucylolizyloas paraginylowaliloalanyloglicylotreonylolizyloglutamyloglicylotreonyloizoleucyloseryloizoleucylolizylowalilowaliloglicylol izyloproliloglicyloizoleucyloprolilotreonyloglicyloproliloizoleucylolizylofenyloalanyloaspartyloglutamylowalilotreonyloa lanyloglutamyloalanylometionylotreonyloleucylolizylotryptofyloalanyloproliloprolilolizyloaspartyloaspartyloglicyloglicyl oseryloglutamyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucyloleucyloglutamylolizyloarginyloaspartyloserylowaliloaspar aginyloasparaginylolizylotryptofylowalilotreonylocysteinyloalanyloseryloalanylowaliloglutaminylolizylotreonylotreonylofe nyloalanyloarginylowalilotreonyloarginyloleucylohistydyloglutamyloglicylometionyloglutamylotyrozylotreonylofenyloalanylo arginylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginylolizylotyrozyloglicylowaliloglicyloglutamyloglicyloleucylolizyloseryloglu tamyloproliloizoleucylowaliloalanyloarginylohistydyloprolilofenyloalanyloaspartylowaliloproliloaspartyloalanyloprolilopr oliloproliloproliloasparaginyloizoleucylowaliloaspartylowaliloarginylohistydyloaspartyloserylowaliloseryloleucylotreonyl otryptofylotreonyloaspartyloprolilolizylolizylotreonyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucylotreonyloglicylotyrozylohisty dyloleucyloglutamylofenyloalanylolizyloglutamyloarginyloasparaginyloseryloleucyloleucylotryptofylolizyloarginyloalanyloa sparaginylolizylotreonyloproliloizoleucyloarginylometionyloarginyloaspartylofenyloalanylolizylowalilotreonyloglicyloleuc ylotreonyloglutamyloglicyloleucyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilometionyloalanyloizoleucyloasparag inyloleucyloalanyloglicylowaliloglicylolizyloproliloseryloleucyloproliloseryloglutamyloprolilowalilowaliloalanyloleucylo aspartyloproliloizoleucyloaspartyloproliloproliloglicylolizyloproliloglutamylowaliloizoleucyloasparaginyloizoleucylotreo nyloarginyloasparaginyloserylowalilotreonyloleucyloizoleucylotryptofylotreonyloglutamyloprolilolizylotyrozyloaspartylogl icyloglicylohistydylolizyloleucylotreonyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloaspartyloleucyloprolilos erylolizyloserylotryptofylometionylolizyloalanyloasparaginylohistydylowaliloasparaginylowaliloproliloglutamylocysteinylo alanylofenyloalanylotreonylowalilotreonyloaspartyloleucylowaliloglutamyloglicyloglicylolizylotyrozyloglutamylofenyloalan yloarginyloizoleucyloarginyloalanylolizyloasparaginylotreonyloalanyloglicyloalanyloizoleucyloseryloalanyloproliloserylog lutamyloserylotreonyloglutamylotreonyloizoleucyloizoleucylocysteinylolizyloaspartyloglutamylotyrozyloglutamyloalanylopro lilotreonyloizoleucylowaliloleucyloaspartyloprolilotreonyloizoleucylolizyloaspartyloglicyloleucylotreonyloizoleucylolizy loalanyloglicyloaspartylotreonyloizoleucylowaliloleucyloasparaginyloalanyloizoleucyloseryloizoleucyloleucyloglicylolizyl oproliloleucyloprolilolizyloseryloserylotryptofyloserylolizyloalanyloglicylolizyloaspartyloizoleucyloarginyloprolilosery loaspartyloizoleucylotreonyloglutaminyloizoleucylotreonyloserylotreonyloprolilotreonyloseryloserylometionyloleucylotreon yloizoleucylolizylotyrozyloalanylotreonyloarginylolizyloaspartyloalanyloglicyloglutamylotyrozylotreonyloizoleucylotreony loalanylotreonyloasparaginyloprolilofenyloalanyloglicylotreonylolizylowaliloglutamylohistydylowalilolizylowalilotreonylo waliloleucyloaspartylowaliloproliloglicyloproliloproliloglicyloprolilowaliloglutamyloizoleucyloseryloasparaginylowalilos eryloalanyloglutamylolizyloalanylotreonyloleucylotreonylotryptofylotreonyloproliloproliloleucyloglutamyloaspartyloglicyl oglicyloseryloproliloizoleucylolizyloserylotyrozyloizoleucyloleucyloglutamylolizyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginy loleucyloleucylotryptofylotreonylowalilowaliloseryloglutamyloaspartyloizoleucyloglutaminyloserylocysteinyloarginylohisty dylowaliloalanylotreonylolizyloleucyloizoleucyloglutaminyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloar ginylowaliloseryloalanylowaliloasparaginylohistydylotyrozyloglicylolizyloglicyloglutamyloprolilowaliloglutaminyloserylog lutamyloprolilowalilolizylometionylowaliloaspartyloarginylofenyloalanyloglicyloproliloproliloglicyloproliloproliloglutam ylolizyloproliloglutamylowaliloseryloasparaginylowalilotreonylolizyloasparaginylotreonyloalanylotreonylowaliloserylotryp tofylolizyloarginyloprolilowaliloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucylotreonyloglicylotyrozylohistydy lowaliloglutamyloarginyloarginyloglutamylolizylolizyloseryloleucyloarginylotryptofylowaliloarginyloalanyloizoleucylolizy lotreonyloprolilowaliloseryloaspartyloleucyloarginylocysteinylolizylowalilotreonyloglicyloleucyloglutaminyloglutamylogli cyloserylotreonylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloarginyloalanyloglicyloiz oleucyloglicyloproliloproliloseryloglutamyloalanyloseryloaspartyloserylowaliloleucylometionylolizyloaspartyloalanyloalan ylotyrozyloproliloproliloglicyloproliloproliloseryloasparaginyloprolilohistydylowalilotreonyloaspartylotreonylotreonylol izylolizyloseryloalanyloseryloleucyloalanylotryptofyloglicylolizyloprolilohistydylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloleucyl oglutamyloizoleucylotreonyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamylohistydyloglutaminylolizylowaliloglicyloaspartyloglutamyl oalanylotryptofyloizoleucylolizyloaspartylotreonylotreonyloglicylotreonyloalanyloleucyloarginyloizoleucylotreonyloglutam inylofenyloalanylowalilowaliloproliloaspartyloleucyloglutaminylotreonylolizyloglutamylolizylotyrozyloasparaginylofenyloa lanyloarginyloizoleucyloseryloalanyloizoleucyloasparaginyloaspartyloalanyloglicylowaliloglicyloglutamyloproliloalanylowa liloizoleucyloproliloaspartylowaliloglutamyloizoleucylowaliloglutamyloarginyloglutamylometionyloalanyloproliloaspartylof enyloalanyloglutamyloleucyloaspartyloalanyloglutamyloleucyloarginyloarginylotreonyloleucylowalilowaliloarginyloalanylogl icyloleucyloseryloizoleucyloarginyloizoleucylofenyloalanylowaliloproliloizoleucylolizyloglicyloarginyloproliloalanylopro liloglutamylowalilotreonylotryptofylotreonylolizyloaspartyloasparaginyloizoleucyloasparaginyloleucylolizyloasparaginyloa rginyloalanyloasparaginyloizoleucyloglutamyloasparaginylotreonyloglutamyloserylofenyloalanylotreonyloleucyloleucyloizole ucyloizoleucyloproliloglutamylocysteinyloasparaginyloarginylotyrozyloaspartylotreonyloglicylolizylofenyloalanylowalilome tionylotreonyloizoleucyloglutamyloasparaginyloproliloalanyloglicylolizylolizyloseryloglicylofenyloalanylowaliloasparagin ylowaliloarginylowaliloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloprolilowaliloleucyloasparaginyloleucyloarginyloprolilotreon yloaspartyloizoleucylotreonylolizyloaspartyloserylowalilotreonyloleucylohistydylotryptofyloaspartyloleucyloproliloleucyl oizoleucyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarg inyloglutamyloalanylotreonyloarginylolizyloserylotyrozyloserylotreonyloalanylotreonylotreonylolizylocysteinylohistydylol izylocysteinylotreonylotyrozylolizylowalilotreonyloglicyloleucyloseryloglutamyloglicylocysteinyloglutamylotyrozylofenylo alanylofenyloalanyloarginylowalilometionyloalanyloglutamyloasparaginyloglutamylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyl oprolilotreonyloglutamylotreonylotreonyloglutamyloprolilowalilolizyloalanyloseryloglutamyloalanyloproliloseryloprolilopr oliloaspartyloseryloleucyloasparaginyloizoleucylometionyloaspartyloizoleucylotreonylolizyloserylotreonylowaliloseryloleu cyloalanylotryptofyloprolilolizyloprolilolizylohistydyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloglicylotyro zylowaliloizoleucyloglutamyloalanyloglutaminyloarginylolizyloglicyloseryloaspartyloglutaminylotryptofylotreonylohistydyl oizoleucylotreonylotreonylowalilolizyloglicyloleucyloglutamylocysteinylowalilowaliloarginyloasparaginyloleucylotreonylog lutamyloglicyloglutamyloglutamylotyrozylotreonylofenyloalanyloglutaminylowalilometionyloalanylowaliloasparaginyloseryloa lanyloglicyloarginyloseryloalanyloproliloarginyloglutamyloseryloarginyloprolilowaliloizoleucylowalilolizyloglutamyloglut aminylotreonylometionyloleucyloproliloglutamyloleucyloaspartyloleucyloarginyloglicyloizoleucylotyrozyloglutaminylolizylo leucylowaliloizoleucyloalanylolizyloalanyloglicyloaspartyloasparaginyloizoleucylolizylowaliloglutamyloizoleucyloprolilow aliloleucyloglicyloarginyloprolilolizyloprolilotreonylowalilotreonylotryptofylolizylolizyloglicyloaspartyloglutaminyloiz oleucyloleucylolizyloglutaminylotreonyloglutaminyloarginylowaliloasparaginylofenyloalanyloglutamylotreonylotreonyloalany lotreonyloserylotreonyloizoleucyloleucyloasparaginyloizoleucyloasparaginyloglutamylocysteinylowaliloarginyloseryloaspart yloseryloglicyloprolilotyrozyloproliloleucylotreonyloalanyloarginyloasparaginyloizoleucylowaliloglicyloglutamylowalilogl icyloaspartylowaliloizoleucylotreonyloizoleucyloglutaminylowalilohistydyloaspartyloizoleucyloproliloglicyloproliloprolil otreonyloglicyloproliloizoleucylolizylofenyloalanyloaspartyloglutamylowaliloseryloseryloaspartylofenyloalanylowalilotreo nylofenyloalanyloserylotryptofyloaspartyloproliloproliloglutamyloasparaginyloaspartyloglicyloglicylowaliloproliloizoleuc yloseryloasparaginylotyrozylowalilowaliloglutamylometionyloarginyloglutaminylotreonyloaspartyloserylotreonylotreonylotry ptofylowaliloglutamyloleucyloalanylotreonylotreonylowaliloizoleucyloarginylotreonylotreonylotyrozylolizyloalanylotreonyl oarginyloleucylotreonylotreonyloglicyloleucyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowalilolizyloalanyloglutam inyloasparaginyloarginylotyrozyloglicylowaliloglicyloproliloglicyloizoleucylotreonyloseryloalanylotryptofyloizoleucylowa liloalanyloasparaginylotyrozyloprolilofenyloalanylolizylowaliloproliloglicyloproliloproliloglicylotreonyloproliloglutami nylowalilotreonyloalanylowalilotreonylolizyloaspartyloserylometionylotreonyloizoleucyloserylotryptofylohistydyloglutamyl oproliloleucyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloproliloizoleucyloleucyloglicylotyrozylohistydylowaliloglutamyloarginyl olizyloglutamyloarginyloasparaginyloglicyloizoleucyloleucylotryptofyloglutaminylotreonylowaliloserylolizyloalanyloleucyl owaliloproliloglicyloasparaginyloizoleucylofenyloalanylolizyloseryloseryloglicyloleucylotreonyloaspartyloglicyloizoleucy loalanylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloizoleucyloalanyloglutamyloasparaginylometionyloalanyloglicylolizylo serylolizyloproliloserylolizyloproliloseryloglutamyloprolilometionyloleucyloalanyloleucyloaspartyloproliloizoleucyloaspa rtyloproliloproliloglicylolizyloprolilowaliloproliloleucyloasparaginyloizoleucylotreonyloarginylohistydylotreonylowalilo treonyloleucylolizylotryptofyloalanylolizyloproliloglutamylotyrozylotreonyloglicyloglicylofenyloalanylolizyloizoleucylot reonyloserylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloaspartyloleucyloproliloasparaginyloglicyloarginylotryptofylo leucylolizyloalanyloasparaginylofenyloalanyloseryloasparaginyloizoleucyloleucyloglutamyloasparaginyloglutamylofenyloalan ylotreonylowaliloseryloglicyloleucylotreonyloglutamyloaspartyloalanyloalanylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalil oizoleucyloalanylolizyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloalanyloizoleucyloseryloproliloproliloseryloglutamyloprolilosery loaspartyloalanyloizoleucylotreonylocysteinyloarginyloaspartyloaspartylowaliloglutamyloalanyloprolilolizyloizoleucyloliz ylowaliloaspartylowalilolizylofenyloalanylolizyloaspartylotreonylowaliloizoleucyloleucylolizyloalanyloglicyloglutamyloal anylofenyloalanyloarginyloleucyloglutamyloalanyloaspartylowaliloseryloglicyloarginyloproliloproliloprolilotreonylometion yloglutamylotryptofyloserylolizyloaspartyloglicylolizyloglutamyloleucyloglutamyloglicylotreonyloalanylolizyloleucyloglut amyloizoleucylolizyloizoleucyloalanyloaspartylofenyloalanyloserylotreonyloasparaginyloleucylowaliloasparaginylolizyloasp artyloserylotreonyloarginyloarginyloaspartyloseryloglicyloalanylotyrozylotreonyloleucylotreonyloalanylotreonyloasparagin yloproliloglicyloglicylofenyloalanyloalanylolizylohistydyloizoleucylofenyloalanyloasparaginylowalilolizylowaliloleucyloa spartyloarginyloproliloglicyloproliloproliloglutamyloglicyloproliloleucyloalanylowalilotreonyloglutamylowalilotreonylose ryloglutamylolizylocysteinylowaliloleucyloserylotryptofylofenyloalanyloproliloproliloleucyloaspartyloaspartyloglicylogli cyloalanylolizyloizoleucyloaspartylohistydylotyrozyloizoleucylowaliloglutaminylolizyloarginyloglutamylotreonyloseryloarg inyloleucyloalanylotryptofylotreonyloasparaginylowaliloalanyloseryloglutamylowaliloglutaminylowalilotreonylolizyloleucyl olizylowalilotreonylolizyloleucyloleucylolizyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginylowalilo metionyloalanylowaliloasparaginylolizylotyrozyloglicylowaliloglicyloglutamyloproliloleucyloglutamyloseryloglutamyloproli lowaliloleucyloalanylowaliloasparaginyloprolilotyrozyloglicyloproliloproliloaspartyloproliloprolilolizyloasparaginylopro liloglutamylowalilotreonylotreonyloizoleucylotreonylolizyloaspartyloserylometionylowalilowalilocysteinylotryptofyloglicy lohistydyloproliloaspartyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucyloizoleucyloasparaginylotyrozyloizoleucyl owaliloglutamyloarginyloarginyloaspartylolizyloalanyloglicyloglutaminyloarginylotryptofyloizoleucylolizylocysteinyloaspa raginylolizylolizylotreonyloleucylotreonyloaspartyloleucyloarginylotyrozylolizylowaliloseryloglicyloleucylotreonylogluta myloglicylohistydyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginyloizoleucylometionyloalanyloglutamyloasparaginyloalanyl oalanyloglicyloizoleucyloseryloalanyloproliloseryloprolilotreonyloseryloprolilofenyloalanylotyrozylolizyloalanylocystein yloaspartylotreonylowalilofenyloalanylolizyloproliloglicyloproliloproliloglicyloasparaginyloproliloarginylowaliloleucylo aspartylotreonyloseryloarginyloseryloseryloizoleucyloseryloizoleucyloalanylotryptofyloasparaginylolizyloproliloizoleucyl otyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucylotreonyloglicylotyrozylometionylowaliloglutamyloizoleucyloalanyl oleucyloproliloglutamyloglutamyloaspartyloglutamylotryptofyloglutaminyloizoleucylowalilotreonyloproliloproliloalanylogli cyloleucylolizyloalanylotreonyloserylotyrozylotreonyloizoleucylotreonyloglicyloleucylotreonyloglutamyloasparaginylogluta minyloglutamylotyrozylolizyloizoleucyloarginyloizoleucylotyrozyloalanylometionyloasparaginyloseryloglutamyloglicyloleucy loglicyloglutamyloproliloalanyloleucylowaliloproliloglicylotreonyloprolilolizyloalanyloglutamyloaspartyloarginylometiony loleucyloproliloproliloglutamyloizoleucyloglutamyloleucyloaspartyloalanyloaspartyloleucyloarginylolizylowalilowalilotreo nyloizoleucyloarginyloalanylocysteinylocysteinylotreonyloleucyloarginyloleucylofenyloalanylowaliloproliloizoleucylolizyl oglicyloarginyloproliloaspartyloproliloglutamylowalilolizylotryptofyloalanyloarginyloaspartylohistydyloglicyloglutamylos eryloleucyloaspartylolizyloalanyloseryloizoleucyloglutamyloseryloalanyloseryloserylotyrozylotreonyloleucyloleucyloizoleu cylowaliloglicyloasparaginylowaliloasparaginyloarginylofenyloalanyloaspartyloseryloglicylolizylotyrozyloizoleucyloleucyl otreonylowaliloglutamyloasparaginyloseryloseryloglicyloserylolizyloseryloalanylofenyloalanylowaliloasparaginylowaliloarg inylowaliloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloproliloproliloglutaminyloaspartyloleucylolizylowalilolizyloglutamylowal ilotreonylolizylotreonyloserylowalilotreonyloleucylotreonylotryptofyloaspartyloproliloproliloleucyloleucyloaspartyloglic yloglicyloserylolizyloizoleucylolizyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloglutamyloserylotreonylo arginylolizyloalanylotyrozyloserylotreonylowaliloalanylotreonyloasparaginylocysteinylohistydylolizylotreonyloserylotrypt ofylolizylowaliloaspartyloglutaminyloleucyloglutaminyloglutamyloglicylocysteinyloserylotyrozylotyrozylofenyloalanyloargi nylowaliloleucyloalanyloglutamyloasparaginyloglutamylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloleucyloproliloalanyloglutamylotreo nyloalanyloglutamyloserylowalilolizyloalanyloseryloglutamyloarginyloproliloleucyloproliloproliloglicylolizyloizoleucylot reonyloleucylometionyloaspartylowalilotreonyloarginyloasparaginyloserylowaliloseryloleucyloserylotryptofyloglutamylolizy loproliloglutamylohistydyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginyloizoleucyloleucyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamyl ometionyloglutaminylotreonylolizyloglicyloseryloaspartylolizylotryptofyloalanylotreonylocysteinyloalanylotreonylowalilol izylowalilotreonyloglutamyloalanylotreonyloizoleucylotreonyloglicyloleucyloizoleucyloglutaminyloglicyloglutamyloglutamyl otyrozyloserylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanyloglutaminyloasparaginyloglutamylolizyloglicyloizoleucyloseryloaspa rtyloproliloarginyloglutaminyloleucyloserylowaliloprolilowaliloizoleucyloalanylolizyloaspartyloleucylowaliloizoleucylopr oliloproliloalanylofenyloalanylolizyloleucyloleucylofenyloalanyloasparaginylotreonylofenyloalanylotreonylowaliloleucyloa lanyloglicyloglutamyloaspartyloleucylolizylowaliloaspartylowaliloprolilofenyloalanyloizoleucyloglicyloarginyloprolilotre onyloproliloalanylowalilotreonylotryptofylohistydylolizyloaspartyloasparaginylowaliloproliloleucylolizyloglutaminylotreo nylotreonyloarginylowaliloasparaginyloalanyloglutamyloserylotreonyloglutamyloasparaginyloasparaginyloseryloleucyloleucyl otreonyloizoleucylolizyloaspartyloalanylocysteinyloarginyloglutamyloaspartylowaliloglicylohistydylotyrozylowalilowalilol izyloleucylotreonyloasparaginyloseryloalanyloglicyloglutamyloalanyloizoleucyloglutamylotreonyloleucyloasparaginylowalilo izoleucylowaliloleucyloaspartylolizyloproliloglicyloproliloprolilotreonyloglicyloprolilowalilolizylometionyloaspartylogl utamylowalilotreonyloalanyloaspartyloseryloizoleucylotreonyloleucyloserylotryptofyloglicyloproliloprolilolizylotyrozyloa spartyloglicyloglicyloseryloseryloizoleucyloasparaginyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloaspar tylotreonyloserylotreonylotreonylotreonylotryptofyloglutaminyloizoleucylowaliloseryloalanylotreonylowaliloalanyloarginyl otreonylotreonyloizoleucylolizyloalanylocysteinyloarginyloleucylolizylotreonyloglicylocysteinyloglutamylotyrozyloglutami nylofenyloalanyloarginyloizoleucyloalanyloalanyloglutamyloasparaginyloarginylotyrozyloglicylolizyloserylotreonylotyrozyl oleucyloasparaginyloseryloglutamyloprolilotreonylowaliloalanyloglutaminylotyrozyloprolilofenyloalanylolizylowaliloprolil oglicyloproliloproliloglicylotreonyloprolilowalilowalilotreonyloleucyloseryloseryloarginyloaspartyloserylometionylogluta mylowaliloglutaminylotryptofyloasparaginyloglutamyloproliloizoleucyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloarginylowaliloiz oleucyloglicylotyrozylohistydyloleucyloglutamyloarginylolizyloglutamyloarginyloasparaginyloseryloizoleucyloleucylotrypto fylowalilolizyloleucyloasparaginylolizylotreonyloproliloizoleucyloproliloglutaminylotreonylolizylofenyloalanylolizylotre onylotreonyloglicyloleucyloglutamyloglutamyloglicylowaliloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloseryloala nyloglutamyloasparaginyloizoleucylowaliloglicyloizoleucyloglicylolizyloproliloserylolizylowaliloseryloglutamylocysteinyl otyrozylowaliloalanyloarginyloaspartyloprolilocysteinyloaspartyloproliloproliloglicyloarginyloproliloglutamyloalanyloizo leucyloizoleucylowalilotreonyloarginyloasparaginyloserylowalilotreonyloleucyloglutaminylotryptofylolizylolizyloprolilotr eonylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizylolizylog lutamyloleucyloproliloglutamyloglicyloarginylotryptofylometionylolizyloalanyloserylofenyloalanylotreonyloasparaginyloizo leucyloizoleucyloaspartylotreonylohistydylofenyloalanyloglutamylowalilotreonyloglicyloleucylowaliloglutamyloaspartylohis tydyloarginylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloizoleucyloalanyloarginyloasparaginyloalanyloalanyloglicylowali lofenyloalanyloseryloglutamyloproliloseryloglutamyloserylotreonyloglicyloalanyloizoleucylotreonyloalanyloarginyloasparty loglutamylowaliloaspartyloproliloproliloarginyloizoleucyloserylometionyloaspartyloprolilolizylotyrozylolizyloaspartylotr eonyloizoleucylowalilowalilohistydyloalanyloglicyloglutamyloserylofenyloalanylolizylowaliloaspartyloalanyloaspartyloizol eucylotyrozyloglicylolizyloproliloizoleucyloprolilotreonyloizoleucyloglutaminylotryptofyloizoleucylolizyloglicyloasparty loglutaminyloglutamyloleucyloseryloasparaginylotreonyloalanyloarginyloleucyloglutamyloizoleucylolizyloserylotreonyloaspa rtylofenyloalanyloalanylotreonyloseryloleucyloserylowalilolizyloaspartyloalanylowaliloarginylowaliloaspartyloseryloglicy loasparaginylotyrozyloizoleucyloleucylolizyloalanylolizyloasparaginylowaliloalanyloglicyloglutamyloarginyloserylowalilot reonylowaliloasparaginylowalilolizylowaliloleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloproliloproliloglutamyloglicyloprolilowa lilowaliloizoleucyloseryloglicylowalilotreonyloalanyloglutamylolizylocysteinylotreonyloleucyloalanylotryptofylolizylopro liloproliloleucyloglutaminyloaspartyloglicyloglicyloseryloaspartyloizoleucyloizoleucyloasparaginylotyrozyloizoleucylowal iloglutamyloarginyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginyloleucylowalilotryptofylotreonylowalilowaliloaspartyloalanyloas paraginylowaliloglutaminylotreonyloleucyloserylocysteinylolizylowalilotreonylolizyloleucyloleucyloglutamyloglicyloaspara ginyloglutamylotyrozylotreonylofenyloalanyloarginyloizoleucylometionyloalanylowaliloasparaginylolizylotyrozyloglicylowal iloglicyloglutamyloproliloleucyloglutamyloseryloglutamyloprolilowalilowaliloalanylolizyloasparaginyloprolilofenyloalanyl owalilowaliloproliloaspartyloalanyloprolilolizyloalanyloproliloglutamylowalilotreonylotreonylowalilotreonylolizyloaspart yloserylometionyloizoleucylowalilowalilotryptofyloglutamyloarginyloproliloalanyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloglut amyloizoleucyloleucyloglicylotyrozylowaliloleucyloglutamylolizyloarginyloaspartylolizyloglutamyloglicyloizoleucyloarginy lotryptofylotreonyloarginylocysteinylohistydylolizyloarginyloleucyloizoleucyloglicyloglutamyloleucyloarginyloleucyloargi nylowalilotreonyloglicyloleucyloizoleucyloglutamyloasparaginylohistydyloaspartylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylow aliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloleucyloseryloglutamyloproliloseryloproliloproliloseryloalany lotyrozyloglutaminylolizyloalanylocysteinyloaspartyloproliloizoleucylotyrozylolizyloproliloglicyloproliloproliloasparagi nyloasparaginyloprolilolizylowaliloizoleucyloaspartyloizoleucylotreonyloarginyloseryloserylowalilofenyloalanyloleucylose rylotryptofyloserylolizyloproliloizoleucylotyrozyloaspartyloglicyloglicylocysteinyloglutamyloizoleucyloglutaminyloglicyl otyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizylocysteinyloaspartylowaliloasparaginylowaliloglicyloglutamylotryptofylotreonylomet ionylocysteinylotreonyloproliloprolilotreonyloglicyloizoleucyloasparaginylolizylotreonyloasparaginyloizoleucyloglutamylo waliloglutamylolizyloleucyloleucyloglutamylolizylohistydyloglutamylotyrozyloasparaginylofenyloalanyloarginyloizoleucyloc ysteinyloalanyloizoleucyloasparaginylolizyloalanyloglicylowaliloglicyloglutamylohistydyloalanyloaspartylowaliloprolilogl icyloproliloizoleucyloizoleucylowaliloglutamyloglutamylolizyloleucyloglutamyloalanyloproliloaspartyloizoleucyloaspartylo leucyloaspartyloleucyloglutamyloleucyloarginylolizyloizoleucyloizoleucyloasparaginyloizoleucyloarginyloalanyloglicylogli cyloseryloleucyloarginyloleucylofenyloalanylowaliloproliloizoleucylolizyloglicyloarginyloprolilotreonyloproliloglutamylo walilolizylotryptofyloglicylolizylowaliloaspartyloglicyloglutamyloizoleucyloarginyloaspartyloalanyloalanyloizoleucyloiz oleucyloaspartylowalilotreonyloseryloserylofenyloalanylotreonyloseryloleucylowaliloleucyloaspartyloasparaginylowaliloasp araginyloarginylotyrozyloaspartyloseryloglicylolizylotyrozylotreonyloleucylotreonyloleucyloglutamyloasparaginyloserylose ryloglicylotreonylolizyloseryloalanylofenyloalanylowalilotreonylowaliloarginylowaliloleucyloaspartylotreonyloprolilosery loproliloprolilowaliloasparaginyloleucylolizylowalilotreonyloglutamyloizoleucylotreonylolizyloaspartyloserylowaliloseryl oizoleucylotreonylotryptofyloglutamyloproliloproliloleucyloleucyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylolizyloasp araginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloglutamyloalanylotreonyloarginylolizyloserylotyrozyloalanyloalany lowalilowalilotreonyloasparaginylocysteinylohistydylolizyloasparaginyloserylotryptofylolizyloizoleucyloaspartyloglutamin yloleucyloglutaminyloglutamyloglicylocysteinyloserylotyrozylotyrozylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloalanyloglutamylo asparaginyloglutamylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloleucyloproliloalanyloglutaminylotreonyloalanyloaspartyloproliloizol eucylolizylowaliloalanyloglutamylowaliloproliloglutaminyloproliloproliloglicylolizyloizoleucylotreonylowaliloaspartyloas partylowalilotreonyloarginyloasparaginyloserylowaliloseryloleucyloserylotryptofylotreonylolizyloproliloglutamylohistydyl oaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucyloizoleucyloglutaminylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylometionyloglutaminylo alanylolizylohistydyloseryloglutamylolizylotryptofyloseryloglutamylocysteinyloalanyloarginylowalilolizyloseryloleucylogl utaminyloalanylowaliloizoleucylotreonyloasparaginyloleucylotreonyloglutaminyloglicyloglutamyloglutamylotyrozyloleucylofe nyloalanyloarginylowalilowaliloalanylowaliloasparaginyloglutamylolizyloglicyloarginyloseryloaspartyloproliloarginylosery loleucyloalanylowaliloproliloizoleucylowaliloalanylolizyloaspartyloleucylowaliloizoleucyloglutamyloproliloaspartylowalil olizyloproliloalanylofenyloalanyloseryloserylotyrozyloserylowaliloglutaminylowaliloglicyloglutaminyloaspartyloleucyloliz ylometionyloglutamylowaliloproliloizoleucyloseryloglicyloarginyloprolilolizyloprolilotreonyloizoleucylotreonylotryptofyl otreonylolizyloaspartyloglicyloleucyloproliloleucylolizyloglutaminylotreonylotreonyloarginyloizoleucyloasparaginylowalil otreonyloaspartyloseryloleucyloaspartyloleucylotreonylotreonyloleucyloseryloizoleucylolizyloglutamylotreonylohistydyloli zyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloglutaminylotyrozyloglicyloizoleucylotreonylowaliloalanyloasparaginylowalilowalilogli cyloglutaminylolizylotreonyloalanyloseryloizoleucyloglutamyloizoleucylowalilotreonyloleucyloaspartylolizyloproliloaspart yloproliloprolilolizyloglicyloprolilowalilolizylofenyloalanyloaspartyloaspartylowaliloseryloalanyloglutamyloseryloizoleu cylotreonyloleucyloserylotryptofyloasparaginyloproliloproliloleucylotyrozylotreonyloglicyloglicylocysteinyloglutaminyloi zoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutaminylolizyloarginyloaspartylotreonylotreonylotreonylotreonylow alilotryptofyloaspartylowalilowaliloseryloalanylotreonylowaliloalanyloarginylotreonylotreonyloleucylolizylowalilotreonyl olizyloleucylolizylotreonyloglicylotreonyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginyloizoleucylofenyloalanyloalany loglutamyloasparaginyloarginylotyrozyloglicyloglutaminyloserylofenyloalanyloalanyloleucyloglutamyloseryloaspartyloprolil oizoleucylowaliloalanyloglutaminylotyrozyloprolilotyrozylolizyloglutamyloproliloglicyloproliloproliloglicylotreonyloprol ilofenyloalanyloalanylotreonyloalanyloizoleucyloserylolizyloaspartyloserylometionylowaliloizoleucyloglutaminylotryptofyl ohistydyloglutamyloprolilowaliloasparaginyloasparaginyloglicyloglicyloseryloprolilowaliloizoleucyloglicylotyrozylohistyd yloleucyloglutamyloarginylolizyloglutamyloarginyloasparaginyloseryloizoleucyloleucylotryptofylotreonylolizylowaliloaspar aginylolizylotreonyloizoleucyloizoleucylohistydyloaspartylotreonyloglutaminylofenyloalanylolizyloalanyloglutaminyloaspar aginyloleucyloglutamyloglutamyloglicyloizoleucyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilotyrozyloalanyloglu tamyloasparaginyloizoleucylowaliloglicylowaliloglicylolizyloalanyloserylolizyloasparaginyloseryloglutamylocysteinylotyro zylowaliloalanyloarginyloaspartyloprolilocysteinyloaspartyloproliloproliloglicylotreonyloproliloglutamyloproliloizoleucy lometionylowalilolizyloarginyloasparaginyloglutamyloizoleucylotreonyloleucyloglutaminylotryptofylotreonylolizyloprolilow alilotyrozyloaspartyloglicyloglicyloserylometionyloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloargin yloaspartyloleucyloproliloaspartyloglicyloarginylotryptofylometionylolizyloalanyloserylofenyloalanylotreonyloasparaginyl owaliloizoleucyloglutamylotreonyloglutaminylofenyloalanylotreonylowaliloseryloglicyloleucylotreonyloglutamyloaspartylogl utaminyloarginylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloizoleucyloalanylolizyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloala nyloizoleucyloserylolizyloproliloseryloaspartyloserylotreonyloglicyloproliloizoleucylotreonyloalanylolizyloaspartyloglut amylowaliloglutamyloleucyloproliloarginyloizoleucyloserylometionyloaspartyloprolilolizylofenyloalanyloarginyloaspartylot reonyloizoleucylowalilowaliloasparaginyloalanyloglicyloglutamylotreonylofenyloalanyloarginyloleucyloglutamyloalanyloaspa rtylowalilohistydyloglicylolizyloproliloleucyloprolilotreonyloizoleucyloglutamylotryptofyloleucyloarginyloglicyloasparty lolizyloglutamyloizoleucyloglutamyloglutamyloseryloalanyloarginylocysteinyloglutamyloizoleucylolizyloasparaginylotreonyl oaspartylofenyloalanylolizyloalanyloleucyloleucyloizoleucylowalilolizyloaspartyloalanyloizoleucyloarginyloizoleucyloaspa rtyloglicyloglicyloglutaminylotyrozyloizoleucyloleucyloarginyloalanyloseryloasparaginylowaliloalanyloglicyloserylolizylo serylofenyloalanyloprolilowaliloasparaginylowalilolizylowaliloleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloproliloproliloglutam yloglicyloprolilowaliloglutaminylowalilotreonyloglicylowalilotreonyloseryloglutamylolizylocysteinyloseryloleucylotreonyl otryptofyloseryloproliloproliloleucyloglutaminyloaspartyloglicyloglicyloseryloaspartyloizoleucyloserylohistydylotyrozylo walilowaliloglutamylolizyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginyloleucyloalanylotryptofylotreonylowalilowaliloalanyloser yloglutamylowalilowalilotreonyloasparaginyloseryloleucylolizylowalilotreonylolizyloleucyloleucyloglutamyloglicyloasparag inyloglutamylotyrozylowalilofenyloalanyloarginyloizoleucylometionyloalanylowaliloasparaginylolizylotyrozyloglicylowalilo glicyloglutamyloproliloleucyloglutamyloseryloalanyloprolilowaliloleucylometionylolizyloasparaginyloprolilofenyloalanylow aliloleucyloproliloglicyloproliloprolilolizyloseryloleucyloglutamylowalilotreonyloasparaginyloizoleucyloalanylolizyloasp artyloserylometionylotreonylowalilocysteinylotryptofyloasparaginyloarginyloproliloaspartyloseryloaspartyloglicyloglicylo seryloglutamyloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloaspartyloarginyloseryloglicyloi zoleucyloarginylotryptofyloizoleucylolizylocysteinyloasparaginylolizyloarginyloarginyloizoleucylotreonyloaspartyloleucyl oarginyloleucyloarginylowalilotreonyloglicyloleucylotreonyloglutamyloaspartylohistydyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloa lanyloarginylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloalanyloalanyloglicylowaliloglicyloglutamyloproliloseryloproliloala nylotreonylowalilotyrozylotyrozylolizyloalanylocysteinyloaspartyloprolilowalilofenyloalanylolizyloproliloglicyloprolilop rolilotreonyloasparaginyloalanylohistydyloizoleucylowaliloaspartylotreonylotreonylolizyloasparaginyloseryloizoleucylotre onyloleucyloalanylotryptofyloglicylolizyloproliloizoleucylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucyloleucy loglicylotyrozylowalilowaliloglutamyloizoleucylocysteinylolizyloalanyloaspartyloglutamyloglutamyloglutamylotryptofyloglu taminyloizoleucylowalilotreonyloproliloglutaminylotreonyloglicyloleucyloarginylowalilotreonyloarginylofenyloalanylogluta myloizoleucyloserylolizyloleucylotreonyloglutamylohistydyloglutaminyloglutamylotyrozylolizyloizoleucyloarginylowalilocys teinyloalanyloleucyloasparaginylolizylowaliloglicyloleucyloglicyloglutamyloalanylotreonyloserylowaliloproliloglicylotreo nylowalilolizyloproliloglutamyloaspartylolizyloleucyloglutamyloalanyloproliloglutamyloleucyloaspartyloleucyloaspartylose ryloglutamyloleucyloarginylolizyloglicyloizoleucylowalilowaliloarginyloalanyloglicyloglicyloseryloalanyloarginyloizoleuc ylohistydyloizoleucyloprolilofenyloalanylolizyloglicyloarginyloprolilometionyloproliloglutamyloizoleucylotreonylotryptof yloseryloarginyloglutamyloglutamyloglicyloglutamylofenyloalanylotreonyloaspartylolizylowaliloglutaminyloizoleucyloglutam ylolizyloglicylowaliloasparaginylotyrozylotreonyloglutaminyloleucyloseryloizoleucyloaspartyloasparaginylocysteinyloaspar tyloarginyloasparaginyloaspartyloalanyloglicylolizylotyrozyloizoleucyloleucylolizyloleucyloglutamyloasparaginyloserylose ryloglicyloserylolizyloseryloalanylofenyloalanylowalilotreonylowalilolizylowaliloleucyloaspartylotreonyloproliloglicylop roliloproliloglutaminyloasparaginyloleucyloalanylowalilolizyloglutamylowaliloarginylolizyloaspartyloseryloalanylofenyloa lanyloleucylowalilotryptofyloglutamyloproliloproliloizoleucyloizoleucyloaspartyloglicyloglicyloalanylolizylowalilolizylo asparaginylotyrozylowaliloizoleucyloaspartylolizyloarginyloglutamyloserylotreonyloarginylolizyloalanylotyrozyloalanyloas paraginylowaliloseryloserylolizylocysteinyloserylolizylotreonyloserylofenyloalanylolizylowaliloglutamyloasparaginyloleuc ylotreonyloglutamyloglicyloalanyloizoleucylotyrozylotyrozylofenyloalanyloarginylowalilometionyloalanyloglutamyloasparagi nyloglutamylofenyloalanyloglicylowaliloglicylowaliloprolilowaliloglutamylotreonylowaliloaspartyloalanylowalilolizyloalan yloalanyloglutamyloproliloproliloseryloproliloproliloglicylolizylowalilotreonyloleucylotreonyloaspartylowaliloseryloglut aminylotreonyloseryloalanyloseryloleucylometionylotryptofyloglutamylolizyloproliloglutamylohistydyloaspartyloglicyloglic yloseryloarginylowaliloleucyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamylometionyloglutaminyloprolilolizyloglicylotreonyloglutam ylolizylotryptofyloseryloizoleucylowaliloalanyloglutamyloserylolizylowalilocysteinyloasparaginyloalanylowalilowalilotreo nyloglicyloleucyloseryloseryloglicyloglutaminyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowalilolizyloalanylotyro zyloasparaginyloglutamylolizyloglicylolizyloseryloaspartyloproliloarginylowaliloleucyloglicylowaliloprolilowaliloizoleuc yloalanylolizyloaspartyloleucylotreonyloizoleucyloglutaminyloproliloseryloleucylolizyloleucyloprolilofenyloalanyloaspara ginylotreonylotyrozyloseryloizoleucyloglutaminyloalanyloglicyloglutamyloaspartyloleucylolizyloizoleucyloglutamyloizoleuc yloprolilowaliloizoleucyloglicyloarginyloproliloarginyloproliloasparaginyloizoleucyloserylotryptofylowalilolizyloasparty loglicyloglutamyloproliloleucylolizyloglutaminylotreonylotreonyloarginylowaliloasparaginylowaliloglutamyloglutamylotreon yloalanylotreonyloserylotreonylowaliloleucylohistydyloizoleucylolizyloglutamyloglicyloasparaginylolizyloaspartyloasparty lofenyloalanyloglicylolizylotyrozylotreonylowalilotreonyloalanylotreonyloasparaginyloseryloalanyloglicylotreonyloalanylo treonyloglutamyloasparaginyloleucyloserylowaliloizoleucylowaliloleucyloglutamylolizyloproliloglicyloproliloprolilowalilo glicyloprolilowaliloarginylofenyloalanyloaspartyloglutamylowaliloseryloalanyloaspartylofenyloalanylowalilowaliloizoleucy loserylotryptofyloglutamyloproliloproliloalanylotyrozylotreonyloglicyloglicylocysteinyloglutaminyloizoleucyloseryloaspar aginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloaspartylotreonylotreonylotreonylotreonylotreonylotryptofylohistydy lometionylowaliloseryloalanylotreonylowaliloalanyloarginylotreonylotreonyloizoleucylolizyloizoleucylotreonylolizyloleucy lolizylotreonyloglicylotreonyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginyloizoleucylofenyloalanyloalanyloglutamyloa sparaginyloarginylotyrozyloglicylolizyloseryloalanyloproliloleucyloaspartyloserylolizyloalanylowaliloizoleucylowaliloglu taminylotyrozyloprolilofenyloalanylolizyloglutamyloproliloglicyloproliloproliloglicylotreonyloprolilofenyloalanylowalilo treonyloseryloizoleucyloserylolizyloaspartyloglutaminylometionyloleucylowaliloglutaminylotryptofylohistydyloglutamylopro lilowaliloasparaginyloaspartyloglicyloglicylotreonylolizyloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozylohistydyloleucyloglutamylog lutaminylolizyloglutamylolizyloasparaginyloseryloizoleucyloleucylotryptofylowalilolizyloleucyloasparaginylolizylotreonyl oproliloizoleucyloglutaminyloaspartylotreonylolizylofenyloalanylolizylotreonylotreonyloglicyloleucyloaspartyloglutamylog licyloleucyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanylolizylowaliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloizoleucylowaliloglicyl oizoleucyloglicylolizyloproliloserylolizylowaliloseryloglutamylocysteinylofenyloalanylowaliloalanyloarginyloaspartylopro lilocysteinyloaspartyloproliloproliloglicyloarginyloproliloglutamyloalanyloizoleucylowaliloizoleucylotreonyloarginyloasp araginyloasparaginylowalilotreonyloleucylolizylotryptofylolizylolizyloproliloalanylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryl olizyloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizylolizyloaspartyloleucyloproliloaspartyloglicyloargi nylotryptofylometionylolizyloalanyloserylofenyloalanylotreonyloasparaginylowaliloleucyloglutamylotreonyloglutamylofenylo alanylotreonylowaliloseryloglicyloleucylowaliloglutamyloaspartyloglutaminyloarginylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginy lowaliloizoleucyloalanyloarginyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloasparaginylofenyloalanyloseryloglutamyloproliloseryloa spartyloseryloseryloglicyloalanyloizoleucylotreonyloalanyloarginyloaspartyloglutamyloizoleucyloaspartyloalanyloproliloas paraginyloalanyloseryloleucyloaspartyloprolilolizylotyrozylolizyloaspartylowaliloizoleucylowalilowalilohistydyloalanylog licyloglutamylotreonylofenyloalanylowaliloleucyloglutamyloalanyloaspartyloizoleucyloarginyloglicylolizyloproliloizoleucy loproliloaspartylowalilowalilotryptofyloserylolizyloaspartyloglicylolizyloglutamyloleucyloglutamyloglutamylotreonyloalan yloalanyloarginylometionyloglutamyloizoleucylolizyloserylotreonyloizoleucyloglutaminylolizylotreonylotreonyloleucylowali lowalilolizyloaspartylocysteinyloizoleucyloarginylotreonyloaspartyloglicyloglicyloglutaminylotyrozyloizoleucyloleucyloli zyloleucyloseryloasparaginylowaliloglicyloglicylotreonylolizyloseryloizoleucyloproliloizoleucylotreonylowalilolizylowali loleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloseryloproliloglutamyloglicyloproliloleucylolizylowalilotreonyloglicylowalilotreo nyloalanyloglutamylolizylocysteinylotyrozyloleucyloalanylotryptofyloasparaginyloproliloproliloleucyloglutaminyloaspartyl oglicyloglicyloalanyloasparaginyloizoleucyloserylohistydylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamylolizyloarginyloglutamylot reonyloseryloarginyloleucyloserylotryptofylotreonyloglutaminylowaliloserylotreonyloglutamylowaliloglutaminyloalanyloleuc yloasparaginylotyrozylolizylowalilotreonylolizyloleucyloleucyloproliloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloizoleucylofeny loalanyloarginylowalilometionyloalanylowaliloasparaginylolizylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloproliloleucylogl utamyloseryloglicyloprolilowalilotreonyloalanylocysteinyloasparaginyloprolilotyrozylolizyloproliloproliloglicyloprolilop roliloserylotreonyloproliloglutamylowaliloseryloalanyloizoleucylotreonylolizyloaspartyloserylometionylowalilowalilotreon ylotryptofyloalanyloarginyloprolilowaliloaspartyloaspartyloglicyloglicylotreonyloglutamyloizoleucyloglutamyloglicylotyro zyloizoleucyloleucyloglutamylolizyloarginyloaspartylolizyloglutamyloglicylowaliloarginylotryptofylotreonylolizylocystein yloasparaginylolizylolizylotreonyloleucylotreonyloaspartyloleucyloarginyloleucyloarginylowalilotreonyloglicyloleucylotre onyloglutamyloglicylohistydyloserylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloalanyloalanyloglutamyloasparaginyloalany loalanyloglicylowaliloglicyloglutamyloproliloseryloglutamyloproliloserylowalilofenyloalanylotyrozyloarginyloalanylocyste inyloaspartyloalanyloleucylotyrozyloproliloproliloglicyloproliloproliloseryloasparaginyloprolilolizylowalilotreonyloaspa rtylotreonyloseryloarginyloseryloserylowaliloseryloleucyloalanylotryptofyloserylolizyloproliloizoleucylotyrozyloaspartyl oglicyloglicyloalanyloprolilowalilolizyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamylowalilolizyloglutamyloalanyloalanyloalanyloa spartyloglutamylotryptofylotreonylotreonylocysteinylotreonyloproliloprolilotreonyloglicyloleucyloglutaminyloglicylolizyl oglutaminylofenyloalanylotreonylowalilotreonylolizyloleucylolizyloglutamyloasparaginylotreonyloglutamylotyrozyloasparagi nylofenyloalanyloarginyloizoleucylocysteinyloalanyloizoleucyloasparaginyloseryloglutamyloglicylowaliloglicyloglutamylopr oliloalanylotreonyloleucyloproliloglicyloserylowalilowaliloalanyloglutaminyloglutamyloarginyloizoleucyloglutamyloprolilo proliloglutamyloizoleucyloglutamyloleucyloaspartyloalanyloaspartyloleucyloarginylolizylowalilowalilowaliloleucyloarginyl oalanyloseryloalanylotreonyloleucyloarginyloleucylofenyloalanylowalilotreonyloizoleucylolizyloglicyloarginyloproliloglut amyloproliloglutamylowalilolizylotryptofyloglutamylolizyloalanyloglutamyloglicyloizoleucyloleucylotreonyloaspartyloargin yloalanyloglutaminyloizoleucyloglutamylowalilotreonyloseryloserylofenyloalanylotreonylometionyloleucylowaliloizoleucyloa spartyloasparaginylowalilotreonyloarginylofenyloalanyloaspartyloseryloglicyloarginylotyrozyloasparaginyloleucylotreonylo leucyloglutamyloasparaginyloasparaginyloseryloglicyloserylolizylotreonyloalanylofenyloalanylowaliloasparaginylowaliloarg inylowaliloleucyloaspartyloseryloproliloseryloalanyloprolilowaliloasparaginyloleucylotreonyloizoleucyloarginyloglutamylo walilolizylolizyloaspartyloserylowalilotreonyloleucyloserylotryptofyloglutamyloproliloproliloleucyloizoleucyloaspartylog licyloglicyloalanylolizyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloglutamylotreonylo treonyloarginylolizyloalanylotyrozyloalanylotreonyloizoleucylotreonyloasparaginyloasparaginylocysteinylotreonylolizylotr eonylotreonylofenyloalanyloarginyloizoleucyloglutamyloasparaginyloleucyloglutaminyloglutamyloglicylocysteinyloserylotyro zylotyrozylofenyloalanyloarginylowaliloleucyloalanyloseryloasparaginyloglutamylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloleucylop roliloalanyloglutamylotreonylotreonyloglutamyloprolilowalilolizylowaliloseryloglutamyloproliloproliloleucyloproliloproli loglicyloarginylowalilotreonyloleucylowaliloaspartylowalilotreonyloarginyloasparaginylotreonyloalanylotreonyloizoleucylo lizylotryptofyloglutamylolizyloproliloglutamyloseryloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloglicylotyrozyl owalilowaliloglutamylometionyloglutaminylotreonylolizyloglicyloseryloglutamylolizylotryptofyloserylotreonylocysteinylotr eonyloglutaminylowalilolizylotreonyloleucyloglutamyloalanylotreonyloizoleucyloseryloglicyloleucylotreonyloalanyloglicylo glutamyloglutamylotyrozylowalilofenyloalanyloarginylowaliloalanyloalanylowaliloasparaginyloglutamylolizyloglicyloarginyl oseryloaspartyloproliloarginyloglutaminyloleucyloglicylowaliloprolilowaliloizoleucyloalanyloarginyloaspartyloizoleucylog lutamyloizoleucylolizyloproliloserylowaliloglutamyloleucyloprolilofenyloalanylohistydylotreonylofenyloalanyloasparaginyl owalilolizyloalanyloarginyloglutamyloglutaminyloleucylolizyloizoleucyloaspartylowaliloprolilofenyloalanylolizyloglicyloa rginyloproliloglutaminyloalanylotreonylowaliloasparaginylotryptofyloarginylolizyloaspartyloglicyloglutaminylotreonyloleu cylolizyloglutamylotreonylotreonyloarginylowaliloasparaginylowaliloseryloseryloserylolizylotreonylowalilotreonyloserylol eucyloseryloizoleucylolizyloglutamyloalanyloserylolizyloglutamyloaspartylowaliloglicylotreonylotyrozyloglutamyloleucyloc ysteinylowaliloseryloasparaginyloseryloalanyloglicyloseryloizoleucylotreonylowaliloproliloizoleucylotreonyloizoleucyloiz oleucylowaliloleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloproliloproliloglicyloproliloizoleucyloarginyloizoleucyloaspartyloglu tamylowaliloserylocysteinyloaspartyloseryloizoleucylotreonyloizoleucyloserylotryptofyloasparaginyloproliloproliloglutamy lotyrozyloaspartyloglicyloglicylocysteinyloglutaminyloizoleucyloseryloasparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyl olizyloglutamylotreonylotreonyloserylotreonylotreonylotryptofylohistydyloizoleucylowaliloseryloglutaminyloalanylowaliloa lanyloarginylotreonyloseryloizoleucylolizyloizoleucylowaliloarginyloleucylotreonylotreonyloglicyloseryloglutamylotyrozyl oglutaminylofenyloalanyloarginylowalilocysteinyloalanyloglutamyloasparaginyloarginylotyrozyloglicylolizyloseryloseryloty rozyloseryloglutamyloseryloseryloalanylowalilowaliloalanyloglutamylotyrozyloprolilofenyloalanyloseryloproliloproliloglic yloproliloproliloglicylotreonyloprolilolizylowalilowalilohistydyloalanylotreonylolizyloserylotreonylometionyloleucylowal ilotreonylotryptofyloglutaminylowaliloprolilowaliloasparaginyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginylowaliloizoleucyloglic ylotyrozylohistydyloleucyloglutamylotyrozylolizyloglutamyloarginyloseryloseryloizoleucyloleucylotryptofyloserylolizyloal anyloasparaginylolizyloizoleucyloleucyloizoleucyloalanyloaspartylotreonyloglutaminylowalilolizylowaliloseryloglicyloleuc yloaspartyloglutamyloglicyloleucylometionylotyrozyloglutamylotyrozyloarginylowalilotyrozyloalanyloglutamyloasparaginyloi zoleucyloalanyloglicyloizoleucyloglicylolizylocysteinyloserylolizyloserylocysteinyloglutamyloprolilowaliloproliloalanylo arginyloaspartyloprolilocysteinyloaspartyloproliloproliloglicyloglutaminyloproliloglutamylowalilotreonyloasparaginyloizo leucylotreonyloarginylolizyloserylowaliloseryloleucylolizylotryptofyloserylolizyloprolilohistydylotyrozyloaspartyloglicy loglicyloalanylolizyloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloizoleucylowaliloglutamyloarginyloarginyloglutamyloleucyloproliloa spartyloglicyloarginylotryptofyloleucylolizylocysteinyloasparaginylotyrozylotreonyloasparaginyloizoleucyloglutaminyloglu tamylotreonylotyrozylofenyloalanyloglutamylowalilotreonyloglutamyloleucylotreonyloglutamyloaspartyloglutaminyloarginylot yrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilofenyloalanyloalanyloarginyloasparaginyloalanyloalanyloaspartyloserylowalilose ryloglutamyloproliloseryloglutamyloserylotreonyloglicyloproliloizoleucyloizoleucylowalilolizyloaspartyloaspartylowalilog lutamyloproliloproliloarginylowalilometionylometionyloaspartylowalilolizylofenyloalanyloarginyloaspartylowaliloizoleucyl owalilowalilolizyloalanyloglicyloglutamylowaliloleucylolizyloizoleucyloasparaginyloalanyloaspartyloizoleucyloalanyloglic yloarginyloproliloleucyloprolilowaliloizoleucyloserylotryptofyloalanylolizyloaspartyloglicyloizoleucyloglutamyloizoleucy loglutamyloglutamyloarginyloalanyloarginylotreonyloglutamyloizoleucyloizoleucyloserylotreonyloaspartyloasparaginylohisty dylotreonyloleucyloleucylotreonylowalilolizyloaspartylocysteinyloizoleucyloarginyloarginyloaspartylotreonyloglicylogluta minylotyrozylowaliloleucylotreonyloleucylolizyloasparaginylowaliloalanyloglicylotreonyloarginyloserylowaliloalanylowalil oasparaginylocysteinylolizylowaliloleucyloaspartylolizyloproliloglicyloproliloproliloalanyloglicyloproliloleucyloglutamy loizoleucyloasparaginyloglicyloleucylotreonyloalanyloglutamylolizylocysteinyloseryloleucyloserylotryptofyloglicyloarginy loproliloglutaminyloglutamyloaspartyloglicyloglicyloalanyloaspartyloizoleucyloaspartylotyrozylotyrozylohistydyloarginylo lizylolizyloarginyloglutamylotreonyloserylohistydyloleucyloalanylotryptofylotreonyloizoleucylocysteinyloglutamyloglicylo glutamyloleucyloglutaminylometionylotreonyloserylocysteinylolizylowalilotreonylolizyloleucyloleucylolizyloglicyloasparag inyloglutamylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloglicylowaliloasparaginylolizylotyrozyloglicylowalilog licyloglutamyloproliloleucyloglutamyloserylowaliloalanyloizoleucylolizyloalanyloleucyloaspartyloprolilofenyloalanylotreo nylowaliloproliloseryloproliloprolilotreonyloseryloleucyloglutamyloizoleucylotreonyloserylowalilotreonylolizyloglutamylo serylometionylotreonyloleucylocysteinylotryptofyloseryloarginyloproliloglutamyloseryloaspartyloglicyloglicyloserylogluta myloizoleucyloseryloglicylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamyloarginyloarginyloglutamylolizyloasparaginyloseryloleucylo arginylotryptofylowaliloarginylowaliloasparaginylolizylolizyloprolilowalilotyrozyloaspartyloleucyloarginylowalilolizylos erylotreonyloglicyloleucyloarginyloglutamyloglicylocysteinyloglutamylotyrozyloglutamylotyrozyloarginylowalilotyrozyloala nyloglutamyloasparaginyloalanyloalanyloglicyloleucyloseryloleucyloproliloseryloglutamylotreonyloseryloproliloleucyloizol eucyloarginyloalanyloglutamyloaspartyloprolilowalilofenyloalanyloleucyloproliloseryloproliloproliloserylolizyloproliloli zyloizoleucylowaliloaspartyloseryloglicylolizylotreonylotreonyloizoleucylotreonyloizoleucyloalanylotryptofylowalilolizyl oproliloleucylofenyloalanyloaspartyloglicyloglicyloalanyloproliloizoleucylotreonyloglicylotyrozylotreonylowaliloglutamyl otyrozylolizylolizyloseryloaspartyloaspartylotreonyloaspartylotryptofylolizylotreonyloseryloizoleucyloglutaminyloserylol eucyloarginyloglicylotreonyloglutamylotyrozylotreonyloizoleucyloseryloglicyloleucylotreonylotreonyloglicyloalanyloglutam ylotyrozylowalilofenyloalanyloarginylowalilolizyloserylowaliloasparaginylolizylowaliloglicyloalanyloseryloaspartyloproli loseryloaspartyloseryloseryloaspartyloproliloglutaminyloizoleucyloalanylolizyloglutamyloarginyloglutamyloglutamyloglutam yloproliloleucylofenyloalanyloaspartyloizoleucyloaspartyloseryloglutamylometionyloarginylolizylotreonyloleucyloizoleucyl owalilolizyloalanyloglicyloalanyloserylofenyloalanylotreonylometionylotreonylowaliloprolilofenyloalanyloarginyloglicyloa rginyloprolilowaliloproliloasparaginylowaliloleucylotryptofyloserylolizyloproliloaspartylotreonyloaspartyloleucyloarginy lotreonyloarginyloalanylotyrozylowaliloaspartylotreonylotreonyloaspartyloseryloarginylotreonyloseryloleucylotreonyloizol eucyloglutamyloasparaginyloalanyloasparaginyloarginyloasparaginyloaspartyloseryloglicylolizylotyrozylotreonyloleucylotre onyloizoleucyloglutaminyloasparaginylowaliloleucyloseryloalanyloalanyloseryloleucylotreonyloleucylowalilowalilolizylowal iloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloproliloprolilotreonyloasparaginyloizoleucylotreonylowaliloglutaminyloaspartylow alilotreonylolizyloglutamyloseryloalanylowaliloleucyloserylotryptofyloaspartylowaliloproliloglutamyloasparaginyloasparty loglicyloglicyloalanyloprolilowalilolizyloasparaginylotyrozylohistydyloizoleucyloglutamylolizyloarginyloglutamyloalanylo serylolizylolizyloalanylotryptofylowaliloserylowalilotreonyloasparaginyloasparaginylocysteinyloasparaginyloarginyloleucy loserylotyrozylolizylowalilotreonyloasparaginyloleucyloglutaminyloglutamyloglicyloalanyloizoleucylotyrozylotyrozylofenyl oalanyloarginylowaliloseryloglicyloglutamyloasparaginyloglutamylofenyloalanyloglicylowaliloglicyloizoleucyloproliloalany loglutamylotreonylolizyloglutamyloglicylowalilolizyloizoleucylotreonyloglutamylolizyloproliloseryloproliloproliloglutamy lolizyloleucyloglicylowalilotreonyloseryloizoleucyloserylolizyloaspartyloserylowaliloseryloleucylotreonylotryptofyloleuc ylolizyloproliloglutamylohistydyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginyloizoleucylowalilohistydylotyrozylowalilowaliloglut amyloalanyloleucyloglutamylolizyloglicyloglutaminylolizyloasparaginylotryptofylowalilolizylocysteinyloalanylowaliloalany lolizyloserylotreonylohistydylohistydylowalilowaliloseryloglicyloleucyloarginyloglutamyloasparaginyloseryloglutamylotyro zylofenyloalanylofenyloalanyloarginylowalilofenyloalanyloalanyloglutamyloasparaginyloglutaminyloalanyloglicyloleucyloser yloaspartyloproliloarginyloglutamyloleucyloleucyloleucyloprolilowaliloleucyloizoleucylolizyloglutamyloglutaminyloleucylo glutamyloproliloproliloglutamyloizoleucyloaspartylometionylolizyloasparaginylofenyloalanyloproliloserylohistydylotreonyl owalilotyrozylowaliloarginyloalanyloglicyloseryloasparaginyloleucylolizylowaliloaspartyloizoleucyloproliloizoleucylosery loglicylolizyloproliloleucyloprolilolizylowalilotreonyloleucyloseryloarginyloaspartyloglicylowaliloproliloleucylolizyloa lanylotreonylometionyloarginylofenyloalanyloasparaginylotreonyloglutamyloizoleucylotreonyloalanyloglutamyloasparaginylol eucylotreonyloizoleucyloasparaginyloleucylolizyloglutamyloserylowalilotreonyloalanyloaspartyloalanyloglicyloarginylotyro zyloglutamyloizoleucylotreonyloalanyloalanyloasparaginyloseryloseryloglicylotreonylotreonylolizyloalanylofenyloalanyloiz oleucyloasparaginyloizoleucylowalilowaliloleucyloaspartyloarginyloproliloglicyloproliloprolilotreonyloglicyloprolilowali lowaliloizoleucyloseryloaspartyloizoleucylotreonyloglutamyloglutamyloserylowalilotreonyloleucylolizylotryptofyloglutamyl oproliloprolilolizylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutaminylowalilotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucyloleucylo leucylolizyloarginyloglutamylotreonyloserylotreonyloalanylowalilotryptofylotreonyloglutamylowaliloseryloalanylotreonylow aliloalanyloarginylotreonylometionylometionylolizylowalilometionylolizyloleucylotreonylotreonyloglicyloglutamyloglutamyl otyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginyloizoleucylolizyloalanyloglutamyloasparaginyloarginylofenyloalanyloglicyloizoleuc yloseryloaspartylohistydyloizoleucyloaspartyloseryloalanylocysteinylowalilotreonylowalilolizyloleucyloprolilotyrozylotre onylotreonyloproliloglicyloproliloproliloserylotreonyloprolilotryptofylowalilotreonyloasparaginylowalilotreonyloarginylo glutamyloseryloizoleucylotreonylowaliloglicylotryptofylohistydyloglutamyloprolilowaliloseryloasparaginyloglicyloglicylos eryloalanylowalilowaliloglicylotyrozylohistydyloleucyloglutamylometionylolizyloaspartyloarginyloasparaginyloseryloizoleu cyloleucylotryptofyloglutaminylolizyloalanyloasparaginylolizyloleucylowaliloizoleucyloarginylotreonylotreonylohistydylof enyloalanylolizylowalilotreonylotreonyloizoleucyloseryloalanyloglicyloleucyloizoleucylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarg inylowalilotyrozyloalanyloglutamyloasparaginyloalanyloalanyloglicylowaliloglicylolizyloproliloserylohistydyloprolilosery loglutamyloprolilowaliloleucyloalanyloizoleucyloaspartyloalanylocysteinyloglutamyloproliloproliloarginyloasparaginylowal iloarginyloizoleucylotreonyloaspartyloizoleucyloserylolizyloasparaginyloserylowaliloseryloleucyloserylotryptofyloglutami nyloglutaminyloproliloalanylofenyloalanyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloglicylotyrozyloizoleucylo waliloglutamyloarginyloarginyloaspartyloleucyloproliloaspartyloglicyloarginylotryptofylotreonylolizyloalanyloserylofenyl oalanylotreonyloasparaginylowalilotreonyloglutamylotreonyloglutaminylofenyloalanylotreonyloizoleucyloseryloglicyloleucyl otreonyloglutaminyloasparaginyloseryloglutaminylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilofenyloalanyloalanyloarginyl oasparaginyloalanylowaliloglicyloseryloizoleucyloseryloasparaginyloproliloseryloglutamylowalilowaliloglicyloproliloizole ucylotreonylocysteinyloizoleucyloaspartyloserylotyrozyloglicyloglicyloprolilowaliloizoleucyloaspartyloleucyloproliloleuc yloglutamylotyrozylotreonyloglutamylowalilowalilolizylotyrozyloarginyloalanyloglicylotreonyloserylowalilolizyloleucyloar ginyloalanyloglicyloizoleucyloseryloglicylolizyloproliloalanyloprolilotreonyloizoleucyloglutamylotryptofylotyrozylolizyl oaspartyloaspartylolizyloglutamyloleucyloglutaminylotreonyloasparaginyloalanyloleucylowalilocysteinylowaliloglutamyloasp araginylotreonylotreonyloaspartyloleucyloalanyloseryloizoleucyloleucyloizoleucylolizyloaspartyloalanyloaspartyloarginylo leucyloasparaginyloseryloglicylocysteinylotyrozyloglutamyloleucylolizyloleucyloarginyloasparaginyloalanylometionyloalany loseryloalanyloseryloalanylotreonyloizoleucyloarginylowaliloglutaminyloizoleucyloleucyloaspartylolizyloproliloglicylopro liloproliloglicyloglicyloproliloizoleucyloglutamylofenyloalanylolizylotreonylowalilotreonyloalanyloglutamylolizyloizoleu cylotreonyloleucyloleucylotryptofyloarginyloproliloproliloalanyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloalanylolizyloizoleucylo treonylohistydylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginylowalilowalilotryptofyloser ylometionylowaliloseryloglutamylohistydyloleucyloglutamyloglutamylocysteinyloizoleucyloizoleucylotreonylotreonylotreonyl olizyloizoleucyloizoleucylolizyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyl owaliloasparaginylolizylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloproliloleucyloglutamyloseryloaspartyloserylowalilowali loalanylolizyloasparaginyloalanylofenyloalanylowalilotreonyloproliloglicyloproliloproliloglicyloizoleucyloproliloglutamy lowalilotreonylolizyloizoleucylotreonylolizyloasparaginyloserylometionylotreonylowalilowalilotryptofyloseryloarginylopro liloizoleucyloalanyloaspartyloglicyloglicyloseryloaspartyloizoleucyloseryloglicylotyrozylofenyloalanyloleucyloglutamylol izyloarginyloaspartylolizylolizyloseryloleucyloglicylotryptofylofenyloalanylolizylowaliloleucylolizyloglutamylotreonylo izoleucyloarginyloaspartylotreonyloarginyloglutaminylolizylowalilotreonyloglicyloleucylotreonyloglutamyloasparaginyloser yloaspartylotyrozyloglutaminylotyrozyloarginylowalilocysteinyloalanylowaliloasparaginyloalanyloalanyloglicyloglutaminylo glicyloprolilofenyloalanyloseryloglutamyloproliloseryloglutamylofenyloalanylotyrozylolizyloalanyloalanyloaspartyloprolil oizoleucyloaspartyloproliloproliloglicyloproliloproliloalanylolizyloizoleucyloarginyloizoleucyloalanyloaspartyloserylotr eonylolizyloseryloseryloizoleucylotreonyloleucyloglicylotryptofyloserylolizyloprolilowalilotyrozyloaspartyloglicyloglicy loseryloalanylowalilotreonyloglicylotyrozylowalilowaliloglutamyloizoleucyloarginyloglutaminyloglicyloglutamyloglutamylog lutamyloglutamylotryptofylotreonylotreonylowaliloserylotreonylolizyloglicyloglutamylowaliloarginylotreonylotreonylogluta mylotyrozylowalilowaliloseryloasparaginyloleucylolizyloproliloglicylowaliloasparaginylotyrozylotyrozylofenyloalanyloargi nylowaliloseryloalanylowaliloasparaginylocysteinyloalanyloglicyloglutaminyloglicyloglutamyloproliloizoleucyloglutamylome tionyloasparaginyloglutamyloprolilowaliloglutaminyloalanylolizyloaspartyloizoleucyloleucyloglutamyloalanyloproliloglutam yloizoleucyloaspartyloleucyloaspartylowaliloalanyloleucyloarginylotreonyloserylowaliloizoleucyloalanylolizyloalanyloglic yloglutamyloaspartylowaliloglutaminylowaliloleucyloizoleucyloprolilofenyloalanylolizyloglicyloarginyloproliloproliloprol ilotreonylowalilotreonylotryptofyloarginylolizyloaspartyloglutamylolizyloasparaginyloleucyloglicyloseryloaspartyloalanyl oarginylotyrozyloseryloizoleucyloglutamyloasparaginylotreonyloaspartyloseryloseryloseryloleucyloleucylotreonyloizoleucyl oproliloglutaminylowalilotreonyloarginyloasparaginyloaspartylotreonyloglicylolizylotyrozyloizoleucyloleucylotreonyloizol eucyloglutamyloasparaginyloglicylowaliloglicyloglutamyloprolilolizyloseryloserylotreonylowaliloserylowalilolizylowalilol eucyloaspartylotreonyloproliloalanyloalanylocysteinyloglutaminylolizyloleucyloglutaminylowalilolizylohistydylowalilosery loarginyloglicylotreonylowalilotreonyloleucyloleucylotryptofyloaspartyloproliloproliloleucyloizoleucyloaspartyloglicylog licyloseryloproliloizoleucyloizoleucyloasparaginylotyrozylowaliloizoleucyloglutamylolizyloarginyloaspartyloalanylotreony lolizyloarginylotreonylotryptofyloserylowalilowaliloserylohistydylolizylocysteinyloseryloserylotreonyloserylofenyloalany lolizyloleucyloizoleucyloaspartyloleucyloseryloglutamylolizylotreonyloprolilofenyloalanylofenyloalanylofenyloalanyloargi nylowaliloleucyloalanyloglutamyloasparaginyloglutamyloizoleucyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloprolilocysteinyloglutam ylotreonylotreonyloglutamyloprolilowalilolizyloalanyloalanyloglutamylowaliloproliloalanyloproliloizoleucyloarginyloaspar tyloleucyloserylometionylolizyloaspartyloserylotreonylolizylotreonyloserylowaliloizoleucyloleucyloserylotryptofylotreony lolizyloproliloaspartylofenyloalanyloaspartyloglicyloglicyloserylowaliloizoleucylotreonyloglutamylotyrozylowalilowalilog lutamyloarginylolizyloglicylolizyloglicyloglutamyloglutaminylotreonylotryptofyloserylohistydyloalanyloglicyloizoleucylos erylolizylotreonylocysteinyloglutamyloizoleucyloglutamylowaliloseryloglutaminyloleucylolizyloglutamyloglutaminyloserylow aliloleucyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilofenyloalanyloalanylolizyloasparaginyloglutamylolizyloglicyloleucyloseryl oaspartyloprolilowalilotreonyloizoleucyloglicyloproliloizoleucylotreonylowalilolizyloglutamyloleucyloizoleucyloizoleucyl otreonyloproliloglutamylowaliloaspartyloleucyloseryloaspartyloizoleucyloproliloglicyloalanyloglutaminylowalilotreonylowa liloarginyloizoleucyloglicylohistydyloasparaginylowalilohistydyloleucyloglutamyloleucyloprolilotyrozylolizyloglicylolizy loprolilolizyloproliloseryloizoleucyloserylotryptofyloleucylolizyloaspartyloglicyloleucyloproliloleucylolizyloglutamylos eryloglutamylofenyloalanylowaliloarginylofenyloalanyloserylolizylotreonyloglutamyloasparaginylolizyloizoleucylotreonylol eucyloseryloizoleucylolizyloasparaginyloalanylolizylolizyloglutamylohistydyloglicyloglicylolizylotyrozylotreonylowaliloi zoleucyloleucyloaspartyloasparaginyloalanylowalilocysteinyloarginyloizoleucyloalanylowaliloproliloizoleucylotreonylowali loizoleucylotreonyloleucyloglicyloproliloproliloserylolizyloprolilolizyloglicyloproliloizoleucyloarginylofenyloalanyloas partyloglutamyloizoleucylolizyloalanyloaspartyloserylowaliloizoleucyloleucyloserylotryptofyloaspartylowaliloprolilogluta myloaspartyloasparaginyloglicyloglicyloglicyloglutamyloizoleucylotreonylocysteinylotyrozyloseryloizoleucyloglutamylolizy loarginyloglutamylotreonyloseryloglutaminylotreonyloasparaginylotryptofylolizylometionylowalilocysteinyloseryloserylowal iloalanyloarginylotreonylotreonylofenyloalanylolizylowaliloproliloasparaginyloleucylowalilolizyloaspartyloalanyloglutamy lotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanyloglutamyloasparaginyloarginylotyrozyloglicylowaliloserylog lutaminyloproliloleucylowaliloseryloseryloizoleucyloizoleucylowaliloalanylolizylohistydyloglutaminylofenyloalanyloarginy loizoleucyloproliloglicyloproliloproliloglicylolizyloprolilowaliloizoleucylotyrozyloasparaginylowalilotreonyloseryloaspa rtyloglicylometionyloseryloleucylotreonylotryptofyloaspartyloalanyloprolilowalilotyrozyloaspartyloglicyloglicyloserylogl utamylowalilotreonyloglicylofenyloalanylohistydylowaliloglutamylolizylolizyloglutamyloarginyloasparaginyloseryloizoleucy loleucylotryptofyloglutaminylolizylowaliloasparaginylotreonyloseryloproliloizoleucyloseryloglicyloarginyloglutamylotyroz yloarginyloalanylotreonyloglicyloleucylowaliloglutamyloglicyloleucyloaspartylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowa lilotyrozyloalanyloglutamyloasparaginyloseryloalanyloglicyloleucyloseryloseryloproliloseryloaspartyloproliloserylolizylo fenyloalanylotreonyloleucyloalanylowaliloseryloprolilowaliloaspartyloproliloproliloglicylotreonyloproliloaspartylotyrozy loizoleucyloaspartylowalilotreonyloarginyloglutamylotreonyloizoleucylotreonyloleucylolizylotryptofyloasparaginyloprolilo proliloleucyloarginyloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylowaliloglicylotyrozyloseryloizoleucyloglutamylolizyloa rginyloglutaminyloglicyloasparaginyloglutamyloarginylotryptofylowaliloarginylocysteinyloasparaginylofenyloalanylotreonyl oaspartylowaliloseryloglutamylocysteinyloglutaminylotyrozylotreonylowalilotreonyloglicyloleucyloseryloproliloglicyloaspa rtyloarginylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginyloizoleucyloizoleucyloalanyloarginyloasparaginyloalanylowaliloglicylotr eonyloizoleucyloseryloproliloproliloseryloglutaminyloseryloseryloglicyloizoleucyloizoleucylometionylotreonyloarginyloasp artyloglutamyloasparaginylowaliloproliloproliloizoleucylowaliloglutamylofenyloalanyloglicyloproliloglutamylotyrozylofeny loalanyloaspartyloglicyloleucyloizoleucyloizoleucylolizyloseryloglicyloglutamyloseryloleucyloarginyloizoleucylolizyloala nyloleucylowaliloglutaminyloglicyloarginyloprolilowaliloproliloarginylowalilotreonylotryptofylofenyloalanylolizyloaspart yloglicylowaliloglutamyloizoleucyloglutamylolizyloarginylometionyloasparaginylometionyloglutamyloizoleucylotreonyloaspar aginylowaliloleucyloglicyloserylotreonyloseryloleucylofenyloalanylowaliloarginyloaspartyloalanylotreonyloarginyloasparty lohistydyloarginyloglicylowalilotyrozylotreonylowaliloglutamyloalanylolizyloasparaginyloalanyloseryloglicyloseryloalanyl olizyloalanyloglutamyloizoleucylolizylowalilolizylowaliloglutaminyloaspartylotreonyloproliloglicylolizylowalilowalilogli cyloproliloizoleucyloarginylofenyloalanylotreonyloasparaginyloizoleucylotreonyloglicyloglutamylolizylometionylotreonylol eucylotryptofylotryptofyloaspartyloalanyloproliloleucyloasparaginyloaspartyloglicylocysteinyloalanyloproliloizoleucylotr eonylohistydylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamylolizyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginyloleucyloalanylotryptofyl oalanyloleucyloizoleucyloglutamyloaspartylolizylocysteinyloglutamyloalanyloglutaminyloserylotyrozylotreonyloalanyloizole ucylolizyloleucyloizoleucyloasparaginyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowaliloserylo alanylowaliloasparaginylolizylofenyloalanyloglicylowaliloglicyloarginyloproliloleucyloaspartyloseryloaspartyloprolilowal ilowaliloalanyloglutaminyloizoleucyloglutaminylotyrozylotreonylowaliloproliloaspartyloalanyloproliloglicyloizoleucylopro liloglutamyloproliloseryloasparaginyloizoleucylotreonyloglicyloasparaginyloseryloizoleucylotreonyloleucylotreonylotrypto fyloalanyloarginyloproliloglutamyloseryloaspartyloglicyloglicyloseryloglutamyloizoleucyloglutaminyloglutaminylotyrozyloi zoleucyloleucyloglutamyloarginyloarginyloglutamylolizylolizyloserylotreonyloarginylotryptofylowalilolizylowaliloizoleucy loserylolizyloarginyloproliloizoleucyloseryloglutamylotreonyloarginylofenyloalanylolizylowalilotreonyloglicyloleucylotre onyloglutamyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanylohistydylowalilometionyloalanyloglutamyloasparagi nyloalanyloalanyloglicylowaliloglicyloproliloalanyloseryloglicyloizoleucyloseryloarginyloleucyloizoleucylolizylocysteiny loarginyloglutamyloprolilowaliloasparaginyloproliloproliloglicyloproliloprolilotreonylowalilowalilolizylowalilotreonyloa spartylotreonyloserylolizylotreonylotreonylowaliloseryloleucyloglutamylotryptofyloserylolizyloprolilowalilofenyloalanylo aspartyloglicyloglicylometionyloglutamyloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglutamylometionylocystei nylolizylotreonyloaspartyloleucyloglicyloaspartylotryptofylohistydylolizylowaliloasparaginyloalanyloglutamyloalanylocyst einylowalilolizylotreonyloarginylotyrozylotreonylowalilotreonyloaspartyloleucyloglutaminyloalanyloglicyloglutamyloglutam ylotyrozylolizylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanyloizoleucyloasparaginyloglicyloalanyloglicylolizyloglicyloasparty loserylocysteinyloglutamylowalilotreonyloglicylotreonyloizoleucylolizyloalanylowaliloaspartyloarginyloleucylotreonyloala nyloproliloglutamyloleucyloaspartyloizoleucyloaspartyloalanyloasparaginylofenyloalanylolizyloglutaminylotreonylohistydyl owalilowaliloarginyloalanyloglicyloalanyloseryloizoleucyloarginyloleucylofenyloalanyloizoleucyloalanylotyrozyloglutaminy loglicyloarginyloprolilotreonyloprolilotreonyloalanylowalilotryptofyloserylolizyloproliloaspartyloseryloasparaginyloleuc yloseryloleucyloarginyloalanyloaspartyloizoleucylohistydylotreonylotreonyloaspartyloserylofenyloalanyloserylotreonyloleu cylotreonylowaliloglutamyloasparaginylocysteinyloasparaginyloarginyloasparaginyloaspartyloalanyloglicylolizylotyrozylotr eonyloleucylotreonylowaliloglutamyloasparaginyloasparaginyloseryloglicyloserylolizyloseryloizoleucylotreonylofenyloalany lotreonylowalilolizylowaliloleucyloaspartylotreonyloproliloglicyloproliloproliloglicyloproliloizoleucylotreonylofenyloal anylolizyloaspartylowalilotreonyloarginyloglicyloseryloalanylotreonyloleucylometionylotryptofyloaspartyloalanyloprolilol eucyloleucyloaspartyloglicyloglicyloalanyloarginyloizoleucylohistydylohistydylotyrozylowalilowaliloglutamylolizyloarginy loglutamyloalanyloseryloarginyloarginyloserylotryptofyloglutaminylowaliloizoleucyloseryloglutamylolizylocysteinylotreony loarginyloglutaminyloizoleucylofenyloalanylolizylowaliloasparaginyloaspartyloleucyloalanyloglutamyloglicylowaliloprolilo tyrozylotyrozylofenyloalanyloarginylowaliloseryloalanylowaliloasparaginyloglutamylotyrozyloglicylowaliloglicyloglutamylo prolilotyrozyloglutamylometionyloproliloglutamyloproliloizoleucylowaliloalanylotreonyloglutamyloglutaminyloproliloalanyl oproliloproliloarginyloarginyloleucyloaspartylowalilowaliloaspartylotreonyloserylolizyloseryloseryloalanylowaliloleucylo alanylotryptofyloleucylolizyloproliloaspartylohistydyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginyloizoleucylotreonyloglicylotyr ozyloleucyloleucyloglutamylometionyloarginyloglutaminylolizyloglicyloseryloaspartyloleucylotryptofylowaliloglutamyloalan yloglicylohistydylotreonylolizyloglutaminyloleucylotreonylofenyloalanylotreonylowaliloglutamyloarginyloleucylowaliloglut amylolizylotreonyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilolizyloalanylolizyloasparaginyloaspartyloalanylog licylotyrozyloseryloglutamyloproliloarginyloglutamyloalanylofenyloalanyloseryloserylowaliloizoleucyloizoleucylolizyloglu tamyloproliloglutaminyloizoleucyloglutamyloprolilotreonyloalanyloaspartyloleucylotreonyloglicyloizoleucylotreonyloaspara ginyloglutaminyloleucyloizoleucylotreonylocysteinylolizyloalanyloglicyloseryloprolilofenyloalanylotreonyloizoleucyloaspa rtylowaliloproliloizoleucyloseryloglicyloarginyloproliloalanyloprolilolizylowalilotreonylotryptofylolizyloleucyloglutamy loglutamylometionyloarginyloleucylolizyloglutamylotreonyloaspartyloarginylowaliloseryloizoleucylotreonylotreonylotreonyl olizyloaspartyloarginylotreonylotreonyloleucylotreonylowalilolizyloaspartyloserylometionyloarginyloglicyloaspartyloseryl oglicyloarginylotyrozylofenyloalanyloleucylotreonyloleucyloglutamyloasparaginylotreonyloalanyloglicylowalilolizylotreony lofenyloalanyloserylowalilotreonylowalilowalilowaliloizoleucyloglicyloarginyloproliloglicyloprolilowalilotreonyloglicylo proliloizoleucyloglutamylowaliloseryloserylowaliloseryloalanyloglutamyloserylocysteinylowaliloleucyloserylotryptofylogli cyloglutamyloprolilolizyloaspartyloglicyloglicyloglicylotreonyloglutamyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucyl owaliloglutamylolizyloarginyloglutamyloseryloglicylotreonylotreonyloalanylotryptofyloglutaminyloleucylowaliloasparaginyl oseryloserylowalilolizyloarginylotreonyloglutaminyloizoleucylolizylowalilotreonylohistydyloleucylotreonylolizylotyrozylo metionyloglutamylotyrozyloserylofenyloalanyloarginylowaliloseryloseryloglutamyloasparaginyloarginylofenyloalanyloglicylo waliloserylolizyloproliloleucyloglutamyloseryloalanyloproliloizoleucyloizoleucyloalanyloglutamylohistydyloprolilofenyloa lanylowaliloproliloproliloseryloalanyloprolilotreonyloarginyloproliloglutamylowalilotyrozylohistydylowaliloseryloalanylo asparaginyloalanylometionyloseryloizoleucyloarginylotryptofyloglutamyloglutamyloprolilotyrozylohistydyloaspartyloglicylo glicyloserylolizyloizoleucyloizoleucyloglicylotyrozylotryptofylowaliloglutamylolizylolizyloglutamyloarginyloasparaginylo treonyloizoleucyloleucylotryptofylowalilolizyloglutamyloasparaginylolizylowaliloprolilocysteinyloleucyloglutamylocystein yloasparaginylotyrozylolizylowalilotreonyloglicyloleucylowaliloglutamyloglicyloleucyloglutamylotyrozyloglutaminylofenylo alanyloarginylotreonylotyrozyloalanyloleucyloasparaginyloalanyloalanyloglicylowaliloserylolizyloalanyloseryloglutamyloal anyloseryloarginyloproliloizoleucylometionyloalanyloglutaminyloasparaginyloprolilowaliloaspartyloalanyloproliloglicyloar ginyloproliloglutamylowalilotreonyloaspartylowalilotreonyloarginyloserylotreonylowaliloseryloleucyloizoleucylotryptofylo seryloalanyloproliloalanylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloserylolizylowalilowaliloglicylotyrozyloizoleucyloizoleucyloglu tamyloarginylolizyloprolilowaliloseryloglutamylowaliloglicyloaspartyloglicyloarginylotryptofyloleucylolizylocysteinyloas paraginylotyrozylotreonyloizoleucylowaliloseryloaspartyloasparaginylofenyloalanylofenyloalanylotreonylowalilotreonyloala nyloleucyloseryloglutamyloglicyloaspartylotreonylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowaliloleucyloalanylolizyloaspara ginyloalanyloalanyloglicylowaliloizoleucyloserylolizyloglicyloseryloglutamyloserylotreonyloglicyloprolilowalilotreonyloc ysteinyloarginyloaspartyloglutamylotyrozyloalanyloproliloprolilolizyloalanyloglutamyloleucyloaspartyloalanyloarginyloleu cylohistydyloglicyloaspartyloleucylowalilotreonyloizoleucyloarginyloalanyloglicyloseryloaspartyloleucylowaliloleucyloasp artyloalanyloalanylowaliloglicyloglicylolizyloproliloglutamyloprolilolizyloizoleucyloizoleucylotryptofylotreonylolizylog licyloaspartylolizyloglutamyloleucyloaspartyloleucylocysteinyloglutamylolizylowaliloseryloleucyloglutaminylotyrozylotreo nyloglicylolizyloarginyloalanylotreonyloalanylowaliloizoleucylolizylofenyloalanylocysteinyloaspartyloarginyloseryloaspar tyloseryloglicylolizylotyrozylotreonyloleucylotreonylowalilolizyloasparaginyloalanyloseryloglicylotreonylolizyloalanylow aliloserylowalilometionylowalilolizylowaliloleucyloaspartyloseryloproliloglicyloprolilocysteinyloglicylolizyloleucylotre onylowaliloseryloarginylowalilotreonyloglutaminyloglutamylolizylocysteinylotreonyloleucyloalanylotryptofyloseryloleucylo proliloglutaminyloglutamyloaspartyloglicyloglicyloalanyloglutamyloizoleucylotreonylohistydylotyrozyloizoleucylowaliloglu tamyloarginyloarginyloglutamylotreonyloseryloarginyloleucyloasparaginylotryptofylowaliloizoleucylowaliloglutamyloglicylo glutamylocysteinyloprolilotreonyloleucyloserylotyrozylowalilowalilotreonyloarginyloleucyloizoleucylolizyloasparaginyloas paraginyloglutamylotyrozyloizoleucylofenyloalanyloarginylowaliloarginyloalanylowaliloasparaginylolizylotyrozyloglicylopr oliloglicylowaliloprolilowaliloglutamyloseryloglutamyloproliloizoleucylowaliloalanyloarginyloasparaginyloserylofenyloala nylotreonyloizoleucyloproliloseryloproliloproliloglicyloizoleucyloproliloglutamyloglutamylowaliloglicylotreonyloglicylol izyloglutamylohistydyloizoleucyloizoleucyloizoleucyloglutaminylotryptofylotreonylolizyloproliloglutamyloseryloaspartylog licyloglicyloasparaginyloglutamyloizoleucyloseryloasparaginylotyrozyloleucylowaliloaspartylolizyloarginyloglutamylolizyl oglutamyloseryloleucyloarginylotryptofylotreonyloarginylowaliloasparaginylolizyloaspartylotyrozylowalilowalilotyrozyloas partylotreonyloarginyloleucylolizylowalilotreonyloseryloleucylometionyloglutamyloglicylocysteinyloaspartylotyrozylogluta minylofenyloalanyloarginylowalilotreonyloalanylowaliloasparaginyloalanyloalanyloglicyloasparaginyloseryloglutamyloprolil oseryloglutamyloarginyloseryloasparaginylofenyloalanyloizoleucyloserylocysteinyloarginyloglutamyloproliloserylotyrozylot reonyloproliloglicyloproliloproliloseryloalanyloproliloarginylowalilowaliloaspartylotreonylotreonylolizylohistydyloseryl oizoleucyloseryloleucyloalanylotryptofylotreonylolizyloprolilometionylotyrozyloaspartyloglicyloglicylotreonyloaspartyloi zoleucylowaliloglicylotyrozylowaliloleucyloglutamylometionyloglutaminyloglutamylolizyloaspartylotreonyloaspartyloglutami nylotryptofylotyrozyloarginylowalilohistydylotreonyloasparaginyloalanylotreonyloizoleucyloarginyloasparaginylotreonylogl utamylofenyloalanylotreonylowaliloproliloaspartyloleucylolizylometionyloglicyloglutaminylolizylotyrozyloserylofenyloalan yloarginylowaliloalanyloalanylowaliloasparaginylowalilolizyloglicylometionyloseryloglutamylotyrozyloseryloglutamyloseryl oizoleucyloalanyloglutamyloizoleucyloglutamyloprolilowaliloglutamyloarginyloizoleucyloglutamyloizoleucyloproliloaspartyl oleucyloglutamyloleucyloalanyloaspartyloaspartyloleucylolizylolizylotreonylowalilotreonyloizoleucyloarginyloalanyloglicy loalanyloseryloleucyloarginyloleucylometionylowaliloserylowaliloseryloglicyloarginyloproliloproliloprolilowaliloizoleucy lotreonylotryptofyloserylolizyloglutaminyloglicyloizoleucyloaspartyloleucyloalanyloseryloarginyloalanyloizoleucyloizoleu cyloaspartylotreonylotreonyloglutamyloserylotyrozyloseryloleucyloleucyloizoleucylowaliloaspartylolizylowaliloasparaginyl oarginylotyrozyloaspartyloalanyloglicylolizylotyrozylotreonyloizoleucyloglutamyloalanyloglutamyloasparaginyloglutaminylo seryloglicylolizylolizyloseryloalanylotreonylowaliloleucylowalilolizylowalilotyrozyloaspartylotreonyloproliloglicyloprol ilocysteinyloproliloserylowalilolizylowalilolizyloglutamylowaliloseryloarginyloaspartyloserylowalilotreonyloizoleucylotr eonylotryptofyloglutamyloizoleucyloprolilotreonyloizoleucyloaspartyloglicyloglicyloalanyloproliloizoleucyloasparaginyloa sparaginylotyrozyloizoleucylowaliloglutamylolizyloarginyloglutamyloalanyloalanylometionyloarginyloalanylofenyloalanyloli zylotreonylowalilotreonylotreonylolizylocysteinyloserylolizylotreonyloleucylotyrozyloarginyloizoleucyloseryloglicyloleuc ylowaliloglutamyloglicylotreonylometionylohistydylotyrozylofenyloalanyloarginylowaliloleucyloproliloglutamyloasparaginyl oizoleucylotyrozyloglicyloizoleucyloglicyloglutamyloprolilocysteinyloglutamylotreonyloseryloaspartyloalanylowaliloleucyl owaliloseryloglutamylowaliloproliloleucylowaliloproliloalanylolizyloleucyloglutamylowalilowaliloaspartylowalilotreonylol izyloserylotreonylowalilotreonyloleucyloalanylotryptofyloglutamylolizyloproliloleucylotyrozyloaspartyloglicyloglicyloser yloarginyloleucylotreonyloglicylotyrozylowaliloleucyloglutamyloalanylocysteinylolizyloalanyloglicylotreonyloglutamyloarg inylotryptofylometionylolizylowalilowalilotreonyloleucylolizyloprolilotreonylowaliloleucyloglutamylohistydylotreonylowal ilotreonyloseryloleucyloasparaginyloglutamyloglicyloglutamyloglutaminylotyrozyloleucylofenyloalanyloarginyloizoleucyloar ginyloalanyloglutaminyloasparaginyloglutamylolizyloglicylowaliloseryloglutamyloproliloarginyloglutamylotreonylowalilotre onyloalanylowalilotreonylowaliloglutaminyloaspartyloleucyloarginylowaliloleucyloprolilotreonyloizoleucyloaspartyloleucyl oserylotreonylometionyloproliloglutaminylolizylotreonyloizoleucylohistydylowaliloproliloalanyloglicyloarginyloprolilowal iloglutamyloleucylowaliloizoleucyloproliloizoleucyloalanyloglicyloarginyloproliloproliloproliloalanyloalanyloserylotrypt ofylofenyloalanylofenyloalanyloalanyloglicyloserylolizyloleucyloarginyloglutamyloseryloglutamyloarginylowalilotreonylowa liloglutamylotreonylohistydylotreonylolizylowaliloalanylolizyloleucylotreonyloizoleucyloarginyloglutamylotreonylotreonyl oizoleucyloarginyloaspartylotreonyloglicyloglutamylotyrozylotreonyloleucyloglutamyloleucylolizyloasparaginylowalilotreon yloglicylotreonylotreonyloseryloglutamylotreonyloizoleucylolizylowaliloizoleucyloizoleucyloleucyloaspartylolizyloprolilo glicyloproliloprolilotreonyloglicyloproliloizoleucylolizyloizoleucyloaspartyloglutamyloizoleucyloaspartyloalanylotreonyl oseryloizoleucylotreonyloizoleucyloserylotryptofyloglutamyloproliloproliloglutamyloleucyloaspartyloglicyloglicyloalanylo proliloleucyloseryloglicylotyrozylowalilowaliloglutamyloglutaminyloarginyloaspartyloalanylohistydyloarginyloproliloglicy lotryptofyloleucyloprolilowaliloseryloglutamyloserylowalilotreonyloarginyloserylotreonylofenyloalanylolizylofenyloalanyl otreonyloarginyloleucylotreonyloglutamyloglicyloasparaginyloglutamylotyrozylowalilofenyloalanyloarginylowaliloalanyloala nylotreonyloasparaginyloarginylofenyloalanyloglicyloizoleucyloglicyloserylotyrozyloleucyloglutaminyloseryloglutamylowali loizoleucyloglutamylocysteinyloarginyloseryloseryloizoleucyloarginyloizoleucyloproliloglicyloproliloproliloglutamylotreo nyloleucyloglutaminyloizoleucylofenyloalanyloaspartylowaliloseryloarginyloaspartyloglicylometionylotreonyloleucylotreony lotryptofylotyrozyloproliloproliloglutamyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloglutaminylowalilotreonyloglicylotyrozyl oizoleucylowaliloglutamyloarginylolizyloglutamylowaliloarginyloalanyloaspartyloarginylotryptofylowaliloarginylowaliloasp araginylolizylowaliloprolilowalilotreonylometionylotreonyloarginylotyrozyloarginyloserylotreonyloglicyloleucylotreonylog lutamyloglicyloleucyloglutamylotyrozyloglutamylohistydyloarginylowalilotreonyloalanyloizoleucyloasparaginyloalanyloargin yloglicyloseryloglicylolizyloproliloseryloarginyloproliloserylolizyloproliloizoleucylowaliloalanylometionyloaspartylopro liloizoleucyloalanyloproliloproliloglicylolizyloproliloglutaminyloasparaginyloproliloarginylowalilotreonyloaspartylotreo nylotreonyloarginylotreonyloserylowaliloseryloleucyloalanylotryptofyloserylowaliloproliloglutamyloaspartyloglutamyloglic yloglicyloserylolizylowalilotreonyloglicylotyrozyloleucyloizoleucyloglutamylometionyloglutaminylolizylowaliloaspartylogl utaminylohistydyloglutamylotryptofylotreonylolizylocysteinyloasparaginylotreonylotreonyloprolilotreonylolizyloizoleucylo arginyloglutamylotyrozylotreonyloleucylotreonylohistydyloleucyloproliloglutaminyloglicyloalanyloglutamylotyrozyloarginyl ofenyloalanyloarginylowaliloleucyloalanylocysteinyloasparaginyloalanyloglicyloglicyloproliloglicyloglutamyloproliloalany loglutamylowaliloproliloglicylotreonylowalilolizylowalilotreonyloglutamylometionyloleucyloglutamylotyrozyloproliloaspart ylotyrozyloglutamyloleucyloaspartyloglutamyloarginylotyrozyloglutaminyloglutamyloglicyloizoleucylofenyloalanylowaliloarg inyloglutaminyloglicyloglicylowaliloizoleucyloarginyloleucylotreonyloizoleucyloproliloizoleucylolizyloglicylolizyloproli lofenyloalanyloproliloizoleucylocysteinylolizylotryptofylotreonylolizyloglutamyloglicyloglutaminyloaspartyloizoleucylose rylolizyloarginyloalanylometionyloizoleucyloalanylotreonyloseryloglutamylotreonylohistydylotreonyloglutamyloleucylowalil oizoleucylolizyloglutamyloalanyloaspartyloarginyloglicyloaspartyloseryloglicylotreonylotyrozyloaspartyloleucylowaliloleu cyloglutamyloasparaginylolizylocysteinyloglicylolizylolizyloalanylowalilotyrozyloizoleucylolizylowaliloarginylowaliloizo leucyloglicyloseryloproliloasparaginyloseryloproliloglutamyloglicyloproliloleucyloglutamylotyrozyloaspartyloaspartyloizo leucyloglutaminylowaliloarginyloserylowaliloarginylowaliloserylotryptofyloarginyloproliloproliloalanyloaspartyloaspartyl oglicyloglicyloalanyloaspartyloizoleucyloleucyloglicylotyrozyloizoleucyloleucyloglutamyloarginyloarginyloglutamylowalilo prolilolizyloalanyloalanylotryptofylotyrozylotreonyloizoleucyloaspartyloseryloarginylowaliloarginyloglicylotreonyloseryl oleucylowalilowalilolizyloglicyloleucylolizyloglutamyloasparaginylowaliloglutamylotyrozylohistydylofenyloalanyloarginylo waliloseryloalanyloglutamyloasparaginyloglutaminylofenyloalanyloglicyloizoleucyloserylolizyloproliloleucylolizyloserylog lutamyloglutamyloprolilowalilotreonyloprolilolizylotreonyloproliloleucyloasparaginyloproliloproliloglutamyloproliloproli loseryloasparaginyloproliloproliloglutamylowaliloleucyloaspartylowalilotreonylolizyloseryloserylowaliloseryloleucylosery lotryptofyloseryloarginyloprolilolizyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloseryloarginylowalilotreonyloglicylotyrozylotyrozy loizoleucyloglutamyloarginylolizyloglutamylotreonyloserylotreonyloaspartylolizylowalilowaliloarginylohistydyloasparaginy lolizylotreonyloglutaminyloizoleucylotreonylotreonylotreonylometionylotyrozylotreonylowalilotreonyloglicyloleucylowalilo proliloaspartyloalanyloglutamylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginyloizoleucyloizoleucyloalanyloglutaminyloasparaginy loaspartylowaliloglicyloleucyloseryloglutamylotreonyloseryloproliloalanyloseryloglutamyloprolilowalilowalilocysteinyloli zyloaspartyloprolilofenyloalanyloaspartylolizyloproliloseryloglutaminyloproliloglicyloglutamyloleucyloglutamyloizoleucyl oleucyloseryloizoleucyloserylolizyloaspartyloserylowalilotreonyloleucyloglutaminylotryptofyloglutamylolizyloprolilogluta mylocysteinyloaspartyloglicyloglicylolizyloglutamyloizoleucyloleucyloglicylotyrozylotryptofylowaliloglutamylotyrozyloarg inyloglutaminyloseryloglicyloaspartyloseryloalanylotryptofylolizylolizyloseryloasparaginylolizyloglutamyloarginyloizoleu cylolizyloaspartylolizyloglutaminylofenyloalanylotreonyloizoleucyloglicyloglicyloleucyloleucyloglutamyloalanylotreonylog lutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilofenyloalanyloalanyloglutamyloasparaginyloglutamylotreonyloglicyloleu cyloseryloarginyloproliloarginyloarginylotreonyloalanylometionyloseryloizoleucylolizylotreonylolizyloleucylotreonylosery loglicyloglutamyloalanyloproliloglicyloizoleucyloarginylolizyloglutamylometionylolizyloaspartylowalilotreonylotreonyloli zyloleucyloglicyloglutamyloalanyloalanyloglutaminyloleucyloserylocysteinyloglutaminyloizoleucylowaliloglicyloarginylopro liloleucyloproliloaspartyloizoleucylolizylotryptofylotyrozyloarginylofenyloalanyloglicylolizyloglutamyloleucyloizoleucyl oglutaminyloseryloarginylolizylotyrozylolizylometionyloseryloseryloaspartyloglicyloarginylotreonylohistydylotreonyloleuc ylotreonylowalilometionylotreonyloglutamyloglutamyloglutaminyloglutamyloaspartyloglutamyloglicylowalilotyrozylotreonyloc ysteinyloizoleucyloalanylotreonyloasparaginyloglutamylowaliloglicyloglutamylowaliloglutamylotreonyloseryloserylolizylole ucyloleucyloleucyloglutaminyloalanylotreonyloproliloglutaminylofenyloalanylohistydyloproliloglicylotyrozyloproliloleucyl olizyloglutamylolizylotyrozylotyrozyloglicyloalanylowaliloglicyloserylotreonyloleucyloarginyloleucylohistydylowalilometi onylotyrozyloizoleucyloglicyloarginyloprolilowaliloproliloalanylometionylotreonylotryptofylofenyloalanylohistydyloglicyl oglutaminylolizyloleucyloleucyloglutaminyloasparaginyloseryloglutamyloasparaginyloizoleucylotreonyloizoleucyloglutamyloa sparaginylotreonyloglutamylohistydylotyrozylotreonylohistydyloleucylowalilometionylolizyloasparaginylowaliloglutaminyloa rginylolizylotreonylohistydyloalanyloglicylolizylotyrozylolizylowaliloglutaminyloleucyloseryloasparaginylowalilofenyloal anyloglicylotreonylowaliloaspartyloalanyloizoleucyloleucyloaspartylowaliloglutamyloizoleucyloglutaminyloaspartylolizylop roliloaspartylolizyloprolilotreonyloglicyloproliloizoleucylowaliloizoleucyloglutamyloalanyloleucyloleucylolizyloasparagi nyloseryloalanylowaliloizoleucyloserylotryptofylolizyloproliloproliloalanyloaspartyloaspartyloglicyloglicyloserylotrypto fyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozylowalilowaliloglutamylolizylocysteinyloglutamyloalanylolizyloglutamyloglicyloala nyloglutamylotryptofyloglutaminyloleucylowaliloseryloseryloalanyloizoleucyloserylowalilotreonylotreonylocysteinyloarginy loizoleucylowaliloasparaginyloleucylotreonyloglutamyloasparaginyloalanyloglicylotyrozylotyrozylofenyloalanyloarginylowal iloseryloalanyloglutaminyloasparaginylotreonylofenyloalanyloglicyloizoleucyloseryloaspartyloproliloleucyloglutamylowalil oseryloserylowalilowaliloizoleucyloizoleucylolizyloseryloprolilofenyloalanyloglutamylolizyloproliloglicyloalanyloprolilo glicylolizyloprolilotreonyloizoleucylotreonyloalanylowalilotreonylolizyloaspartyloserylocysteinylowalilowaliloalanylotry ptofylolizyloproliloproliloalanyloseryloaspartyloglicyloglicyloalanylolizyloizoleucyloarginyloasparaginylotyrozylotyrozy loleucyloglutamylolizyloarginyloglutamylolizylolizyloglutaminyloasparaginylolizylotryptofyloizoleucyloserylowalilotreony lotreonyloglutamyloglutamyloizoleucyloarginyloglutamylotreonylowalilofenyloalanyloserylowalilolizyloasparaginyloleucyloi zoleucyloglutamyloglicyloleucyloglutamylotyrozyloglutamylofenyloalanyloarginylowalilolizylocysteinyloglutamyloasparaginy loleucyloglicyloglicyloglutamyloseryloglutamylotryptofyloseryloglutamyloizoleucyloseryloglutamyloproliloizoleucylotreony loprolilolizyloseryloaspartylowaliloproliloizoleucyloglutaminyloalanyloprolilohistydylofenyloalanylolizyloglutamylogluta myloleucyloarginyloasparaginyloleucyloasparaginylowaliloarginylotyrozyloglutaminyloseryloasparaginyloalanylotreonyloleuc ylowalilocysteinylolizylowalilotreonyloglicylohistydyloprolilolizyloproliloizoleucylowalilolizylotryptofylotyrozyloargin yloglutaminyloglicylolizyloglutamyloizoleucyloizoleucyloalanyloaspartyloglicyloleucylolizylotyrozyloarginyloizoleucylogl utaminyloglutamylofenyloalanylolizyloglicyloglicylotyrozylohistydyloglutaminyloleucyloizoleucyloizoleucyloalanyloserylow alilotreonyloaspartyloaspartyloaspartyloalanylotreonylowalilotyrozyloglutaminylowaliloarginyloalanylotreonyloasparaginyl oglutaminyloglicyloglicyloserylowaliloseryloglicylotreonyloalanyloseryloleucyloglutamylowaliloglutamylowaliloproliloalan ylolizyloizoleucylohistydyloleucyloprolilolizylotreonyloleucyloglutamyloglicylometionyloglicyloalanylowalilohistydyloala nyloleucyloarginyloglicyloglutamylowalilowaliloseryloizoleucylolizyloizoleucyloprolilofenyloalanyloseryloglicylolizylopr oliloaspartyloprolilowaliloizoleucylotreonylotryptofyloglutaminylolizyloglicyloglutaminyloaspartyloleucyloizoleucyloaspa rtyloasparaginyloasparaginyloglicylohistydylotyrozyloglutaminylowaliloizoleucylowalilotreonyloarginyloserylofenyloalanyl otreonyloseryloleucylowalilofenyloalanyloproliloasparaginyloglicylowaliloglutamyloarginylolizyloaspartyloalanyloglicylof enyloalanylotyrozylowalilowalilocysteinyloalanylolizyloasparaginyloarginylofenyloalanyloglicyloizoleucyloaspartyloglutam inylolizylotreonylowaliloglutamyloleucyloaspartylowaliloalanyloaspartylowaliloproliloaspartyloproliloproliloarginyloglic ylowalilolizylowaliloseryloaspartyloalanyloseryloarginyloaspartyloserylowaliloasparaginyloleucylotreonylotryptofylotreon yloglutamyloproliloalanyloseryloaspartyloglicyloglicyloserylolizyloizoleucylotreonyloasparaginylotyrozyloizoleucylowalil oglutamylolizylocysteinyloalanylotreonylotreonyloalanyloglutamyloarginylotryptofyloleucyloarginylowaliloglicyloglutaminy loalanyloarginyloglutamylotreonyloarginylotyrozylotreonylowaliloizoleucyloasparaginyloleucylofenyloalanyloglicylolizylot reonyloserylotyrozyloglutaminylofenyloalanyloarginylowaliloizoleucyloalanyloglutamyloasparaginylolizylofenyloalanyloglic yloleucyloserylolizyloproliloseryloglutamyloproliloseryloglutamyloprolilotreonyloizoleucylotreonylolizyloglutamyloaspart ylolizylotreonyloarginyloalanylometionyloasparaginylotyrozyloaspartyloglutamyloglutamylowaliloaspartyloglutamylotreonylo arginyloglutamylowaliloserylometionylotreonylolizyloalanyloserylohistydyloseryloserylotreonylolizyloglutamyloleucylotyr ozyloglutamylolizylotyrozylometionyloizoleucyloalanyloglutamyloaspartyloleucyloglicyloarginyloglicyloglutamylofenyloalan yloglicyloizoleucylowalilohistydyloarginylocysteinylowaliloglutamylotreonyloseryloserylolizylolizylotreonylotyrozylometi onyloalanylolizylofenyloalanylowalilolizylowalilolizyloglicylotreonyloaspartyloglutaminylowaliloleucylowalilolizylolizyl oglutamyloizoleucyloseryloizoleucyloleucyloasparaginyloizoleucyloalanyloarginylohistydyloarginyloasparaginyloizoleucylol eucylohistydyloleucylohistydyloglutamyloserylofenyloalanyloglutamyloserylometionyloglutamyloglutamyloleucylowalilometion yloizoleucylofenyloalanyloglutamylofenyloalanyloizoleucyloseryloglicyloleucyloaspartyloizoleucylofenyloalanyloglutamyloa rginyloizoleucyloasparaginylotreonyloseryloalanylofenyloalanyloglutamyloleucyloasparaginyloglutamyloarginyloglutamyloizo leucylowaliloserylotyrozylowalilohistydyloglutaminylowalilocysteinyloglutamyloalanyloleucyloglutaminylofenyloalanyloleuc ylohistydyloserylohistydyloasparaginyloizoleucyloglicylohistydylofenyloalanyloaspartyloizoleucyloarginyloproliloglutamyl oasparaginyloizoleucyloizoleucylotyrozyloglutaminylotreonyloarginyloarginyloseryloserylotreonyloizoleucylolizyloizoleucy loizoleucyloglutamylofenyloalanyloglicyloglutaminyloalanyloarginyloglutaminyloleucylolizyloproliloglicyloaspartyloaspara ginylofenyloalanyloarginyloleucyloleucylofenyloalanylotreonyloalanyloproliloglutamylotyrozylotyrozyloalanyloprolilogluta mylowalilohistydyloglutaminylohistydyloaspartylowalilowaliloserylotreonyloalanylotreonyloaspartylometionylotryptofyloser yloleucyloglicylotreonyloleucylowalilotyrozylowaliloleucyloleucyloseryloglicyloizoleucyloasparaginyloprolilofenyloalanyl oleucyloalanyloglutamylotreonyloasparaginyloglutaminyloglutaminyloizoleucyloizoleucyloglutamyloasparaginyloizoleucylomet ionyloasparaginyloalanyloglutamylotyrozylotreonylofenyloalanyloaspartyloglutamyloglutamyloalanylofenyloalanylolizyloglut amyloizoleucyloseryloizoleucyloglutamyloalanylometionyloaspartylofenyloalanylowaliloaspartyloarginyloleucyloleucylowalil olizyloglutamyloarginylolizyloseryloarginylometionylotreonyloalanyloseryloglutamyloalanyloleucyloglutaminylohistydylopro lilotryptofyloleucylolizyloglutaminylolizyloizoleucyloglutamyloarginylowaliloserylotreonylolizylowaliloizoleucyloarginyl otreonyloleucylolizylohistydyloarginyloarginylotyrozylotyrozylohistydylotreonyloleucyloizoleucylolizylolizyloaspartylole ucyloasparaginylometionylowalilowaliloseryloalanyloalanyloarginyloizoleucyloserylocysteinyloglicyloglicyloalanyloizoleuc yloarginyloseryloglutaminylolizyloglicylowaliloserylowaliloalanylolizylowalilolizylowaliloalanyloseryloizoleucyloglutamy loizoleucyloglicyloprolilowaliloseryloglicyloglutaminyloizoleucylometionylohistydyloalanylowaliloglicyloglutamyloglutamy loglicyloglicylohistydylowalilolizylotyrozylowalilocysteinylolizyloizoleucyloglutamyloasparaginylotyrozyloaspartylogluta minyloserylotreonyloglutaminylowalilotreonylotryptofylotyrozylofenyloalanyloglicylowaliloarginyloglutaminyloleucylogluta myloasparaginyloseryloglutamylolizylotyrozyloglutamyloizoleucylotreonylotyrozyloglutamyloaspartyloglicylowaliloalanyloiz oleucyloleucylotyrozylowalilolizyloaspartyloizoleucylotreonylolizyloleucyloaspartyloaspartyloglicylotreonylotyrozyloargi nylocysteinylolizylowalilowaliloasparaginyloaspartylotyrozyloglicyloglutamyloaspartyloseryloserylotyrozyloalanyloglutamy loleucylofenyloalanylowalilolizyloglicylowaliloarginyloglutamylowalilotyrozyloaspartylotyrozylotyrozylocysteinyloarginyl oarginylotreonylometionylolizylolizyloizoleucylolizyloarginyloarginylotreonyloaspartylotreonylometionyloarginyloleucylol eucyloglutamyloarginyloproliloproliloglutamylofenyloalanylotreonyloleucyloproliloleucylotyrozyloasparaginylolizylotreony loalanylotyrozylowaliloglicyloglutamyloasparaginylowaliloarginylofenyloalanyloglicylowalilotreonyloizoleucylotreonylowal ilohistydyloproliloglutamyloprolilohistydylowalilotreonylotryptofylotyrozylolizyloseryloglicyloglutaminylolizyloizoleucy lolizyloproliloglicyloaspartyloasparaginyloaspartylolizylolizylotyrozylotreonylofenyloalanyloglutamyloseryloaspartyloliz yloglicyloleucylotyrozyloglutaminyloleucylotreonyloizoleucyloasparaginyloserylowalilotreonylotreonyloaspartyloaspartyloa spartyloalanyloglutamylotyrozylotreonylowalilowaliloalanyloarginyloasparaginylolizylotyrozyloglicyloglutamyloaspartylose rylocysteinylolizyloalanylolizyloleucylotreonylowalilotreonyloleucylohistydyloproliloproliloprolilotreonyloaspartylosery lotreonyloleucyloarginyloprolilometionylofenyloalanylolizyloarginyloleucyloleucyloalanyloasparaginyloalanyloglutamylocys teinyloglutaminyloglutamyloglicyloglutaminyloserylowalilocysteinylofenyloalanyloglutamyloizoleucyloarginylowaliloserylog licyloizoleucyloproliloproliloprolilotreonyloleucylolizylotryptofyloglutamylolizyloaspartyloglicyloglutaminyloproliloleu cyloseryloleucyloglicyloproliloasparaginyloizoleucyloglutamyloizoleucyloizoleucylohistydyloglutamyloglicyloleucyloaspart ylotyrozylotyrozyloalanyloleucylohistydyloizoleucyloarginyloaspartylotreonyloleucyloproliloglutamyloaspartylotreonylogli cylotyrozylotyrozyloarginylowalilotreonyloalanylotreonyloasparaginylotreonyloalanyloglicyloserylotreonyloserylocysteinyl oglutaminyloalanylohistydyloleucyloglutaminylowaliloglutamyloarginyloleucyloarginylotyrozylolizylolizyloglutaminylogluta mylofenyloalanylolizyloserylolizyloglutamyloglutamylohistydyloglutamyloarginylohistydylowaliloglutaminylolizyloglutaminy loizoleucyloaspartylolizylotreonyloleucyloarginylometionyloalanyloglutamyloizoleucyloleucyloseryloglicylotreonyloglutamy loserylowaliloproliloleucylotreonyloglutaminylowaliloalanylolizyloglutamyloalanyloleucyloarginyloglutamyloalanyloalanylo waliloleucylotyrozylolizyloproliloalanylowaliloserylotreonylolizylotreonylowalilolizyloglicyloglutamylofenyloalanyloargi nyloleucyloglutamyloizoleucyloglutamyloglutamylolizylolizyloglutamyloglutamyloarginylolizyloleucyloarginylometionyloprol ilotyrozyloaspartylowaliloproliloglutamyloproliloarginylolizylotyrozylolizyloglutaminylotreonylotreonyloizoleucyloglutam yloglutamyloaspartyloglutaminyloarginyloizoleucylolizyloglutaminylofenyloalanylowaliloprolilometionyloseryloaspartylomet ionylolizylotryptofylotyrozylolizylolizyloizoleucyloarginyloaspartyloglutaminylotyrozyloglutamylometionyloproliloglicylo lizyloleucyloaspartyloarginylowalilowaliloglutaminylolizyloarginyloprolilolizyloarginyloizoleucyloarginyloleucyloseryloa rginylotryptofyloglutamyloglutaminylofenyloalanylotyrozylowalilometionyloproliloleucyloproliloarginyloizoleucylotreonylo aspartyloglutaminylotyrozyloarginyloprolilolizylotryptofyloarginyloizoleucyloprolilolizyloleucyloseryloglutaminyloaspart yloaspartyloleucyloglutamyloizoleucylowaliloarginyloproliloalanyloarginyloarginyloarginylotreonyloproliloseryloproliloas partylotyrozyloaspartylofenyloalanylotyrozylotyrozyloarginyloproliloarginyloarginyloarginyloseryloleucyloglicyloaspartyl oizoleucyloseryloaspartyloglutamyloglutamyloleucyloleucyloleucyloproliloizoleucyloaspartyloaspartylotyrozyloleucyloalany lometionylolizyloarginylotreonyloglutamyloglutamyloglutamyloarginyloleucyloarginyloleucyloglutamyloglutamyloglutamyloleu cyloglutamyloleucyloglicylofenyloalanyloseryloalanyloseryloproliloproliloseryloarginyloseryloproliloprolilohistydylofeny loalanyloglutamyloleucyloseryloseryloleucyloarginylotyrozyloseryloseryloproliloglutaminyloalanylohistydylowalilolizylowa liloglutamyloglutamylotreonyloarginylolizyloasparaginylofenyloalanyloarginylotyrozyloserylotreonylotyrozylohistydyloizol eucyloprolilotreonylolizyloalanyloglutamyloalanyloserylotreonyloserylotyrozyloalanyloglutamyloleucyloarginyloglutamyloar ginylohistydyloalanyloglutaminyloalanyloalanylotyrozyloarginyloglutaminyloprolilolizyloglutaminyloarginyloglutaminyloarg inyloizoleucylometionyloalanyloglutamyloarginyloglutamyloaspartyloglutamyloglutamyloleucyloleucyloarginyloprolilowalilot reonylotreonylotreonyloglutaminylohistydyloleucyloseryloglutamylotyrozylolizyloseryloglutamyloleucyloaspartylofenyloalan ylometionyloserylolizyloglutamyloglutamylolizyloseryloarginylolizylolizyloseryloarginyloarginyloglutaminyloarginylogluta mylowalilotreonyloglutamyloizoleucylotreonyloglutamyloizoleucyloglutamyloglutamyloglutamylotyrozyloglutamyloizoleucylose rylolizylohistydyloalanyloglutaminyloarginyloglutamyloseryloseryloseryloseryloalanyloseryloarginyloleucyloleucyloarginyl oarginyloarginyloarginyloseryloleucyloseryloprolilotreonylotyrozyloizoleucyloglutamyloleucylometionyloarginyloprolilowal iloseryloglutamyloleucyloizoleucyloarginyloseryloarginyloproliloglutaminyloproliloalanyloglutamyloglutamylotyrozylogluta myloaspartyloaspartylotreonyloglutamyloarginyloarginyloseryloprolilotreonyloproliloglutamyloarginylotreonyloarginyloprol iloarginyloseryloproliloseryloprolilowaliloseryloseryloglutamyloarginyloseryloleucyloseryloarginylofenyloalanyloglutamyl oarginyloseryloalanyloarginylofenyloalanyloaspartyloizoleucylofenyloalanyloseryloarginylotyrozyloglutamyloserylometionyl olizyloalanyloalanyloleucylolizylotreonyloglutaminylolizylotreonyloseryloglutamyloarginylolizylotyrozyloglutamylowalilol eucyloseryloglutaminyloglutaminyloprolilofenyloalanylotreonyloleucyloaspartylohistydyloalanyloproliloarginyloizoleucylot reonyloleucyloarginylometionyloarginyloserylohistydyloarginylowaliloprolilocysteinyloglicyloglutaminyloasparaginylotreon yloarginylofenyloalanyloizoleucyloleucyloasparaginylowaliloglutaminyloserylolizyloprolilotreonyloalanyloglutamylowalilol izylotryptofylotyrozylohistydyloasparaginyloglicylowaliloglutamyloleucyloglutaminyloglutamyloseryloserylolizyloizoleucyl ohistydylotyrozylotreonyloasparaginylotreonyloseryloglicylowaliloleucylotreonyloleucyloglutamyloizoleucyloleucyloasparty locysteinylohistydylotreonyloaspartyloaspartyloseryloglicylotreonylotyrozyloarginyloalanylowalilocysteinylotreonyloaspar aginylotyrozylolizyloglicyloglutamyloalanyloseryloaspartylotyrozyloalanylotreonyloleucyloaspartylowalilotreonyloglicylog licyloaspartylotyrozylotreonylotreonylotyrozyloalanyloseryloglutaminyloarginyloarginyloaspartyloglutamyloglutamylowalilo proliloarginyloserylowalilofenyloalanyloproliloglutamyloleucylotreonyloarginylotreonyloglutamyloalanylotyrozyloalanylowa liloproliloserylofenyloalanylolizylolizylotreonyloseryloglutamylometionyloglutamyloalanyloseryloseryloserylowaliloarginy loglutamylowalilolizyloseryloglutaminylometionylotreonyloglutamylotreonyloarginyloglutamyloseryloleucyloseryloserylotyro zyloglutamylohistydyloseryloalanyloseryloalanyloglutamylometionylolizyloseryloalanyloalanyloleucyloglutamyloglutamyloliz yloseryloleucyloglutamyloglutamylolizyloserylotreonylotreonyloarginylolizyloizoleucylolizylotreonylotreonyloleucyloalany loalanyloarginyloizoleucyloleucylotreonylolizyloproliloarginyloserylometionylotreonylowalilotyrozyloglutamyloglicyloglut amyloseryloalanyloarginylofenyloalanyloserylocysteinyloaspartylotreonyloaspartyloglicyloglutamyloprolilowaliloprolilotre onylowalilotreonylotryptofyloleucyloarginylolizyloglicyloglutaminylowaliloleucyloserylotreonyloseryloalanyloarginylohist ydyloglutaminylowalilotreonylotreonylotreonylolizylotyrozylolizyloserylotreonylofenyloalanyloglutamyloizoleucyloserylose rylowaliloglutaminyloalanyloseryloaspartyloglutamyloglicyloasparaginylotyrozyloserylowalilowalilowaliloglutamyloasparagi nyloseryloglutamyloglicylolizyloglutaminyloglutamyloalanyloglutamylofenyloalanylotreonyloleucylotreonyloizoleucyloglutam inylolizyloalanyloarginylowalilotreonyloglutamylolizyloalanylowalilotreonyloseryloproliloproliloarginylowalilolizylosery loproliloglutamyloproliloarginylowalilolizyloseryloproliloglutamyloalanylowalilolizyloseryloprolilolizyloarginylowalilol izyloseryloproliloglutamyloproliloserylohistydyloprolilolizyloalanylowaliloseryloprolilotreonyloglutamylotreonylolizylop rolilotreonyloproliloarginyloglutamylolizylowaliloglutaminylohistydyloleucyloprolilowaliloseryloalanyloproliloproliloliz yloizoleucylotreonyloglutaminylofenyloalanyloleucylolizyloalanyloglutamyloalanyloserylolizyloglutamyloizoleucyloalanylol izyloleucylotreonylocysteinylowalilowaliloglutamyloseryloserylowaliloleucyloarginyloalanylolizyloglutamylowalilotreonylo tryptofylotyrozylolizyloaspartyloglicylolizylolizyloleucylolizyloglutamyloasparaginyloglicylohistydylofenyloalanylogluta minylofenyloalanylohistydylotyrozyloseryloalanyloaspartyloglicylotreonylotyrozyloglutamyloleucylolizyloizoleucyloasparag inyloasparaginyloleucylotreonyloglutamyloseryloaspartyloglutaminyloglicyloglutamylotyrozylowalilocysteinyloglutamyloizol eucyloseryloglicyloglutamyloglicyloglicylotreonyloserylolizylotreonyloasparaginyloleucyloglutaminylofenyloalanylometiony loglicyloglutaminyloalanylofenyloalanylolizyloseryloizoleucylohistydyloglutamylolizylowaliloserylolizyloizoleucyloserylo glutamylotreonylolizylolizyloseryloaspartyloglutaminylolizylotreonylotreonyloglutamyloserylotreonylowalilotreonyloarginy lolizylotreonyloglutamyloprolilolizyloalanyloproliloglutamyloproliloizoleucyloseryloserylolizyloprolilowaliloizoleucylow alilotreonyloglicyloleucyloglutaminyloaspartylotreonylotreonylowaliloseryloseryloaspartyloserylowaliloalanylolizylofenyl oalanyloalanylowalilolizyloalanylotreonyloglicyloglutamyloproliloarginyloprolilotreonyloalanyloizoleucylotryptofylotreon ylolizyloaspartyloglicylolizyloalanyloizoleucylotreonyloglutaminyloglicyloglicylolizylotyrozylolizyloleucyloseryloglutam yloaspartylolizyloglicyloglicylofenyloalanylofenyloalanyloleucyloglutamyloizoleucylohistydylolizylotreonyloaspartylotreo nyloseryloaspartyloseryloglicyloleucylotyrozylotreonylocysteinylotreonylowalilolizyloasparaginyloseryloalanyloglicyloser ylowaliloseryloseryloserylocysteinylolizyloleucylotreonyloizoleucylolizyloalanyloizoleucylolizyloaspartylotreonyloglutam yloalanyloglutaminylolizylowaliloserylotreonyloglutaminylolizylotreonyloseryloglutamyloizoleucylotreonyloproliloglutamin ylolizylolizyloalanylowalilowaliloglutaminyloglutamyloglutamyloizoleucyloseryloglutaminylolizyloalanyloleucyloarginylose ryloglutamyloglutamyloizoleucylolizylometionyloseryloglutamyloalanylolizyloseryloglutaminyloglutamylolizyloleucyloalanyl oleucylolizyloglutamyloglutamyloalanyloserylolizylowaliloleucyloizoleucyloseryloglutamyloglutamylowalilolizylolizylosery loalanyloalanylotreonyloseryloleucyloglutamylolizyloseryloizoleucylowalilohistydyloglutamyloglutamyloizoleucylotreonylol izylotreonyloseryloglutaminyloalanyloseryloglutamyloglutamylowaliloarginylotreonylohistydyloalanyloglutamyloizoleucyloli zyloalanylofenyloalanyloserylotreonyloglutaminylometionyloseryloizoleucyloasparaginyloglutamyloglicyloglutaminyloarginyl oleucylowaliloleucylolizyloalanyloasparaginyloizoleucyloalanyloglicyloalanylotreonyloaspartylowalilolizylotryptofylowali loleucyloasparaginyloglicylowaliloglutamyloleucylotreonyloasparaginyloseryloglutamyloglutamylotyrozyloarginylotyrozylogl icylowaliloseryloglicyloseryloaspartyloglutaminylotreonyloleucylotreonyloizoleucylolizyloglutaminyloalanyloserylohistydy loarginyloaspartyloglutamyloglicyloizoleucyloleucylotreonylocysteinyloizoleucyloserylolizylotreonylolizyloglutamyloglicy loizoleucylowalilolizylocysteinyloglutaminylotyrozyloaspartyloleucylotreonyloleucyloserylolizyloglutamyloleucyloseryloas partyloalanyloproliloalanylofenyloalanyloizoleucyloseryloglutaminyloproliloarginyloseryloglutaminyloasparaginyloizoleucy loasparaginyloglutamyloglicyloglutaminyloasparaginylowaliloleucylofenyloalanylotreonylocysteinyloglutamyloizoleucylosery loglicyloglutamyloproliloseryloproliloglutamyloizoleucyloglutamylotryptofylofenyloalanylolizyloasparaginyloasparaginylol eucyloproliloizoleucyloseryloizoleucyloseryloseryloasparaginylowaliloseryloizoleucyloseryloarginyloseryloarginyloasparag inylowalilotyrozyloseryloleucyloglutamyloizoleucyloarginyloasparaginyloalanyloserylowaliloseryloaspartyloseryloglicyloli zylotyrozylotreonyloizoleucylolizyloalanylolizyloasparaginylofenyloalanyloarginyloglicyloglutaminylocysteinyloseryloalan ylotreonyloalanyloseryloleucylometionylowaliloleucyloproliloleucylowaliloglutamyloglutamyloproliloseryloarginyloglutamyl owalilowaliloleucyloarginylotreonyloseryloglicyloaspartylotreonyloseryloleucyloglutaminyloglicyloserylofenyloalanylosery loseryloglutaminyloserylowaliloglutaminylometionyloseryloalanyloserylolizyloglutaminyloglutamyloalanyloserylofenyloalany loseryloserylofenyloalanyloseryloseryloseryloseryloalanyloseryloserylometionylotreonyloglutamylometionylolizylofenyloala nyloalanyloserylometionyloseryloalanyloglutaminyloserylometionyloseryloserylometionyloglutaminyloglutamyloserylofenyloal anylowaliloglutamylometionyloseryloseryloseryloserylofenyloalanylometionyloglicyloizoleucyloseryloasparaginylometionylot reonyloglutaminyloleucyloglutamyloseryloserylotreonyloserylolizylometionyloleucylolizyloalanyloglicyloizoleucyloarginylo glicyloizoleucyloproliloprolilolizyloizoleucyloglutamyloalanyloleucyloproliloseryloaspartyloizoleucyloseryloizoleucyloas partyloglutamyloglicylolizylowaliloleucylotreonylowaliloalanylocysteinyloalanylofenyloalanylotreonyloglicyloglutamylopro lilotreonyloproliloglutamylowalilotreonylotryptofyloserylocysteinyloglicyloglicyloarginylolizyloizoleucylohistydyloseryl oglutaminyloglutamyloglutaminyloglicyloarginylofenyloalanylohistydyloizoleucyloglutamyloasparaginylotreonyloaspartyloasp artyloleucylotreonylotreonyloleucyloizoleucyloizoleucylometionyloaspartylowaliloglutaminylolizyloglutaminyloaspartylogli cyloglicyloleucylotyrozylotreonyloleucyloseryloleucyloglicyloasparaginyloglutamylofenyloalanyloglicyloseryloaspartyloser yloalanylotreonylowaliloasparaginyloizoleucylohistydyloizoleucyloarginyloseryloizoleucyna